ดิน

All posts tagged ดิน

สภาพความชื้นในดินของพื้นที่ 7 แห่งในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002013&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เล็ก มอญเจริญ
ชื่อเรื่อง: สภาพความชื้นในดินของพื้นที่ 7 แห่งในประเทศไทย
Article title: Soil moisture regime of 7 selected areas of Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 28
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
หมวดรอง: P32-Soil classification and genesis
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL MOISTURE CONTENT, SOIL CLASSIFICATION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ความชื้นในดิน, การจำแนกดิน
หมายเลข: 002013 KC1801029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ดินของประเทศไทยตามระบบการจำแนกดินแบบใหม่

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002012&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
ชื่อเรื่อง: ดินของประเทศไทยตามระบบการจำแนกดินแบบใหม่
Article title: Soils of Thailand, classified according to the soil taxonomy
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 27
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: P32-Soil classification and genesis
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL CLASSIFICATION, SOIL TYPES, SOIL TEXTURE, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดิน, การจำแนกดิน, กลุ่มดิน, เนื้อดิน, ลักษณะทางเคมี, ลักษณะทางกายภาพ, จุลสัณฐาน, การแพร่กระจาย
หมายเลข: 002012 KC1801028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลกระทบของการชลประทานต่อความเป็นกรดและความเค็มของดิน

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001861&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรีย์ สอนสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการชลประทานต่อความเป็นกรดและความเค็มของดิน
Article title: Irrigation impact on acidity and salinity of soils
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 55
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: IRRIGATION, SOIL, ACIDITY, SOIL SALINITY
ดรรชนี-ไทย: การชลประทาน, ดิน, ความเป็นกรดของดิน, ความเค็มของดิน
หมายเลข: 001861 KC1701055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รูปของฟอสเฟตที่มีการสะสมฟอสเฟตสูงเนื่องจากการใส่ปุ๋ย

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001860&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประพิศ แสงทอง; มนูเวทย์ ศรีเสน
ชื่อเรื่อง: รูปของฟอสเฟตที่มีการสะสมฟอสเฟตสูงเนื่องจากการใส่ปุ๋ย
Article title: Form of phosphate in the soils with high accumulation of phosphate by heavy fertilization
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 54-54(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL, PHOSPHATES, FERTILIZER APPLICATION
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ฟอสเฟต, การใส่ปุ๋ย, การสะสมฟอสเฟต
หมายเลข: 001860 KC1701054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

มจธ. วิจัย “ดินไบโอ” ฮีโร่สิ่งแวดล้อม บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช

Published มิถุนายน 24, 2012 by SoClaimon

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05048150555&srcday=2012-05-15&search=no

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 24 ฉบับที่ 527

ดินและปุ๋ย

มจธ. วิจัย “ดินไบโอ” ฮีโร่สิ่งแวดล้อม บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โชว์ นวัตกรรม “ดินไบโอ” ร่วมปกป้องดินและน้ำจากสารพิษ เผยคุณสมบัติเด่นของดินไบโอที่สามารถดูดซับธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช รวมทั้งโลหะหนัก จากโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ฝังกลบขยะ

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นเหตุให้ผลิตผลมีการปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงสารเคมีตกค้างในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเสื่อมสภาพลง และมากที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันบางพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นนี้ โอกาสในการแพร่กระจายของสารเคมีในดินและน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องการการป้องกันและแก้ไข

ปัจจุบันจึงมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้าจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการเกษตร ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คิดค้นนวัตกรรมในการกักเก็บสารพิษไว้ที่เดิม ในผลงาน “ดินไบโอ” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีคุณสมบัติสามารถบล็อกสารพิษไว้ในดิน อีกทั้งยังกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการปลูกพืชได้อีกด้วย

ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี และผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มจธ.) เจ้าของผลงานดังกล่าวเปิดเผยว่า ดินไบโอ ไม่ใช่ดินที่อยู่ตามธรรมชาติทั่วไป แต่สังเคราะห์มาจากตะกอนจุลินทรีย์ ที่ได้จากโรงบำบัดน้ำเสียชุมชน นำมาผ่านกระบวนการปรับเสถียรอัลคาไลน์ (Alkaline Stabilisation Method) คือปรับค่า พีเอช ของตะกอนจุลินทรีย์โดยใช้สารอัลคาไลน์ เช่น ปูนขาว เถ้าลอยจากเตาเผาถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งทำให้ดินไบโอสามารถดูดซับธาตุอาหาร รวมทั้งสารอันตรายอย่างโลหะหนักได้ ช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กระบวนการปรับเสถียรอัลคาไลน์ยังสามารถฆ่าเชื้อโรค และดับกลิ่นของตะกอนจุลินทรีย์ได้

“ดินไบโอที่สังเคราะห์ขึ้นมีลักษณะค่อนข้างร่วน อุ้มน้ำได้บางส่วน อีกทั้งยังมีสารอินทรีย์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของพืชอย่างไนโตรเจน และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบหลัก โดยดินไบโอจะเปลี่ยนรูปของธาตุอาหารในดินให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที จึงช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ย และประหยัดน้ำในการเพาะปลูก” ดร. ธิดารัตน์ กล่าว

ที่สำคัญดินไบโอจะช่วยในด้านการเกษตรแล้วยังสามารถดูดซับโลหะหนักได้ จึงประยุกต์ใช้ในการฝังกลบขยะได้ เพราะปัจจุบันมีการกำจัดขยะจำนวนมหาศาลด้วยการฝังกลบ ขยะเหล่านั้นอาจมีสารอันตราย โดยเฉพาะโลหะหนักที่มักปะปนออกมากับน้ำชะขยะ ส่งผลให้มีการปนเปื้อนโลหะหนักในดินและแหล่งน้ำ แต่ดินไบโอมีคุณสมบัติดูดซับโลหะหนักได้ อาทิ โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ด้วยกระบวนการแปรสภาพเป็นไตรวาเลนท์โครเมียม จึงลดความเป็นพิษและละลายน้ำได้น้อยลง ถึงแม้น้ำชะขยะที่มีโลหะหนักโครเมียมจะมีสภาวะเป็นกรด ดินไบโอก็ยังสามารถกักเก็บโลหะหนักโครเมียมได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนต่อกรดที่มีค่า พีเอช ถึง 1.00 ได้ ดินไบโอจึงเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุฝังกลบประจำวัน และนำไปฟื้นฟูสภาพน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักได้อีกด้วย

นอกเหนือจากดินไบโอที่สังเคราะห์ขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้ดินตามธรรมชาติมีคุณสมบัติเหมือนดินไบโอได้ด้วย การปรับปรุงคุณภาพดิน หรือทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการปรับเสถียรอัลคาไลน์ เช่นเดียวกับดินไบโอ ซึ่งใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอย่าง ปูนขาว เถ้าลอย ซีโอไลต์ และโดโลไมท์ ผสมในดิน สารอัลคาไลน์เหล่านี้ทำให้ดินมีคุณสมบัติในการกักเก็บธาตุอาหารและโลหะหนัก เหมาะแก่การเพาะปลูกและใช้ฝังกลบขยะได้ดีเช่นเดียวกับดินไบโอ

ทั้งนี้ ดร. ธิดารัตน์ กล่าวว่า การทำงานวิจัยเรื่องดินนี้ มุ่งเป้าเพื่อให้เกิดงานที่วิจัยที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นสามารถกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช และใช้ฝังกลบขยะเพื่อกักเก็บสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการที่ง่ายและเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผลงานนี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้งานจริงในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02) 270-1350-4 ต่อ 109, คุณน้ำ (081) 407-6609, คุณน้ำตาล (086) 835-2959

วิธีอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

Published มิถุนายน 20, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/119085

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 00:00 น.

นายไพบูลย์ กันธรมณฑล หมอดินอาสาประจำตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อได้สมัครเข้าไปเป็นหมอดินอาสากับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายและได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ จึงได้นำความรู้มาปรับใช้กับพื้นที่ด้วยการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งวิธีกลและวิธีพืช ได้แก่ ปลูกชาในระบบอินทรีย์เป็นแถวขวางทางลาดเท มีคันดิน และปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวบนสันคันดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินบริเวณสันคันดินพัง ส่วนบริเวณร่องน้ำด้านหน้าคันดินปลูกพืชสวนครัว เช่น คะน้า ถั่วลันเตา

“ประโยชน์ที่ได้รับจากหญ้าแฝกนอกจากป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ยังรักษาความชื้นของดินในช่วงแล้งได้ดี ซึ่งใบหญ้าแฝกยังนำมาคลุมดินแปลงผักช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ได้สร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อชะลอความเร็วในฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งนี้ ได้ผลิตปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1 ทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7 เพื่อใช้เองในแปลงชาและพืชผัก ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากและปลอดภัยจากสารเคมี ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญแปลงชาอินทรีย์แห่งนี้ยังเป็นจุดขายของดอยแม่สลองด้วย” หมอดินไพบูลย์ กล่าว
ขณะนี้มีเกษตรกรในหมู่บ้านสนใจนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ไปดำเนินการในพื้นที่ปลูกชาและกาแฟเพิ่มขึ้น 20% จากแต่ก่อนที่ไม่มีใครสนใจเลย.

ดินประดิษฐ์แป้งมัน-ยางพารา งานปั้นหัตถกรรมจิ๋ว ส่งต่างแดน

Published พฤษภาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/eco/capable/263014

25 พฤษภาคม 2555, 05:00 น.

Pic_263014

“งานปั้นจิ๋ว” หัตถกรรมประเภทนี้ต้องใช้ดินปั้นที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้สามารถปั้นหรือดัดเป็นรูปทรงที่ต้องการ ชิ้นงานที่มีความแข็งแรง เสมือนจริง แล้วส่งไปขายในที่ต่างๆ โดยเฉพาะตลาดต่างแดน ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่ใช้ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ

ฉะนี้…เพื่อเป็นทางเลือก รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนา “ดินประดิษฐ์โดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินประดิษฐ์สำหรับเด็ก” ขึ้น

รศ.ดร.ศุภศร  วนิชเวชารุ่งเรืองรศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

รศ.ดร.ศุภศร บอกกับทีมงาน “ทำได้ ไม่จน” ว่า เพื่อช่วยให้การสร้างชิ้นงานมีต้นทุนไม่สูงมาก อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการส่งออก ที่ใช้วัตถุดิบของไทยล้วนๆ ตลอดจนพัฒนากรรมวิธี กระบวนการผลิตดินประดิษฐ์ให้มีความง่ายสามารถ ปรับสูตรดินให้มีความเฉพาะเจาะจง ทีมงานจึงร่วมกันคิดค้นพัฒนาสูตรขึ้น โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ และแป้งมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัตถุดิบ

สำหรับขั้นตอนกรรมวิธีการผสม จะใช้โพลิเมอร์ ยางพารา ยึดจับในกลุ่ม เอทิลีนไวนิล อะซีเตด อะครีลิก ช่วยให้ชิ้นงานไม่แตกหักง่ายเมื่อแห้ง เพราะหากใช้มากเกินไปชิ้นงานจะมีลักษณะไม่เหมือนจริง โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ ที่ช่วยให้ขึ้นรูปได้ง่าย ร่วมกับการผสม สารลดแรงตึงผิว ประเภทประจุลบเพื่อกันการจับตัวของยาง แป้งมันสำปะหลัง เป็นฟิลเลอร์ และ พอลิไดเมธิลไซ-ลอคเซน เป็นสารหล่อลื่นจะช่วยให้ดินมีเนื้อลื่นและไม่ติดมือ โดยอัตราส่วนทั้งหมดจะใช้ตามที่ทีมงานคิดค้นสูตรไว้…

กระทั่งได้ดินสูตรต่างๆ ทั้งที่มีส่วนผสมของน้ำยางฯและสูตรที่ไม่ต้องใช้น้ำยางพาราธรรมชาติ ดินประดิษฐ์สำหรับเด็ก ดินประดิษฐ์เรืองแสง ดินที่มีน้ำหนักเบา ดินปั้นเปลี่ยนสีได้ และดินที่ไม่แห้งด้วยตัวเองแต่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิและแรงกด สามารถนำกลับมาปั้นได้บ่อยครั้งตามต้องการ

ตุ๊กตาปั้นและดอกไม้จากดินประดิษฐ์ไทยตุ๊กตาปั้นและดอกไม้จากดินประดิษฐ์ไทย

…ที่ลักษณะเด่นโดยรวมจะมีสีสันสดใส ขึ้นรูปได้ง่าย มีความยืดหยุ่นดี นิ่มมือ รีดเป็นแผ่นได้ดี ไม่ติดมือและแม่พิมพ์เวลาปั้น มีความแข็งแรง สามารถบีบหรือจัดรูปทรงได้เสมือนจริง และได้ผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวในกลุ่มอาสาสมัคร ร่วมกับ ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ภาควิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬา-ลงกรณ์ พบว่ากลุ่มอาสาสมัครไม่มีอาการแพ้ที่ผิวหนังแต่อย่างใด

ใครที่สนใจโกยเงินเข้ากระเป๋าด้วยงานปั้นจิ๋ว เพื่อขจัดความจน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2278-8200 ต่อ 8304.
เพ็ญพิชญา เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
  • 25 พฤษภาคม 2555, 05:00 น.

การศึกษาหาวิธีสกัดธาตุสังกะสีที่เหมาะสมในดิน

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001716&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฐ์ โชลิตกุล; สำเนา เพชรฉวี; นงลักษณ์ วิบูลสุข
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาวิธีสกัดธาตุสังกะสีที่เหมาะสมในดิน
Article title: Study on extraction methods for available zinc in soil
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 82
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZINC, SOILS, ZEA MAYS, EXTRACTION
ดรรชนี-ไทย: ดิน, สังกะสี, ข้าวโพด, การสกัด
หมายเลข: 001716 KC1601083
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจตัวไรในดินบริเวณป่าสะแกราช

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001701&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จริยา เล็กประยูร; เพ็ญศรี ไววนิชกุล
ชื่อเรื่อง: การสำรวจตัวไรในดินบริเวณป่าสะแกราช
Article title: Survey of soil mites at Sakaerat
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 67
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOREST SOILS, ACARINA, SOIL BIOLOGY, SURVEYS, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ไร, การสำรวจ, ระบบนิเวศน์ของดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001701 KC1601068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อัตราการสลายตัวของฟางข้าวและผลการใช้ฟางข้าวต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001692&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Suzuki, M.; พวงเล็ก โมรากุล; มะลิวัลย์ เทพพูลผล; วิศิษฐ์ โชลิตกุล
ชื่อเรื่อง: อัตราการสลายตัวของฟางข้าวและผลการใช้ฟางข้าวต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน
Article title: Decomposition rate of rice straw and effect of the rice straw on soil chemical properties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 58-58(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE STRAW, DEGRADATION, SOIL TYPES, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: ฟางข้าว, อัตราการสลายตัว, ดิน, การปรับปรุงดิน, คุณสมบัติทางเคมีของดิน
หมายเลข: 001692 KC1601059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: