ชาวประมง

All posts tagged ชาวประมง

การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004933&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญยรัตน์ จันทร์สว่าง
ชื่อเรื่อง: การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
Article title: Hydrobiological and fishery resources survey in Kang Krachan reservoir, Phetchaburi province
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 479-490
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: WATER RESERVOIRS; HYDROBIOLOGY; FISHERY RESOURCES; WATER QUALITY; PLANKTON; BENTHOS; FISHES; SPECIES; FEEDING HABITS; FISHERMEN; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: อ่างเก็บน้ำ, ชลชีววิทยา, ทรัพยากรประมง, คุณภาพน้ำ, แพลงค์ตอน, เบนโธส, ปลา, ชนิด, ปริมาณ, อุปนิสัยการกินอาหาร, ชาวประมง, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, จ.เพชรบุรี, เขื่อนแก่งกระจาน
หมายเลข: 004933 KC2804003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004213&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาธิต อภิลักษณมีวรรณ์; ประภาส พันธุ์อร่าม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)
Article title: Study on socio-economics status of fishermen in Sirikit Reservoir (Area I)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 471-481
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E50-Rural sociology and social security
หมวดรอง: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERMEN; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; WATER RESERVOIRS; FAMILIES; OCCUPATIONS; FISHERIES; MARKETING; INVESTMENT; INCOME
ดรรชนี-ไทย: ชาวประมง, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, อ่างเก็บน้ำ, ครอบครัว, โครงสร้าง, อาชีพ, การทำประมง, เรือประมง, สินเชื่อเพื่อการประมง, การตลาด, การลงทุน, ผลตอบแทน, รายได้, เขื่อนสิริกิติ์
หมายเลข: 004213 KC2504049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003482&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุณ หนูเกื้อ
ชื่อเรื่อง: การสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Fisheries socio-economics in the vicinity of Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 251-257
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M01-Fisheries and aquaculture – General aspects
หมวดรอง: E50-Rural sociology and social security
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERIES; WATER RESERVOIRS; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; SURVEYS; FISHERMEN; EQUIPMENT; FISHES; SPECIES; INCOME; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: การประมง, อ่างเก็บน้ำ, สภาวะทางเศรษฐกิจ, การสำรวจ, ชาวประมง, เครื่องจับปลา, ชนิดปลา, ปริมาณปลา, รายได้, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 003482 KC2304025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การประมงในอ่างเก็บน้ำภูมิพล

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000540&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เจริญ ผานิล; อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การประมงในอ่างเก็บน้ำภูมิพล
Article title: Fisheries in Phumipol reservoir
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 324-326
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERIES, WATER RESERVOIRS, FISHERMEN, EQUIPMENT, SURVEYS, FISHES, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: การประมง, ชาวประมง, เครื่องมือทำการประมง, การสำรวจ, ปลา, ผลผลิต, อ่างเก็บน้ำภูมิพล
หมายเลข: 000540 KC0501073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เกษตรกรจ.สงขลาร้องกุ้งทยอยตายยกบ่อ 10 วันติด

Published พฤษภาคม 29, 2010 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2553, 17:00 น.

ผ่านทางเกษตรกรจ.สงขลาร้องกุ้งทยอยตายยกบ่อ 10 วันติด – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_85429

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.สงขลา ร้องภาครัฐกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหากุ้งทยอยตายยกบ่อติดต่อกันมากว่า 10 วัน ตายไปแล้วกว่า 30 บ่อ ด้านประมงจังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุ…

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เวลานี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านเขาจันทร์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหากุ้งทยอยตายยกบ่อติดต่อกันมากว่า 10 วัน อันเนื่องมาจากสภาพน้ำในบ่อผิดปกติ ทำให้กุ้งที่เลี้ยงไว้อายุตั้งแต่ 2-4 เดือนและใกล้จับขายตายไปแล้วกว่า 30 บ่อ จากพื้นที่การเลี้ยงกุ้งที่มีอยู่กว่า 300 บ่อ ความเสียหายมากกว่า 3 ล้านบาท ขณะที่ นายสายันต์ เอี่ยมรอด ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมนักวิชาการประมง ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างกุ้งที่ตายไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง หนึ่ง ว่ามาจากโรคระบาดหรือน้ำเน่าเสีย รวมทั้งได้ล่องเรือตรวจสภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำในคลองนาทับไปวิเคราะห์ คุณภาพของน้ำ

ขณะเดียวกัน ชาวประมงพื้นบ้านพื้นที่ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กำลังได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มนายทุนชาวต่างชาติ ที่เข้าไปยึดพื้นที่ทางทะเลใน อ.สิเกา ทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ โดยที่ผู้ควบคุมดูแลกิจการก็เป็นชาวต่างชาติเช่นกัน แต่ได้มีการว่าจ้างชาวบ้านเพียงไม่กี่คน ให้เป็นคนงานทำการเพาะเลี้ยง ทำให้ชาวประมงในพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปจับสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวได้ตาม ปกติ  ทำให้บริเวณดังกล่าวได้กลายเป็น เขตหวงห้าม รวมถึงได้มีการปิดร่องน้ำเดินเรือ ไม่มีช่องทางที่จะให้เรือประมงผ่านได้ ซึ่งยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องหมายแนวกระชัง เพื่อให้ชาวประมงได้สังเกตเห็นทำให้เรือประมงเสียหาย.

ช่วยน้ำมันชาวประมง สะพานปลารับผิดชอบส่วนต่าง

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

6 สิงหาคม 2552, 06:00 น.
ช่วยน้ำมันชาวประมง สะพานปลารับผิดชอบส่วนต่าง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการช่วยเหลือน้ำมันให้กับชาวประมงเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้ประกอบการเสนอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วจำนวน 12 ราย …

นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือน้ำมันให้กับชาวประมงเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้ประกอบการเสนอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วจำนวน 12 ราย นอก จากนี้ ยังมีน้ำมันสำหรับช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3 แสนไร่ แต่สาเหตุที่โครงการดังกล่าวยังไม่ขับเคลื่อนทั้งๆที่องค์การฯมีความพร้อม เป็นเพราะว่ายังติดอยู่ที่ราคาซื้อขาย

ดังนั้น องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรฯ กรมประมง สนง.แผนและนโยบายพลังงาน และตัวแทนสมาคมประมง ได้เข้าร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบว่า ให้ สนง.แผนและนโยบาย เร่งหาข้อสรุปดังกล่าวว่าควรจะขายถูกลงจากราคาปกติ 2 บาท โดยค่าส่วนต่างนี้ องค์การสะพานปลาจะรับผิดชอบ 0.5 บาท/ลิตร และส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของกองทุนน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายในเดือนสิงหาคมนี้.

ประมงใช้บันได 3 ขั้น ช่วยเกษตรกรรับอุทกภัย

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

30 กรกฎาคม 2552, 05:30 น.
ประมงใช้บันได 3 ขั้น ช่วยเกษตรกรรับอุทกภัย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนทั่วไป ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยวางแผนการให้ความช่วยเหลือไว้ 3 ระยะ….

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง เผยว่า ระยะนี้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง จึงอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายๆพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังตามแหล่งน้ำธรรมชาติ กรมได้เร่งสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าว

รองอธิบดีกรมประมง เผยอีกว่า ได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ด้านการประมงในช่วงฤดูฝน ปี 52 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนทั่วไป ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยวางแผนการให้ความช่วยเหลือไว้ 3 ระยะ คือ การเตรียมรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย การดำเนินการช่วยเหลือขณะเกิดภัย และให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัย โดยสอบถามข้อมูลที่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง 0-2561-4740 โทรสาร 0-2558-0218.

%d bloggers like this: