ดีเด่น

All posts tagged ดีเด่น

‘สมบัติ วิเชียรณรัตน์’ เกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ ปี’55

Published พฤษภาคม 7, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/5988

วันจันทร์ ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, 09.45 น.

tags : สมบัติ วิเชียรณรัตน์เกษตรกรGAPดีเด่นแห่งชาติ,

จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ผลการคัดเลือกเกษตรกร GAP จากทั่วประเทศ ปรากฏว่า นายสมบัติ วิเชียรณรัตน์ เจ้าของ “ไร่องุ่นลายเถาว์” ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อดีตนายสมบัติ วิเชียรณรัตน์ เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นในประเทศไทย และเป็นพนักงานบริษัทผลิตองุ่นเพื่อการค้านานถึง 17 ปี ซึ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการปลูก การดูแลรักษา และเทคนิคต่างๆ จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตองุ่น จากนั้นเขามีแนวคิดที่จะมีสวนองุ่นเป็นของตนเองและจะผลิตองุ่นตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานองุ่นที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจาสารพิษตกค้าง

สมบัติได้ซื้อที่ดิน จำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกองุ่นตามความฝัน แรกเริ่มการผลิตองุ่นของเขาประสบปัญหามากมาย เนื่องจากการปลูกองุ่นกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันน้ำฝน น้ำค้าง นก ค้างคาว และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก จึงนำความรู้ที่ได้จากศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและลดความเสียหาย โดยการสร้างโรงเรือนมุงหลังคาพลาสติกโปร่งแสงในสวนองุ่น พบว่า สามารถลดการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี

ปี 2550 เขาได้สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้านพืช(GAP)ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช(องุ่น) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 รหัสรับรอง กษ 03-02-3624-3102-139 ปัจจุบันยังคงรักษามาตรฐานการผลิตองุ่นได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการต่ออายุใบรับรองเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไร่องุ่นแห่งมีนี้ ปลูกองุ่นพันธุ์แบล็คโอปอล์ จำนวน 5,000 ต้น พันธุ์ดีไลท์ 200 ต้น พันธุ์บิ๊กแบล็ค 120 ต้น และพันธุ์ไข่ปลาคาเวียร์ 100 ต้น เน้นผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ รสชาติดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานภายในฟาร์ม จัดสุขลักษณะและจัดการสวนแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชะลอการชะล้างของหน้าดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่ออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย

การผลิตองุ่นของไร่องุ่นลายเถาว์เน้นปฏิบัติตามมาตรฐานเงื่อนไข และข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัด ทั้ง 8 ข้อ ประกอบด้วย แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิตภายในแปลง การบันทึกข้อมูล ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวด้วย

การดูแลรักษาสวนองุ่นทุกช่วงต้องใส่ใจดูแลรักษาอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การดูแลรักษาช่วงก่อนตัดแต่งกิ่ง ช่วงแตกใบอ่อนพร้อมช่อดอกจนถึงองุ่นเข้าสี ช่วงองุ่นเข้าสีถึงหลังเก็บผลผลิต ตลอดจนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และคัดเกรดสำหรับผลผลิตที่มีคุณภาพจะจำหน่ายผลสด ส่วนผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์จะแปรรูปเป็นน้ำองุ่น และแยม

การเข้าร่วมโครงการจัดการคุณภาพ GAP พืช ทำให้เขาได้ผลผลิตองุ่นประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี (5-10 กิโลกรัม/ต้น/ปี) ราคาจำหน่ายองุ่นสดกิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจในความปลอดภัยจากสารเคมี รวมถึงคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม ปัจจุบันมีรายรับเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลองุ่นสดและผลิตภัณฑ์องุ่นแปรรูป ประมาณ 4.6 ล้านบาท/ปี

สมบัติและครอบครัวได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากประสบผลสำเร็จในการผลิตองุ่นและมีความมั่นคงในอาชีพแล้ว ได้เปิดฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ฝึกงานของนิสิต นักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตองุ่นแก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นกว่า 20 แปลง และอุทิศกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยดีเสมอ

หากสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมแปลง “เกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ” ได้ที่หมู่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 08-1910-1881

11 ผลงานวิจัย…ดีเด่นแห่งปี

Published เมษายน 7, 2012 by SoClaimon

kasikorn83 – Windows Live.

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉะบับ.

เกษตรกร GAP ดีเด่นปี 2553 (ตอนที่ 3)

Published เมษายน 7, 2012 by SoClaimon

kasikorn83 – Windows Live.

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉะบับ.

เกษตรกร GAP ดีเด่น ประจำปี2553 (ตอนที่ 2)

Published เมษายน 6, 2012 by SoClaimon

kasikorn83 – Windows Live.

ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉะบับ.

กนอ.โชว์8สถานประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

Published สิงหาคม 17, 2010 by SoClaimon

16 สิงหาคม 2553, 16:53 น.

ผ่านทางกนอ.โชว์8สถานประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_104066

นางมณฑา ประณุทนรพาล

กนอ. โชว์สถานประกอบการ 8 ราย รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น เน้นอุตสาหกรรมประเภทเพิ่มผลผลิต รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน

เมื่อวัน ที่ 16 ส.ค. นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ มีสถานประกอบการ 8 ราย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลของ กนอ.ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2553 โดยแบ่งประเภทสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้งส์ จำกัด ใน พื้นที่นิคมฯ ลาดกระบัง 2. ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ในพื้นที่นิคมฯอมตะนคร 3. ประเภทการบริหารความ ปลอดภัย ได้แก่ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล(1995) จำกัด ในพื้นที่นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) 4. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคมฯบางปู 5. ประเภทการจัดการพลังงาน ได้แก่ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในพื้นที่นิคมฯมาบตาพุด และบริษัท เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่นิคมฯ อมตะซิตี้ 6. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่นิคมฯบางปะอินและบริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่นิคมฯเวลโกรว์

นางมณฑา กล่าวต่อว่า 37 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงาน กนอ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านหลักธรรมาภิบาลสิ่ง แวดล้อมที่จะมีส่วนในการสนับสนุนให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจะสามารถเจริญ เติบโตต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการธงขาวดาวเขียว โครงการแรงงานปลอดภัยสังคมไทยมีสุข และกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น.

%d bloggers like this: