ดินชุดปากช่อง

All posts tagged ดินชุดปากช่อง

ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002037&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก; วิทยา มาสร้างสรรค์; หริ่ง มีสวัสดิ์; ประดิษฐ์ บุญอำพล
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง
Article title: Corn mono cropping fertilization in Pak Chong soil
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 51-51(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, FERTILIZERS, SOIL TYPES, CONTINUOUS CROPPING, APPLICATION RATES, EFFICIENCY, SOIL FERTILITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ย, ดินชุดปากช่อง, การปลูกติดต่อกัน, อัตราการใช้ปุ๋ย, ประสิทธิภาพ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 002037 KC1801053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยมูลสัตว์ต่อข้าวฟ่างที่ปลูกในดินชุดปากช่อง I. อิทธิพลปุ๋ยมูลไก่

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001857&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำริ ถาวรมาศ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยมูลสัตว์ต่อข้าวฟ่างที่ปลูกในดินชุดปากช่อง I. อิทธิพลปุ๋ยมูลไก่
Article title: Studies on the effects of livestock manure on sorghum grown on Pak-Chong soil: I. Effects of chicken manure
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 51
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, FARMYARD MANURE, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: SORGHUM BICOLOR; พื้นที่ในการทำปุ๋ยคอก; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยมูลไก่, ดินชุดปากช่อง, ผลผลิต
หมายเลข: 001857 KC1701051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001504&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มงคล พานิชกุล; ดำริ ถาวรมาศ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหินฟอสเฟตที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, ROCK PHOSPHATE, SOIL TYPES, APPLICATION RATES, YIELDS, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยหินฟอสเฟต, ดินชุดปากช่อง, อัตราการใช้, ผลผลิต, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001504 KC1501011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: