ชนิด

All posts tagged ชนิด

เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดถั่วทาวสวิลสะไตโลและเวอราโนสะไตโล

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002185&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิระเดช แจ่มสว่าง; สมศิริ แสงโชติ
ชื่อเรื่อง: เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดถั่วทาวสวิลสะไตโลและเวอราโนสะไตโล
Article title: Fungi associated with townsville stylo and verano stylo seeds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 7
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STYLOSANTHES HAMATA, STYLOSANTHES HUMILIS, SEED, FUNGI, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วทาวน์สวิลล์สไตโล, ถั่วเวอราโนสไตโล, เมล็ด, เชื้อรา, ชนิด
หมายเลข: 002185 KC1901004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเครื่องปลูกชนิดต่าง ๆ ในการปลูกแคคตัส

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002056&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรานอม พฤฒพงษ์; ประชิด วามานนท์; ปัญจรัศมี อุทัยรัตน์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเครื่องปลูกชนิดต่าง ๆ ในการปลูกแคคตัส
Article title: Study on growing media for cacti
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 70
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CACTACEAE, PLANTING, SPECIES, GROWING MEDIA, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: แคคตัส, การปลูก, ชนิด, วัสดุปลูก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002056 KC1801072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002055&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ewing, E.E.; มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองทางสรีรวิทยาของมันฝรั่งทนร้อนและไม่ทนร้อน
Article title: Physiological response of heat tolerant and heat sensitive potatoes (Solanum species)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 69-69(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, SPECIES, OXYGEN, CARBON DIOXIDE, PHOTOSYNTHESIS, RESPIRATION RATE, PLANT WATER RELATIONS
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง, พันธุ์ทนร้อน, พันธุ์ไม่ทนร้อน, ชนิด, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, อัตราการใช้, การสังเคราะห์แสง, อุณหภูมิ, อัตราการหายใจ, การหมุนเวียนของน้ำในใบ
หมายเลข: 002055 KC1801071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบปุ๋ยฟอสเฟตชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับยางอ่อน

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002035&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลิขิต นวลศรี; ปราโมทย์ สุวรรณมงคล; เกรียงศักดิ์ พันธุ์มณี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบปุ๋ยฟอสเฟตชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับยางอ่อน
Article title: Comparison of different phosphates as a source of phosphorus for immature rubber
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 49
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, PHOSPHATE FERTILIZERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ต้นยางอ่อน, ปุ๋ยฟอสเฟต, ชนิด, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002035 KC1801051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางนิเวศวิทยาของชนิดของเห็ดที่ป่าสะแกราช

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001846&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ แดงสุภา; จรูญ คำนวนตา; จรัญ เจตนะจิตร; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางนิเวศวิทยาของชนิดของเห็ดที่ป่าสะแกราช
Article title: Ecological studies on the species of mushroom at Sakaerat forests
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 40-40(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, SPECIES, FOREST ECOLOGY
ดรรชนี-ไทย: เห็ด, ชนิด, นิเวศวิทยา, ป่าสะแกราช
หมายเลข: 001846 KC1701040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การประเมินค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพของเฟิร์นตัดใบ 4 ชนิด จากภาคเหนือของประเทศไทย

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001829&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพรัช ธีระวุฒิชัย; อุทัย จารณศรี; จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.
ชื่อเรื่อง: การประเมินค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพของเฟิร์นตัดใบ 4 ชนิด จากภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Evaluation on the use of 4 types of fern found in the northern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: J15-Handling, transport, storage and protection of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FERNS, SPECIES, KEEPING QUALITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: เฟิร์นตัดใบ, ชนิด, คุณภาพ, ความยาวใบ, อายุการปักแจกัน
หมายเลข: 001829 KC1701023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนโนคลอรีนในอวัยวะและเลือดของมนุษย์

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001748&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; มัณฑนา อนุตตรกุล; สุรพันธ์ สงสวาสดิ์; เทียนชัย ธงสินธุศักดิ์; วิมลรัตน์ เชิญสุขเกษม
ชื่อเรื่อง: การตรวจยาฆ่าแมลงประเภทออร์แกนโนคลอรีนในอวัยวะและเลือดของมนุษย์
Article title: Determination of organochlorine insecticides in human tissues and blood
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 114-114(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: T10-Occupational diseases and hazards
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BLOOD, ORGANOCHLORINE COMPOUNDS, INSECTICIDES, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: เลือด, อวัยวะ, มนุษย์, สารป้องกันกำจัดแมลง, ออร์แกนโนคลอรีน, ชนิด, ปริมาณ, การตกค้าง
หมายเลข: 001748 KC1601115
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจและวิจัยสารพิษตกค้างในอาหาร

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001746&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; พิมลศรี ชื่นฉอด; ภิญญา จุลินทร; เลิศลักษณ์ เจริญสุข; ศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง; กฤษณา ชัชพงศ์; วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและวิจัยสารพิษตกค้างในอาหาร
Article title: Studies on pesticide residues in foods
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 112-112(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, PESTICIDES, RESIDUES, SURVEYS
ดรรชนี-ไทย: อาหาร, สารพิษตกค้าง, ชนิด, ปริมาณ, การสำรวจ
หมายเลข: 001746 KC1601113
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สมุนไพรจากเห็ดราในเมืองไทย

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001705&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร จีรวงส์; อรพรรณ วิเศษสังข์; อนงค์ จันทร์ศรีกุล
ชื่อเรื่อง: สมุนไพรจากเห็ดราในเมืองไทย
Article title: Medicine from fungi in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 71
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DRUG PLANTS, EDIBLE FUNGI, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: สมุนไพร, ยาแผนโบราณ, เห็ดรา, เชื้อรา, ชนิด
หมายเลข: 001705 KC1601072
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สาหร่ายบางชนิดของไทยที่รับประทานได้

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001704&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ชื่อเรื่อง: สาหร่ายบางชนิดของไทยที่รับประทานได้
Article title: Some edible algae of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 70
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ALGAE, VARIETIES, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: สาหร่าย, ชนิด, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001704 KC1601071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: