ตัวทำละลาย

All posts tagged ตัวทำละลาย

การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต กับโซเดียมเคซิเนตที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียมแลคเทต

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009557&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นันทรัตน์ ณ นครพนม; มาศอุบล ทองงาม; ปาริฉัตร หงสประภาส
ชื่อเรื่อง: การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต กับโซเดียมเคซิเนตที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียมแลคเทต
Article title: Calcium lactate-induced aggregation of heated soy protein isolate and sodium caseinate composite
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 90-97
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, PLANT PROTEIN, PROTEIN ISOLATES, CASEINATES, HEAT TREATMENT, PH, SOLVENTS, ORGANOSULPHUR COMPOUNDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ถั่วเหลือง; โปรตีนจากพืช; โปรตีนสกัด; คาซิเนท; การปฏิบัติโดยใช้ความร้อน; พีเอช; ตัวทำละลาย; สารประกอบออร์กาโนซัลเฟอร์
ดรรชนี-ไทย: โปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต, โซเดียมเคซิเนต, โปรตีนคอมโพสิท, แคลเซียมแลคเทต, การให้ความร้อน, ความเป็นกรดด่าง, ตัวทำละลาย, สัดส่วนโปรตีน, การรวมมวล, การเหนี่ยวนำ
บทคัดย่อ: จากการศึกษาผลของการให้ความร้อน (80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที) สัดส่วนของโปรตีน pH ของตัวทำละลาย (3.0 – 5.4) และความเข้มข้นของแคลเซียมแลคเทต (0-60 มิลลิโมลาร์) ต่อการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทที่มีสัดส่วนของโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลต (SPI) ต่อโซเดียมเคซิเนต (CSN) เป็น 0.7:0.3, 0.5:0.5 และ 0.3:0.7 (w/w) พบว่า การเพิ่มสัดส่วนของโซเดียมเคซิเนตทำให้โปรตีนคอมโพสิทมีความหนืดลดลงหลังการให้ความร้อนที่ 80องศาเซลเซียส (P น้อยกว่า 0.05) นอกจากนั้นการให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ยังทำให้หมู่ซัลฟ์ไฮดริลของโปรตีนคอมโพสิทต่ำกว่าของ SPI และ CSN ที่ผ่านความร้อน (P น้อยกว่า 0.05) การเพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียมแลคเทตทำให้การรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทมากขึ้น (P น้อยกว่า 0.05) นอกจากนั้นกลุ่มโปรตีนที่รวมมวลจากการเหนี่ยวนำด้วยแคลเซียมแลคเทตยังเกิดการแลกเปลี่ยนหมู่ซัลฟ์ไฮดริลกับไดซัลไฟด์ได้แม้ที่ pH ต่ำ (P น้อยกว่า 0.05) โดยที่โปรตีนคอมโพสิทที่มีสัดส่วนของ CSN สูงจะได้รับผลกระทบจากสารป้องกันการแลกเปลี่ยนหมู่ซัลฟ์ไฮดริลมากกว่าโปรตีนคอมโพสิทสัดส่วนอื่น (P น้อยกว่า 0.05) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเติมแคลเซียมแลคเทตสามารถใช้ในการควบคุมอันตรกิริยาการแลกเปลี่ยนหมู่ซัลฟ์ไฮดริลกับพันธะไดซัลไฟด์ของกลุ่มโปรตีนที่ผ่านการให้ความร้อนได้ที่ pH เป็นกรด
หมายเลข: 009557 KC4406011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: