ชานอ้อย

All posts tagged ชานอ้อย

การคัดเลือกเชื้อยีสต์เพื่อหมักอัลกอฮอล์

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002007&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ธรรมรัตน์; บุญเทียม พันธุ์เพ็ง; จรูญ คำนวนตา
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกเชื้อยีสต์เพื่อหมักอัลกอฮอล์
Article title: Selection of yeasts for alcohol fermentation
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 22
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: YEASTS, ALCOHOLS, FERMENTATION, SELECTION, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ลูกแป้ง, เหล้า, สาโท, น้ำอ้อย, ชานอ้อย, กากน้ำตาล, น้ำตาลสด, ยีสต์, แอลกอฮอล์, การหมัก, การคัดเลือก, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002007 KC1801023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ชานอ้อยร่วมกับปุ๋ยพืชสดบำรุงดินก่อนปลูกอ้อย: ตอ 2

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: จักรินทร์ ศรัทธาพร; ปรีชา พราหมณีย์; เจริญ บัวคงดี; Charoen Buakhongdi; Preecha Prammanee; ประชา ถ้ำทอง
ชื่อ เรื่อง: การใช้ชานอ้อยร่วมกับปุ๋ยพืชสดบำรุงดินก่อนปลูก อ้อย: ตอ 2
Article title: Application of the sugar mill bagasse and green manure to improve soil for sugarcane: Second ratoon
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2538 อ้อย: เล่ม 2
Source title : Research report 1995: Sugar cane: Volume 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
หน้า: หน้า 664-670
จำนวน หน้า: 372 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM; GREEN MANURES; BAGASSE; YIELDS; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยพืชสด, ชานอ้อย, ถั่วพร้า, โสนอัฟริกัน, ข้าวฟ่าง, ผลผลิต, คุณภาพ
บท คัดย่อ: อ้อยตอ 2 ที่ได้จากการปลูกโดยวิธีการใช้กากชานอ้อย อัตรา 4, 8 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยพืชสด โสนอัฟริกัน ถั่วพร้า ข้าวฟ่าง และปล่อยพื้นที่ทิ้งไว้ 2 เดือน ก่อนเตรียมดินปลูกอ้อย พบว่า ผลผลิตอ้อยและผลผลิตน้ำตาล (ตัน ซี.ซี.เอส) ต่อไร่ ค่า ซี.ซี.เอส จำนวนหลุมเก็บเกี่ยวต่อไร่ ขนาดลำตอนเก็บเกี่ยวของอ้อย 85-2-207 ไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีร่วมที่ทดลองและพบว่า ชานอ้อยอัตรา 8 ตันต่อไร่ ทำให้ค่าโพลสูงกว่าการไม่ใส่ชานอ้อยลงในดินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การเพิ่มการใส่ชานอ้อยจาก 4 ตันต่อไร่ เป็น 8 ตันต่อไร่ ยังเพิ่มจำนวนลำเก็บเกี่ยวต่อไร่ได้อีก ถั่วพร้ายังเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีแนวโน้มทำให้จำนวนลำเก็บเกี่ยวต่อไร่มากกว่า โสนอัฟริกันและข้าวฟ่าง และมีแนวโน้มว่า การใช้ปุ๋ยพืชสดโสนอัฟริกันทำให้ความสูงตอนเก็บเกี่ยวของอ้อยตอ 2 น้อยกว่าถั่วพร้า และข้าวฟ่าง
หมาย เลข: 053976 TAB435626 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การใช้ชานอ้อยบำรุงดินปลูกอ้อย ตอ 2

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: จรัญ อารีย์; ปรีชา สุริยพันธุ์; จักรินทร์ ศรัทธาพร; ประชา ถ้ำทอง
ชื่อ เรื่อง: การใช้ชานอ้อยบำรุงดินปลูกอ้อย ตอ 2
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2538 อ้อย: เล่ม 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
หน้า: หน้า 671-675
จำนวน หน้า: 372 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ย, ชานอ้อย, การบำรุงดิน, การใส่ปุ๋ย, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
บท คัดย่อ: ในเขตน้ำฝนการใช้ชานอ้อยอัตรา 4 ตัน/ไร่ พร้อมกับการเตรียมดินปลูกอ้อยร่วมกับการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 150 กก./ไร่ โดยเพิ่มไนโตรเจน อัตรา 0, 10, 20, 40, 60 และ 80 กก.N/ไร่ ในรูปของยูเรีย ในอ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 ตอ 2 ยังไม่พบความแตกต่างในด้านผลผลิตอ้อยต่อไร่ ซี.ซี.เอส ตัน ซี.ซี.เอสต่อไร่ รวมทั้งการแตกหน่อ จำนวนลำต่อไร่ ขนาดและความสูงของลำตอนเก็บเกี่ยวของอ้อยตอ 2 ทางสถิติ ผลของการใช้ชานอ้อย อัตรา 4 ตัน/ไร่ ตอนปลูกร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 150 กก./ไร่ และ 10 กก.N/ไร่ ในอ้อยตอ 2 มีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อย และผลผลิตตัน ซี.ซี.เอส ต่อไร่มากที่สุด มากกว่าการใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 150 กก./ไร่ โดยที่ไม่ได้ใช้ชานอ้อยบำรุงดินก่อนปลูก 27.4 และ 27.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
หมาย เลข: 053977 TAB435627 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: