ชีววิทยา

All posts tagged ชีววิทยา

Gesonula punctifrons (stal) (Orthoptera: Acrididae) ศัตรูธรรมชาติของผักตบชวา (Eichhornia crassipes)

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001882&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บรรพต ณ ป้อมเพชร; อินทวัฒน์ บุรีคำ
ชื่อเรื่อง: Gesonula punctifrons (stal) (Orthoptera: Acrididae) ศัตรูธรรมชาติของผักตบชวา (Eichhornia crassipes)
Article title: Gesonula punctifrons (stal) (Orthoptera: Acrididae) as a natural enemy of water-hyacinth (Eichhornia crassipes)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 76
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EICHHORNIA CRASSIPES, ACRIDIDAE, NATURAL ENEMIES, BIOLOGY, LIFE CYCLE
ดรรชนี-ไทย: ผักตบชวา, ตั๊กแตน, ศัตรูธรรมชาติ, พืชอาหาร, ชีววิทยา, วงจรชีวิต, การกำจัด
หมายเลข: 001882 KC1701076
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ด้วงงวงผักตบชวา (Neochelina cichhorniae Worner (Coleoptera: Curculionidae) เพื่อการควบคุมผักตบชวาโดยชีวินทรีย์

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001881&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โกศล เจริญสม; บรรพต ณ ป้อมเพชร; วิวัฒน์ เสือสะอาด
ชื่อเรื่อง: การใช้ด้วงงวงผักตบชวา (Neochelina cichhorniae Worner (Coleoptera: Curculionidae) เพื่อการควบคุมผักตบชวาโดยชีวินทรีย์
Article title: Utilization of Neochelina cichhorniae Worner (Coleoptera: Curculionidae) for biological control of the waterhyacinth in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 75
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EICHHORNIA CRASSIPES, NEOCHETINA, BIOLOGICAL CONTROL, NATURAL ENEMIES, BIOLOGY, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ผักตบชวา, ด้วงงวงผักตบชวา, การควบคุมโดยชีวินทรีย์, ศัตรูธรรมชาติ, ชีววิทยา, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001881 KC1701075
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางนิเวศวิทยาของหนอนเจาะลำต้นถั่ว Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae) และศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001880&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บรรพต ณ ป้อมเพชร; อินทวัฒน์ บุรีคำ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางนิเวศวิทยาของหนอนเจาะลำต้นถั่ว Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae) และศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
Article title: Ecological investigation on the bean fly, Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Diptera: Agromyzidae), and its natural enemies in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 74
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA, OPHIOMYIA PHASEOLI, NATURAL ENEMIES, ECOLOGY, PARASITES, BIOLOGY, BIOLOGICAL CONTROL, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, หนอนเจาะลำต้นถั่ว, ศัตรูธรรมชาติ, นิเวศวิทยา, แตนเบียน, ชีววิทยา, การควบคุมโดยชีววิธี
หมายเลข: 001880 KC1701074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณลักษณะทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Cantheconidea furcellata (wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001655&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บรรพต ณ ป้อมเพชร; อินทวัฒน์ บุรีคำ
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะทางชีววิทยาของมวนตัวห้ำ Cantheconidea furcellata (wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)
Article title: Biological attributes of the pentatomid predator, Cantheconidea furcellata (wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 22
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENTATOMIDAE, BIOLOGY, LIFE CYCLE, INSECT CONTROL, BIOLOGICAL CONTROL
ดรรชนี-ไทย: มวนตัวห้ำ, ชีววิทยา, วงจรชีวิต, การควบคุมโดยชีววิธี
หมายเลข: 001655 KC1601022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

หญ้าจิ๋ววัชพืชใหม่ของข้าวโพดและข้าวฟ่าง

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001498&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุภาภรณ์เหมินทร์; ยูซุป ชัยมานิตย์; สมชาติ กาญจนจิรวงศ์; จันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์; มานิสา ธีระวัฒน์สกุล
ชื่อเรื่อง: หญ้าจิ๋ววัชพืชใหม่ของข้าวโพดและข้าวฟ่าง
Article title: Witchweed (Striga lutea Lour.), parasitic weed in corn and sorghum
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, SORGHUM BICOLOR, STRIGA, WEEDS, DAMAGE, BIOLOGY, WEED CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, หญ้าจิ๋ว, วัชพืช, ถิ่นกำเนิด, ความเสียหาย, ชีววิทยา, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 001498 KC1501005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Resistance to the zigzag leafhopper, Recilia dorsalis (Motschulsky), in rice varieties

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001364&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Sompong Pongprasert
ชื่อเรื่อง: Resistance to the zigzag leafhopper, Recilia dorsalis (Motschulsky), in rice varieties
Article title: Resistance to the zigzag leafhopper, Recilia dorsalis (Motschulsky), in rice varieties
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 1-14
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, RECILIA DORSALIS, VARIETIES, SELECTION, PEST RESISTANCE, BIOLOGY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก, พันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, ความต้านทานแมลงศัตรูพืช, ชีววิทยา
หมายเลข: 001364 KC1401001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

งานค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีสมทบ

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001280&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; Lippold, P.C.; อรรถเวทย์ นิลกำแหง; ประทวน ไชยโสต; สมปอง ทองดีแท้; ธีระพล อุ่นจิตต์วรรธนะ; ธวัชชัย หงษ์ตระกูล
ชื่อเรื่อง: งานค้นคว้าวิจัยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีสมทบ
Article title: Integrated pest control research project
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 180-187
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PEST INSECTS, NATURAL ENEMIES, HELICOVERPA ARMIGERA, BIOLOGY, LIFE CYCLE, INFESTATION, INTEGRATED CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, แมลงศัตรูพืช, ศัตรูธรรมชาติ, หนอนเจาะสมอฝ้ายอเมริกัน, ชีววิทยา, วงจรชีวิต, การเข้าทำลาย, การระบาด, การป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001280 KC1301028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาตัวเบียฬ Pipunculid ของเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000961&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นวลศรี วงษ์ศิริ; สุวัฒน์ รวยอารีย์; ฉัตรชัย ศฤงฆไพบูลย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาตัวเบียฬ Pipunculid ของเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว
Article title: Study on Pipunculid parasites of green rice leafhoppers (Nephotettix spp.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 308-321
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, NEPHOTETTIX, PARASITES, BIOLOGY, BIOLOGICAL CONTROL, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, เพลี้ยจักจั่นสีเขียว, ตัวเบียน, PIPUNCULID, ชีววิทยา, ประสิทธิภาพ, การทำลายตัวอ่อน, การทำลายตัวแก่
หมายเลข: 000961 KC0901051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อหนอนกอและความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ต้านทานกับลักษณะต่าง ๆ ของต้นข้าว

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000674&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Pathak, M.D.; สมพร พัฒนกำจร
ชื่อเรื่อง: พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อหนอนกอและความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ต้านทานกับลักษณะต่าง ๆ ของต้นข้าว
Article title: Varietal resistance to asiatic rice borer, Chilo suppressalis Walker in rice and its association with various plant characters
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 155-169
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, CHILO SUPPRESSALIS, VARIETIES, PEST RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, หนอนกอ, พันธุ์, ความต้านทานแมลงศัตรูพืช, การระบาด, ชีววิทยา, การวางไข่, ต้นข้าว, สัณฐานวิทยา
หมายเลข: 000674 KC0601056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชีววิทยาบางประการของปลาช่อน

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000669&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สนิท ทองสง่า
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาบางประการของปลาช่อน
Article title: Some aspects on the biology of Pla Chon (Ophicephalus striatus>
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 123-125
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHANNA STRIATUS, BIOLOGY, WEIGHT, LENGTH, SEX, GENITAL SYSTEM
ดรรชนี-ไทย: ปลาช่อน, ชีววิทยา, MERISTIC, ความยาว, น้ำหนัก, เพศ
หมายเลข: 000669 KC0601051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: