ญี่ปุ่น

All posts tagged ญี่ปุ่น

ขยายผลปลูกฟักทองญี่ปุ่นที่อีสาน – เกษตรทั่วไทย

Published มีนาคม 12, 2013 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/184416

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ถึง 106.4 ล้านไร่ หรือ 170,218 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งประสบกับปัญหาหลัก ๆ 3 ประการ คือ ปัญหาเกี่ยวกับดิน เนื่องจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ แร่ธาตุต่าง ๆ ดินมีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็ม ปัญหาด้านแหล่งน้ำและป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติมีไม่เพียงพอ ทำให้ดินขาดความชุ่มชื้น ส่งผลต่อการเพาะปลูกพืช มีการแผ้วถางป่าเพื่อการประกอบอาชีพจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศวิทยาถูกทำลาย

ปัญหาด้านวิทยากร นอกจากปัญหาปัจจัยการผลิตการเกษตรข้างต้นที่ไม่พร้อมแล้ว ผลจากการขาดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเทคนิควิชาการเกษตรที่ถูกต้อง การปรับปรุงบำรุงรักษาคุณภาพของปัจจัยการผลิตอย่างมีหลักวิชา เช่น เรื่องป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การแปรรูปผลผลิตและเรื่องการตลาด จากสภาพภูมิประเทศ และทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างไปจากภาคอื่น จึงมีการศึกษาถึงปัญหาสภาพท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตของราษฎรเพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับภาคอีสาน ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทนของภาคอีสานทั้งหมด ด้วยพื้นที่นี้มีลักษณะสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวงจรทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 เพื่อเป็นแบบจำลองของภาคอีสานและเป็นพื้นที่ส่วนย่อที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ภูมิภาคนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการศึกษาหาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของภาค เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตให้สูงขึ้น โดยมีการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า พัฒนาเกษตรกรรม ในเมื่อได้ผลการศึกษาที่ดี สามารถให้ผลผลิตสมบูรณ์เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของท้องถิ่นแล้ว ผลการศึกษาที่ดี

ดังกล่าวก็คือ “ตัวอย่างของผลสำเร็จ” ที่ศูนย์ฯ ได้นำไปขยายผลเผยแพร่สู่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จำนวน 15 หมู่บ้าน โดยวิธีการให้ความรู้แก่ราษฎรในหลายวิธี ได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิต การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านประกอบเกษตรกรรม ตลอดจนอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว การส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง และในช่วงหน้าแล้งน้ำน้อยพืชหลายชนิดได้รับการส่งเสริมให้เกษตรกรไปดำเนินการ หนึ่งในนั้นก็คือฟักทองญี่ปุ่น ซึ่งมีเกษตรกรตัวอย่างหลายรายได้นำไปดำเนินการในที่ดินของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ฟักทองญี่ปุ่น มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกากลาง ภาคเหนือของเม็กซิโก และภาคตะวันตกของอเมริกาเหนือ อยู่ในพืชตระกูลแตง ปลูกกันแพร่หลายในเขตร้อน และเขตแห้งแล้ง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นเถาเลื้อยตามพื้นดิน ยาว 20-30 ฟุต ลักษณะลำต้นแข็ง เป็นเหลี่ยม มีร่องยาว ใบเป็นรูปห้าเหลี่ยม ขนาดใหญ่ ขอบใบหยักลึก มีขนปกคลุม เนื้อใบหยาบ ก้านใบและดอกมีขนาดเล็ก ผลมีสีเขียว รูปทรงกลมค่อนข้างแบน เนื้อแน่นแข็ง ฟักทองอ่อนเนื้อสีเหลือง เมื่อแก่เนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม รสเข้ม เมล็ดแบนรี สีขาวนวล อายุเก็บเกี่ยวหลังจากย้ายปลูก ประมาณ 110 วัน

เพาะกล้าฟักทองญี่ปุ่น แบบประณีตในถาดหลุมขนาดใหญ่ ย้ายปลูกเมื่อใบเลี้ยงงอก อายุที่ 6-8 วัน โดยไม่ต้องรอใบจริงการเตรียมดินให้โรยปูนขาวอัตรา 0-100 กรัมต่อตร.ม. และขุดดินตากแดด 14 วัน เก็บเศษวัชพืชออกให้สะอาดเตรียมดินขึ้นแปลง สูง 25-30 ซม. กว้าง 3 เมตร ขุดหลุมกว้าง 80 และลึก 30 ซม. ห่างกันหลุมละ 100 ซม. ระยะห่างระหว่างแถว 3 เมตร คลุกปุ๋ยคอกอัตรา 1 กก.ต่อต้น กลับดินให้เข้ากัน กลบดินเต็มหลุมรดน้ำในหลุมให้ชุ่มและควรปลูกในเวลาเย็น

ปลูกแบบทำค้าง ควรทำค้างในช่วงฤดูฝน เพื่อลดการเกิดโรคจากเชื้อรา และป้องกันหนูกัดกินผล โดยการทำค้างสูงจากพื้นดินประมาณ 1-1.50 เมตร ช่วงออกผลตัดแต่งผลให้เหลือไว้ 1 ลูกต่อกิ่ง เพื่อให้ได้ผลที่สมบูรณ์และขนาดตามที่ตลาดต้องการ ในการเก็บผลไว้ควรตรวจดูให้ละเอียดว่ามีรอยแผลแมลงเจาะวางไข่ไว้หรือไม่ ตั้งแต่ผลเล็ก จากนั้นใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หุ้มผลไว้เพื่อป้องกันแมลงเจาะวางไข่ กรณีปลูกแบบเลื้อยควรใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองผลและห่อผลเพื่อป้องกันแมลงวันทองและสีผิวเสีย หากปลูกในฤดูแล้ง ควรระวังเพลี้ยไฟเข้าทำลายต้นกล้าระยะการเจริญเติบโตระยะแรกเป็นพิเศษ.

อัตราการตกตะกอนบริเวณแหล่งทำฟาร์มทะเลในอ่าวชิโด ประเทศญี่ปุ่น

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005610&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ
ชื่อเรื่อง: อัตราการตกตะกอนบริเวณแหล่งทำฟาร์มทะเลในอ่าวชิโด ประเทศญี่ปุ่น
Article title: Rate of sedimentation around sea farming in Shido bay Japan
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 382-388
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SEDIMENT; SEDIMENTATION; FISH CULTURE; SEA WATER; JAPAN
ดรรชนี-ไทย: ตะกอนดิน, สารอินทรีย์, อัตราการตกตะกอน, อัตราการย่อยสลาย, บริเวณกระชังปลา, ญี่ปุ่น, อ่าวชิโด
บทคัดย่อ: ตะกอนดินท้องน้ำที่เก็บด้วย core sampler บริเวณกระชังปลา yellowtail ในอ่าวชิโด บริเวณที่ทำการวางที่ดักตะกอน ในเดือน ก.ย., ธ.ค.2531 มี.ค., มิ.ย.2532 พบว่าการแพร่กระจายในแนวดิ่งของสารอินทรีย์ และความเป็นรูพรุนของดิน มีลักษณะลดลงเป็นแบบ exponential จากผิวดินลงไปประมาณ 7-10 ซม. แสดงให้เห็นว่าในตะกอนดินประกอบด้วยสารอินทรีย์ 2 พวก คือ พวกที่สลายได้ง่ายและพวกสลายตัวได้ยาก ซึ่งรูปแบบการแพร่กระจายของสารอินทรีย์มีลักษณะเข้าได้กับสมการที่เสนอโดย Inoue (1985) ดังนี้ phi C’ = phi C’ exp \{-k/w alpha (z-1/m*(phi-phi)/(1-phi alpha))\} จากสมการนี้สามารถประมาณค่าอัตราการย่อยสลาย k/w alpha ของสารอินทรีย์รวม สารอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจนเท่ากับ 0.26, 0.21 และ 0.25/ซม. และค่าของคงที่ ; k ของการย่อยสลายทั้งปีของสารอินทรีย์รวม สารอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจนในตะกอนเท่ากับ 0.49, 0.39 และ 0.47/ปี ตามลำดับ
หมายเลข: 005610 KC3104012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการจมตัวของสารแขวนลอยบริเวณแหล่งทำฟาร์มทะเล อ่าวชิโด ประเทศญี่ปุ่น

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005609&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมโภชน์ นิ้มสันติเจริญ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการจมตัวของสารแขวนลอยบริเวณแหล่งทำฟาร์มทะเล อ่าวชิโด ประเทศญี่ปุ่น
Article title: Vertical flux of suspended particulate matter around sea farming in shido bay JAPAN
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 374-381
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DISPERSIONS; SEA WATER; FISH CULTURE; SEDIMENTATION; JAPAN
ดรรชนี-ไทย: สารแขวนลอย, น้ำทะเล, บริเวณกระชังปลา, การจมตัว, อัตราการตกตะกอน, ญี่ปุ่น, อ่าวชิโด
บทคัดย่อ: ผลการศึกษาการจมตัวของสารแขวนลอยบริเวณกระชังปลา yellowtail ในอ่าวชิโด สารแขวนลอยบริเวณผิวน้ำและสารแขวนลอยที่จมตัวใหม่เก็บด้วยที่ดักตะกอนทรวงกรวยเหนือพื้นทะเล 1 ม. 2 วันเดือนละ 2 ครั้ง ระหว่าง ต.ค. 2531 ถึง ก.ย. 2532 ความเข้มข้นของสารแขวนลอย ; SS ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต ; SS’ และกลุ่มแพลงตอนพืช ; SS” ตามความสัมพันธ์ SS=SS’+SS”=SS’+d (Chl-a) ค่าสัมประสิทธ์แพลงตอนพืช ; d มีค่า 0.24 มก./ไมโครกรัม องค์ประกอบคาร์บอนและไนโตรเจนของแพลงตอนพืชมีค่า 105 และ 21 มก./ก. ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยอัตราการสูญเสียสารแขวนลอยจากผิวน้ำ ; L ซึ่งคำนวณจากอัตราการจมตัวใหม่ของสารแขวนลอย ; Si และค่า SS จากความสัมพันธ์ Si*IRsi = L’ (SS’*IRss’) + L” (SS”*IRss”) ค่า L” เท่ากับ 25 เมตร/วัน จากการประมาณอัตราการจมตัวใหม่ของสารแขวนลอยตลอดปี โดยใช้ค่า Si*IRsi อัตราการตกตะกอนในรอบปี ; W alpha ที่ศึกษามีค่า 1.9 ซม. ต่อปี
หมายเลข: 005609 KC3104011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิ่มอร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง+ชาบูชาบูสไตล์ชิวๆ

Published สิงหาคม 13, 2011 by SoClaimon

13 สิงหาคม 2554, 05:15 น.

http://www.thairath.co.th/content/life/193548.

Pic_193548

ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะเลือกไม่ถูกว่าจะทานปิ้งย่าง หรือชาบูชาบูดี ก็ตอนนี้มีเรสเตอรองต์ใหม่ตำรับญี่ปุ่น-เกาหลี ที่ให้บริการทั้ง 2 เมนูพร้อมกันบนโต๊ะเดียว ตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า YUU  JUNG คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มาเสิร์ฟให้อิ่มอร่อยไม่อั้นในสไตล์บุฟเฟ่ต์ร่วมสมัย  เลือกทานได้ทั้ง 2 สาขา ที่อมอรินี่ บูทีค ไลฟ์สไตล์ มอลล์ ย่านรามอินทรา กม.12 และชั้น 3 พาราไดซ์ ปาร์ค ศรีนครินทร์

จุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่เตาค่ะ เจ้าของร้านลงทุนสั่งผลิตพิเศษจากประเทศเกาหลี เพื่อให้สามารถบริการทั้งเมนูปิ้งย่างและชาบูชาบูได้บนโต๊ะเดียวกัน ในราคาเริ่มต้น 229++ บาท นอกจากนี้ น้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่นี่ก็ยังเป็นที่กล่าวขวัญมาก เพราะไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้ธรรมดาๆ แต่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีเข้าไปด้วย และยังเพิ่มความจัดจ้านเข้มข้นให้ถูกปากคนไทย ทำให้อร่อยครบสูตรจริงๆ

ด้วยความที่เป็นบุฟเฟ่ต์ ทุกเมนูจึงถือว่าเด็ดหมด และหม่ำได้ไม่อั้น ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบทานอะไร  ถ้าคนชอบทานเนื้อต้องยกให้เนื้อหนอก ถ้าคนชอบทานหมูต้องยกให้หมูสันนอก และที่ติดอันดับเสิร์ฟเท่าไหร่ก็ไม่พอยังรวมถึง พุงปลาแซลมอน, ปลาหมึก, กุ้งยักษ์ และปลาไข่ นอกจากนี้ ยังมีเมนูอินเทรนด์สไตล์แดนกิมจิที่เจ้าของร้านใจดีนำมาเสิร์ฟให้ชิมฟรีๆทุกโต๊ะ โดยสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกเดือน สำหรับเดือน ส.ค.นี้ แนะนำให้ลองชิมบิบิมบับ หรือข้าวยำเกาหลีตำรับแดนกิมจิ  เสิร์ฟในหม้อหินร้อนๆ หอมกลิ่นข้าวไหม้นิดๆราดพริกเผา ครบเครื่องด้วยยำผักกวางตุ้ง  ยำเห็ดหูหนู ยำถั่วงอก คลุกเคล้าน้ำมันงา และท็อปปิ้งด้วยไข่ดาว.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวหน้าสตรี
 • 13 สิงหาคม 2554, 05:15 น.

Mixed BerryTiramisu

Published สิงหาคม 12, 2011 by SoClaimon

11 สิงหาคม 2554, 05:15 น.

http://www.thairath.co.th/content/life/193065.

Pic_193065

หลังจากนำเสนอแต่สำรับคาวมาหลายเมนูแล้ว วันนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นสำรับของหวานบ้างนะคะ เป็นขนมชื่อญี่ปุ่น แต่สัญชาติอิตาเลียนยอดฮิตที่รู้จักกันดีในชื่อ ทีรามิสุ (Tiramisu) ที่มีความหมายว่า pick me up เพราะเป็นเค้กที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากใช้น้ำตาลและไข่แดงเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้ผู้ที่ได้ลิ้มรสรู้สึกกระปรี้กระเปร่า หรืออาจจะแปลในอีกนัยหนึ่งได้ว่า “เลือกฉันซิ” แล้วคุณจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยประมาณนั้น

ทีรามิสุ เป็นของหวานที่นิยมไปทั่วโลก จึงมีการพัฒนาและดัดแปลงทั้งรสชาติและหน้าตาแตกต่างกันไปมากมาย  ใครที่ชอบกาแฟ เหล้า Rum,คาลัวส์ หรือมัลซารา ก็จัดหนักไปเลย คนที่ไม่ชอบกาแฟ เหล้ารัมก็หันไปทำเวอร์ชั่นอื่นๆมากมาย ดังเช่นที่ คุณกุ๊ก–พรภัทร์ วิฑูรชาติ แนะนำในเวอร์ชั่น Mixed Berry Tiramisu ซึ่งใช้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แทนกาแฟ

คุณกุ๊กบอกว่า เธอเป็นคนชอบทานขนม และเป็นทีรามิสุเลิฟเวอร์ด้วย นอกจากนี้ ยังชอบงานศิลปะ โดยวาดรูปเป็นงานอดิเรก และได้ไอเดียมาจากครูโต (ม.ล.จิราธรจีรประวัติ) ที่แนะว่า การทำขนม สามารถดัดแปลงได้ตามจินตนาการของเรา เหมือนการวาดรูป ไม่จำเป็นต้องมีแพทเทิร์นตายตัว เธอจึงหันมาคิดดัดแปลง Tiramisu เป็น Mixed Berry Tiramisu ที่แสนอร่อยและไม่เลี่ยนด้วย

ส่วนผสมชั้นล่างสุด Lady Finger Cookies ประมาณ 40 ชิ้น

ส่วนผสมของ dip น้ำเชื่อมเจือจาง 2 ถ้วยตวง (หวานน้อยหรือมากตามชอบใจ) / เหล้า Grand Marnier 2 ช้อนโต๊ะ……วิธีทำ นำน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ผสมกับเหล้า คนให้เข้ากันแล้วพักไว้ในอุณหภูมิห้อง

ส่วนผสมของ filling หรือชีสที่ใช้ทาทับในแต่ละชั้น: ไข่แดง 4 ใบ แยกไข่ขาวออก / น้ำตาล 1/3 ถ้วยตวง / เหล้า Grand Marnier 1/2 ถ้วยตวง / Mascapone Cheese 450 กรัม อุณหภูมิห้อง / วิปปิ้งครีม 1 ถ้วยตวง…..วิธีทำ 1) เริ่มจากนำเฉพาะไข่แดงใส่หม้อ Double boil โดยมีหม้อต้มน้ำรองอีกชั้นขึ้นตั้งไฟ ตีไข่ให้เข้ากัน 2) ใส่น้ำตาลทรายลงไปตีให้เข้ากัน ใส่เหล้า Grand marnier ตีไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครีมเริ่มข้นขึ้น ทดสอบได้โดยใช้ช้อนคน คว่ำหลังช้อน ครีมจะเคลือบอยู่บนหลังช้อนแสดงว่าใช้ได้ ยกขึ้นจากเตาพักไว้ 3) นำ Mascapone cheese ใส่ชามตีให้เนียนเป็นครีม แล้วนำส่วนผสมในข้อ 2 ลงผสม ตะล่อมให้เข้ากัน เป็นเนื้อเดียว 4) ใส่วิปครีมที่ตีจนขึ้นฟูแล้วลงผสม คนให้เข้ากันจนดูนุ่มเนียนสวย

ส่วนผสมของ mixed berry sauce ผลเบอร์รี่รวม 500 กรัม (ใช้แบบแช่แข็งก็ได้) / น้ำตาล 2/3 ถ้วยตวง / เหล้า Grand Marnier 2 ช้อนโต๊ะ / ผิวส้ม เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม….. วิธีทำ 1) นำส่วนผสมทั้งหมดใส่หม้อ (ถ้าผลเบอร์รี่เป็นแบบแช่แข็ง ต้องรอให้ละลายเสียก่อน) แล้วนำขึ้นตั้งไฟ คนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมด ค่อยยกลง ระวังอย่าให้ผลเบอร์รี่สุกจนเกินไป 2) นำมากรองจนได้แต่น้ำซอส แยกผลเบอร์รี่ไว้และซับให้แห้ง

วิธีประกอบ Tiramisu 1)นำ Lady Finger Cookies มาชุบน้ำเชื่อมผสมเหล้า(Dip)ที่เตรียมไว้ ระวังอย่าชุบให้แฉะจนเกินไป นำไปเรียงในภาชนะที่ต้องการเสิร์ฟให้เป็นระเบียบจนเต็ม 2) ตักส่วนผสมของชีส(filling)ทาทับให้ทั่ว นำผลเบอร์รี่ที่ได้จากการแยกน้ำซอสมาวางเรียงให้ทั่ว (ควรซับให้แห้งดีพอควร) แล้ววาง Lady finger ที่ชุบน้ำเชื่อมผสมเหล้าทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง และจบลงที่หน้าชีส อย่าเพิ่งรับประทานทันที ต้องนำเข้าแช่ในตู้เย็นก่อนประมาณ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ก่อนนำขึ้นเสิร์ฟ เคียงคู่กับผลเบอร์รี่สดหลายๆชนิด ซึ่งราดเบอร์รี่ ซอส ช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับผลเบอร์รี่สด.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวสตรี
 • 11 สิงหาคม 2554, 05:15 น.

“โตเกียวมารีน” ประกาศยึดที่ยืนท้าชนยักษ์ เชื่อมั่นธุรกิจประกันชีวิตไทย

Published สิงหาคม 12, 2011 by SoClaimon

22 พฤศจิกายน 2553, 05:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/128700.

Pic_128700

คูนิโอะ อิชิฮาระ ประธานกรรมการ บริษัท โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ฮิโรชิ ทาเทอิชิ กรรมการผู้จัดการ และ สมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตัวแทน บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย ที่นำทัพสื่อมวลชนดูงานโตเกียวมารีน ประเทศญี่ปุ่น.

โตเกียวมารีน ยักษ์ประกันเบอร์ 1 ของญี่ปุ่น ประกาศรุกไทยเต็มสูบ พร้อมเพิ่มทุนรองรับการเติบโตท้าชนยักษ์ ใหญ่ หลังเข้ามาดำเนินกิจการครบ 4 ปี ตั้งเป้ากอดส่วนแบ่งตลาด 5% เผยธุรกิจประกันชีวิตในไทยยังโตได้อีก มั่นใจ ใช้จุดเด่นบริษัทเอเชียเข้าใจคนเอเชีย

นายอาคิโอ โฮชิโน ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้ากลุ่มประกันชีวิต และฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง ญี่ปุ่น ได้มุ่งเน้นการเข้ามาลงทุนธุรกิจประกันชีวิตในเอเชีย และตัดสินใจเลือกลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อในศักยภาพที่มองเห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตในไทยยังมีแนวโน้มการเติบโตสูง

ทั้งนี้ โตเกียวมารีนเป็นบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีขนาดสินทรัพย์มากกว่า 6.2 ล้านล้านบาท และมีเครือข่าย 36 ประเทศทั่วโลก โดยสำหรับในประเทศไทย โตเกียวมารีนเข้ามาดำเนินธุรกิจประกันภัยตั้งแต่ปี 2514 ภายใต้ชื่อโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด และในปี 2540 ได้เปิดตัวเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต ใช้ชื่อโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
“การตัดสินใจเข้ามาลงทุนธุรกิจประกันชีวิตในไทยของโตเกียวมารีน โฮลดิ้ง เหมือนกับบริษัทโตโยต้า ญี่ปุ่น ที่ขยายฐานการผลิตมายังไทย เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพ โตเกียวมารีนก็มีความคิดเช่นนั้น”

ทั้งนี้ โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง ตั้งเป้าให้ธุรกิจประกันชีวิตภายใต้การดำเนินงานของโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ครองส่วนแบ่งการตลาด  5%  โดยขณะนี้ได้มุ่งเน้นขยายช่องทางการขายประกันผ่านตัวแทน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า และยังเป็นการสร้างแบรนด์โตเกียวมารีนให้เป็นที่รู้จัก ส่วนช่องทางการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ (เทเลมาร์เกตติ้ง) และขายประกันผ่านธนาคารพาณิชย์ (แบงก์แอสชัวรันส์) นั้น หากมีโอกาสก็พร้อมที่จะรุกทันที

นายอาคิโอกล่าวว่า เพื่อให้โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) สามารถแข่งขันกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของโลกที่ต่างเข้ามาขยายธุรกิจในไทยได้ โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง กรุ๊ป จะร่วมมือกับโตเกียวมารีน สิงคโปร์ สนับสนุนทั้งทางด้านเงินทุน บุคลากร และการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย นอกจากนั้น ยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์มาไทยเพื่อให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้วย

“ธุรกิจประกันชีวิตในไทยนับจากนี้ไป เชื่อว่าการแข่งขันจะทวีความรุนแรงขึ้น เพราะบริษัทประกันขนาดใหญ่ๆติดอันดับโลก ต่างพาเหรดกันเข้ามาลงทุนในไทย แต่โตเกียวมารีน โฮลดิ้ง จะใช้จุดเด่น ที่เป็นบริษัทในเอเชีย มีความเข้าใจคนเอเชีย เป็นจุดดึงดูดลูกค้า และจะเน้นการสร้างแบนด์ และที่สำคัญโตเกียวมารีนเน้นการเติบโต ต่างกับบริษัทในแถบยุโรปและสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นเรื่องของกำไร”

นายฮิโรชิ ทาเทอิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากการเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยมา 4 ปี พบว่าตลาดประกันชีวิตในไทยยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก และขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 20% ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทขายประกันผ่าน 5 ช่องทางหลัก ได้แก่ การประกันกลุ่ม ขายผ่านตัวแทน ช่องทางแบงก์ แอสชัวรันส์ ขายผ่านเทเลมาร์เกตติ้ง และช่องทางการขายประกันในสถานประกอบการ (เวิร์คไซต์มาร์เกตติ้ง)

โดยช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทน ได้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง และเมื่อได้นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล เข้ามาดำรงตำแหน่งรองกรรม–การผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต จึงได้เริ่มทำตลาดผ่านช่องทางตัวแทนอีกครั้งหนึ่ง  ส่วนช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ จากเดิม ได้ร่วมกับธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และเมื่อธนาคารซีไอ-เอ็มบี จากมาเลเซีย เข้ามาเทกโอเวอร์ จึงได้หยุดช่องทางดังกล่าวไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ยังมีขนาดเล็กมาก แต่หลังจากการขายประกันผ่านตัวแทน ได้เบี้ยประกันเป็นจำนวนมาก และเพื่อรองรับการขยายตัว ภายในเดือน ธ.ค.บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 440 ล้านบาท เป็น 840-850 ล้านบาท

ด้านนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เผยว่า ในช่วง 5 เดือนครึ่งที่ผ่านมา ช่องทางการขายผ่านตัวแทน มีเบี้ยรับปีแรก 230 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 250 ล้านบาท แต่ ในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ได้มีการปรับเป้าหมายใหม่เป็น 350-400 ล้านบาท และมั่นใจว่าทั้งปีจะมีเบี้ยรับปีแรก 400 ล้านบาท

“การเพิ่มทุนจากบริษัทแม่ถือเป็นการสนับสนุนซึ่งจะช่วยให้ บริษัทเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆได้”

นายสมโพชน์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี คือ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งบริษัทแม่มีความเชี่ยวชาญมาก

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในวัยเกษียณว่าต้องการใช้จ่ายเงินต่อเดือนเท่าใด และแบ่งช่วงเวลาจ่ายเบี้ยประกันในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือจนถึงอายุ 59 ปี และที่สำคัญมีการประกันการจ่ายผลตอบแทนคืน 100% และยังป้องกันอัตราเงินเฟ้อเพิ่มให้อีก 0.5% โดยอายุสูงสุดของผู้ซื้อกรมธรรม์อยู่ที่ 55 ปี และบริษัทจะเริ่มจ่ายเงินบำนาญเป็นรายปีให้กับลูกค้าตั้งแต่อายุ 60 ปีเป็นต้นไป และหากเสียชีวิตระหว่างทางก็จะคืนเงินเท่ากับทุนประกันทั้งหมด

นายสมโพชน์กล่าวอีกว่า ในปีหน้ามีแผนจะเพิ่มตัวแทนประกันไม่ต่ำกว่า 2,500 คน จากปัจจุบันมีตัวแทนอยู่ 1,200 คน และสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 1,500 คน.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 22 พฤศจิกายน 2553, 05:00 น.

ไทยอ้อนยุ่นเปิดเสรีสินค้าเกษตรก่อนเปิดเสรีรถยนต์

Published สิงหาคม 7, 2011 by SoClaimon

14 พฤศจิกายน 2553, 21:46 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/126994.

Pic_126994

ญี่ปุ่นจี้ไทยเปิดเสรีรถยนต์ มากกว่า 3000 ซีซี ภายใต้ข้อตกลงเจเทปา แต่ไทยอ้อนยุ่นเปิดเสรีสินค้าเกษตรเพิ่มเติมก่อน…

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคี (2 ฝ่าย) กับนายโมโตฮิสะ อิเค ดะ รมช.เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (เมติ) ของญี่ปุ่นระหว่างการประชุมรัฐมนตรี กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) ที่ญี่ปุ่นว่า ได้หารือถึงการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปา) โดยได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีสินค้ายานยนต์สำเร็จรูป ขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3000 ซีซี และการให้ความร่วมมือด้านสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย รวมทั้งความร่วมมือในโครงการต่างๆ 7 สาขาภายใต้เจเทปา

“ในเรื่องการเปิดเสรีรถยนต์มากกว่า 3000 ซีซี เป็นนโยบายสำคัญของ 2 ประเทศ ซึ่งจะมีผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในทั้ง 2 ฝ่าย จึงเห็นร่วมกันว่าจะหารือในเรื่องอื่นๆ ก่อน เช่น การเปิดเสรีเพิ่มเติมในสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไทยได้เชิญญี่ปุ่นร่วมลงทุนในโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกทะวาย เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมเวียดนาม-ไทย-พม่า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนขนส่งสินค้าและบริการระหว่างเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และนำมาซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชีย”.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 14 พฤศจิกายน 2553, 21:46 น.

ญี่ปุ่นมั่นใจคุณภาพอาหารไทย

Published สิงหาคม 1, 2011 by SoClaimon

21 มีนาคม 2554, 05:00 น.

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/155602.

ท่ามกลางความ วิกฤติอาหารโลก…แต่ในสังคมผู้บริโภคก็ยังต้องการ อาหารที่มีคุณภาพ และ ปลอดภัย (Food Safety) เป็นสำคัญ

ด้วยฉะนี้…ในกลุ่ม ประเทศที่ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จึงต้องผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ  เพื่อครองตลาด  โดยเฉพาะไทยเราได้วางแนวนโยบายก้าวสู่….ครัวของโลก

ซึ่ง…ใน กระบวนการผลิตต้องได้มาตรฐาน (ความปลอดภัย) ตั้งแต่ต้นน้ำ  ทุกขั้นตอนของวัตถุดิบกระทั่งเข้าสู่โรงงานแปรรูป  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ทั้ง Know How และ Technology…และอาจรวมไปถึงรสชาติด้วย

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา…คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โรงงานผลิตไส้กรอก ณ สวนอุตสาหกรรมอาหาร เครือเบทาโกร แห่งที่ 2 (Betagro Food Complex 2) อำเภอ พัฒนานิคม ซึ่งเป็น ภาคส่วนการผลิตอาหารอันทันสมัย โดยเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า (ญี่ปุ่น)

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการอิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแห่งนี้ เผยว่า…โรงงานไส้กรอกนี้เป็นแห่งที่ 3 ของเครือเบทาโกร โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็น การสร้างศักยภาพความเชื่อมั่น และ ขีดความสามารถ ของภาคอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง การผลิต และ จัดจำหน่ายอาหารแปรรูปแห่งภูมิภาค

และยิ่งไปกว่านั้นคือ…กลุ่มผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของญี่ปุ่น อย่างเช่น อิโตแฮม กับ อายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไส้กรอกคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น ได้ให้ความไว้วางใจ เข้ามาร่วมดำเนินการในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทุกขั้นตอน การผลิต โดยยึดนโยบายหลักด้านอาหารปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต”

มร.มาโมรุ โฮริโอะ ประธานบริษัทอิโตแฮม ฟู้ดส์ อิงค์ พูดเสริม ว่า…บริษัทมีความเชื่อมั่นต่อเบทาโกร ในฐานะผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ ของไทย อีกทั้งมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ตรงกันในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งเบทาโกรตระหนัก และ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นที่สุด ก็นับเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตอาหารของไทย

และมั่นใจว่า ธุรกิจอาหารแปรรูปในภูมิภาคนี้ยังมีโอกาสที่จะเติบโต ได้อีกมาก

ภาพลักษณ์ที่ออกมาถือว่าเป็น รูปธรรมที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย ของประเทศ ในการผลิต อาหารปลอดภัย ที่จะส่งให้…ไทยเป็นครัวของโลก…!!

ดอกสะแบง

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ดอกสะแบง
 • 21 มีนาคม 2554, 05:00 น.

“พานาโซนิค” เร่ขายกิจการ! “ไฮเออร์” ผงาดกินรวบตลาด

Published กรกฎาคม 29, 2011 by SoClaimon

29 กรกฎาคม 2554, 05:30 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/189927.

Pic_189927

บริษัท พานาโซนิค คอร์ป ของญี่ปุ่นจะขายกิจการเครื่องซักผ้าและตู้เย็นของบริษัทซันโย อิเล็กทริค ในญี่ปุ่น ไทย และในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่บริษัทไฮเออร์ กรุ๊ป ของจีน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บริษัท พานาโซนิค คอร์ป ของญี่ปุ่นจะขายกิจการเครื่องซักผ้าและตู้เย็นของบริษัทซันโย อิเล็กทริค ในญี่ปุ่น ไทย และในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่บริษัทไฮเออร์ กรุ๊ป ของจีน วงเงิน 10,000 ล้านเยน หรือประมาณ 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการทำข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปธุรกิจซันโย ภายใต้โครงสร้างการจัดการใหม่ ซึ่งพานาโซนิคจะเริ่มนำมาใช้ในเดือน ม.ค.2555 หลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการซันโยแล้ว

ทั้งนี้ พานาโซนิค ตั้งเป้าขยายธุรกิจที่ซ้ำซ้อนกับซันโยออกไป โดยจะขายหุ้นที่ซันโยถือครองไว้ในกิจการและบริษัทในเครือ 10 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องการพัฒนา การผลิต และการขาย การที่พานาโซนิคจะขายกิจการของซันโยในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย หนังสือพิมพ์นิเกอิ รายงานว่า กิจการที่จะขายในครั้งนี้ทำรายได้ประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านเยน

ด้านโฆษกของพานาโซนิค กล่าวว่า ทางบริษัทได้วางแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการขายกิจการในเครือซันโยให้แก่ไฮเออร์แต่อย่างใด

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทำข้อตกลงนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปีงบดุลบัญชีปัจจุบันในเดือน มี.ค.2555 และจะมีการโอนพนักงานประมาณ 2,000 คน ในธุรกิจดังกล่าวไปให้แก่ไฮเออร์ ซึ่งข้อตกลงครั้งนี้ครอบคลุมบริษัท 3 แห่งในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงบริษัทซันโยอาควา บริษัทเครื่องซักผ้าที่ซันโยถือครองหุ้นทั้งหมดอยู่ และบริษัท ไฮเออร์ ซันโย อิเล็กทริค โค ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาตู้เย็นที่เกิดจากการลงทุนร่วมกันระหว่างไฮเออร์กับซันโย.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 29 กรกฎาคม 2554, 05:30 น.

ญี่ปุ่นวอนรัฐบาลไทย ชะลอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

Published กรกฎาคม 27, 2011 by SoClaimon

26 กรกฎาคม 2554, 21:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/189281.

Pic_189281

เจโทร เผยผลสำรวจสภาพธุรกิจครึ่งปีแรก บริษัทญี่ปุ่นในไทยอ่วมจากพิษสึนามิ ทำผลกำไรลด เงินทุนหาย ต้นทุนเพิ่ม คาดครึ่งปีหลังฟื้น วอนรัฐบาลไทยชะลอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เหตุซ้ำเติมให้ต้นทุนพุ่ง ขอเวลาปรับตัวก่อนอีกระยะก่อน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายเซยะ สุเกกาว่า รองประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) เปิดเผยถึงผลสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรก 54 ว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 373 บริษัท พบว่า ผู้ประกอบการเห็นว่า สภาพธุรกิจโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกปี 54 (ม.ค.-มิ.ย.) หดตัวลง โดยมีค่าเท่ากับ 42 % ลดลงถึง 29 หน่วย โดยมีบริษัทที่ตอบว่า สภาพธุรกิจแย่ลงถึง 38 %เพิ่มขึ้น 38 หน่วยเมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังปี 53 เพราะผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ทำให้ทุกประเภทอุตสาหกรรมที่มีการร่วมทุนในไทยได้รับผลกระทบในด้านการขยาย การลงทุน หรือการนำเข้าวัตถุดิบจากญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม สภาพธุรกิจโดยรวม คาดว่า จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังปี 54( ก.ค.-ธ.ค.) โดยบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น 69 % ระบุว่า สภาพธุรกิจจะดีขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 27 หน่วยเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก และบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นตอบว่าสภาพธุรกิจจะแย่ลง เท่ากับ 10% ลดลง 28 หน่วย เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก สำหรับคำถามเกี่ยวกับยอดขายโดยรวมในปี 54 นั้น บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นตอบว่าเพิ่มขึ้น 72% ซึ่งลดลง 10 หน่วยเมื่อเทียบกับปี 53 โดยผลกำไรนั้นผู้ตอบ 32 % ระบุว่าลดลง อีก 41 % ระบุว่าเพิ่มขึ้น และในด้านการลงทุน มีผู้ตอบ 127 บริษัทระบุว่าจะลงทุนเพิ่ม ส่วนใหญ่ซื้อเครื่องจักรใหม่

นายเซยะ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลใหม่อาจปรับขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวันนั้น ผู้ประกอบการระบุว่าอยากให้เลื่อนออกไปก่อน เพื่อให้บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้มีเวลาปรับตัว เพราะถ้าขึ้นค่าแรงช่วงนี้ทันที จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนมาก ซึ่งในส่วนของเจโทรคงไม่แสดงท่าทีต่อนโยบายภาครัฐว่าเป็นอย่างไร หรือค่าแรงขั้นนต่ำของประเทศไทยจะต้องอยู่ในระดับใด แต่บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เข้ามาในไทยก็ยังคงต้องการนโยบายที่ชัดเจนของ ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรง การผลักดันการค้าและการพาณิชย์ หรือการส่งเสริมการดำเนินงานที่ทำอย่างไรให้บริษัทญี่ปุ่นในไทยมีความคล่อง ตัวและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

“จากการสำรวจ บริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นขอให้รัฐบาลไทย ที่จะมีนโยบายขึ้นค่าแรง ให้ชะลอออกไปก่อน เพราะบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมายังไม่ถึง 1 ปี อาจจะยังไม่สามารถปรับตัวรับผลกระทบที่จะเกิดกับต้นทุนในช่วงนี้ได้ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี” นายเซยะ กล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 26 กรกฎาคม 2554, 21:00 น.
%d bloggers like this: