จ.เชียงใหม่

All posts tagged จ.เชียงใหม่

การสำรวจโรคไวรัสยาสูบประเภทบ่มไอร้อนในเขตปลูกจังหวัดเชียงใหม่ปี 2520-2521

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002044&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ภิญโญ จักรอิศราพงศ์; ณรงค์ นันทพันธ์; กาหร่าย พลัง; ปรีชา ตรีเพชร
ชื่อเรื่อง: การสำรวจโรคไวรัสยาสูบประเภทบ่มไอร้อนในเขตปลูกจังหวัดเชียงใหม่ปี 2520-2521
Article title: Survey of flue-cured tobacco virus diseases in Chieng-Mai plantation 2520-2521
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 58-58(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, VIROSES, SURVEYS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, โรคไวรัส, ประเภทบ่มไอร้อน, การสำรวจ, จ.เชียงใหม่
หมายเลข: 002044 KC1801060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของหินปูนและหินดินดานต่อสมรรถภาพการพังทะลายของดินที่ดอยอ่างขาง เชียงใหม่

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001665&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; เกษม จันทร์แก้ว; พิสิษฐ์ อิ่มเอิบ
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของหินปูนและหินดินดานต่อสมรรถภาพการพังทะลายของดินที่ดอยอ่างขาง เชียงใหม่
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 32
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIMESTONE, SHALE SOILS, EROSION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: หินปูน, หินดินดาน, การพังทลายของดิน, ความคงทน, จ.เชียงใหม่, ดอยอ่างขาง
หมายเลข: 001665 KC1601032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจ จำแนกดินและการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001664&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; อัศจรรย์ สุขธำรง; นิยม บุญพิคำ
ชื่อเรื่อง: การสำรวจ จำแนกดินและการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
Article title: Survey, classification and fertility evaluation of soils at Doi Pui temperate fruit experiment station, Chiang Mai
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 31-31(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P32-Soil classification and genesis
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL CLASSIFICATION, SOIL FERTILITY, SOIL SURVEYS, NUTRIENTS, ANALYTICAL METHODS
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การจำแนกดิน, การสำรวจ, การตอบสนองต่อปุ๋ย, ธาตุอาหาร, การวิเคราะห์, สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว, จ.เชียงใหม่, ดอยปุย
หมายเลข: 001664 KC1601031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวิเคราะห์ปริมาณการสะสมและการสลายตัวของเศษไม้ใบไม้ในป่าดิบเขาดอยปุย เชียงใหม่

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001259&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สามัคคี บุณยะวัฒน์
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ปริมาณการสะสมและการสลายตัวของเศษไม้ใบไม้ในป่าดิบเขาดอยปุย เชียงใหม่
Article title: Analysis of accumulation and decomposition of litter fall in hill evergreen forest Doi-Pui Chieng Mai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 40-43
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOREST LITTER, LEAF FALL, BIODEGRADATION, EVERGREEN MIXED FORESTS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: เศษไม้, ใบไม้, การร่วงหล่น, การสลายตัว, การวิเคราะห์ปริมาณ, ป่าดิบเขา, จ.เชียงใหม่, ดอยปุย
หมายเลข: 001259 KC1301007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.2 ในจังหวัดเชียงใหม่

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001067&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำเนิน กาละดี; สุมินทร์ สมุทคุปติ์
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.2 ในจังหวัดเชียงใหม่
Article title: Yield of S.J 2 variety in Chiengmai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 18-28
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, VARIETY TRIALS, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, พันธุ์ สจ.2, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, จ.เชียงใหม่
หมายเลข: 001067 KC1001004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอด น้ำฝนที่ไหลลงมาตามลำต้นไม้ และน้ำฝนที่ตกผ่านเรือนยอดต้นไม้ในป่าดิบเขา ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001016&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิพนธ์ ตั้งธรรม
ชื่อเรื่อง: ปริมาณน้ำฝนที่ถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอด น้ำฝนที่ไหลลงมาตามลำต้นไม้ และน้ำฝนที่ตกผ่านเรือนยอดต้นไม้ในป่าดิบเขา ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 498-499
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: P40-Meteorology and climatology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RAIN, FORESTS, EVAPORATION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปริมาณน้ำฝน, ป่าดิบเขา, การสูญเสีย, การสกัดกั้นโดยเรือนยอดต้นไม้, การไหลลงตามลำต้นไม้, การตกผ่านเรือนยอดต้นไม้, จ.เชียงใหม่, ดอยปุย, ลุ่มน้ำห้วยคอกม้า
หมายเลข: 001016 KC0901106
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง: การเจริญเติบโตและลักษณะที่สำคัญบางลักษณะของถั่วเหลืองพันธุ์ต่างประเทศในเชียงใหม่

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000930&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุมินทร์ สมุทคุปติ์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง: การเจริญเติบโตและลักษณะที่สำคัญบางลักษณะของถั่วเหลืองพันธุ์ต่างประเทศในเชียงใหม่
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 130-138
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, PLANT BREEDING, VARIETIES, GROWTH, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์, พันธุ์ต่างประเทศ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, จ.เชียงใหม่
หมายเลข: 000930 KC0901020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาสภาวะธาตุปริมาณน้อยบางธาตุในดิน Low humic gley ของเชียงใหม่ที่เกี่ยวเนื่องต่อผลผลิตของถั่วเหลืองและถั่วลิสง

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000683&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิพนธ์ อาภรณ์รัตน์; สุทธีราภรณ์ รุมาคม; พวงเล็ก ฐานุตตมวงศ์; ครรชิต กูรมะโรหิต
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะธาตุปริมาณน้อยบางธาตุในดิน Low humic gley ของเชียงใหม่ที่เกี่ยวเนื่องต่อผลผลิตของถั่วเหลืองและถั่วลิสง
Article title: Study on the status of some minor elements in low humic gley soils of Chiangmai in relation to the production of soybean and peanut
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 187-188
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ARACHIS HYPOGAEA, TRITICUM AESTIVUM, IRON, ZINC, MANGANESE, SOIL FERTILITY, NUTRIENT UPTAKE, SOIL, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ข้าวสาลี, ดิน, ธาตุอาหาร, LOW HUMIC GLEY, เหล็ก, สังกะสี, แมงกานีส, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ผลผลิต, ธาตุอาหารพืช, ใบ, เมล็ด, การวิเคราะห์, จ.เชียงใหม่
หมายเลข: 000683 KC0601065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การดำเนินการในลุ่มน้ำตัวอย่างห้วยแม่ใน จังหวัดเชียงใหม่

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000668&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทียม คมกฤส
ชื่อเรื่อง: การดำเนินการในลุ่มน้ำตัวอย่างห้วยแม่ใน จังหวัดเชียงใหม่
Article title: Operations in the pilot watershed of Huey Me Nai, Chiang Mai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 117-121
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: ลุ่มน้ำ, การจัดการ, การปลูกป่า, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, จ.เชียงใหม่, ห้วยแม่ใน
หมายเลข: 000668 KC0601050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การดำเนินการในลุ่มน้ำตัวอย่างห้วยแม่ใน จังหวัดเชียงใหม่

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000628&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทียม คมกฤส
ชื่อเรื่อง: การดำเนินการในลุ่มน้ำตัวอย่างห้วยแม่ใน จังหวัดเชียงใหม่
Article title: Operations in the pilot watershed of Huey Me Nai, Chiengmai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 19-22
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: ลุ่มน้ำ, การจัดการ, การตกตะกอน, การปลูกป่า, การทำแผนที่, การใช้ประโยชน์, ที่ดิน, จ.เชียงใหม่, ห้วยแม่ใน
หมายเลข: 000628 KC0601010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: