จุลสัณฐาน

All posts tagged จุลสัณฐาน

ดินของประเทศไทยตามระบบการจำแนกดินแบบใหม่

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002012&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิสุทธิ์ วิจารสรณ์
ชื่อเรื่อง: ดินของประเทศไทยตามระบบการจำแนกดินแบบใหม่
Article title: Soils of Thailand, classified according to the soil taxonomy
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 27
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: P32-Soil classification and genesis
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL CLASSIFICATION, SOIL TYPES, SOIL TEXTURE, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ดิน, การจำแนกดิน, กลุ่มดิน, เนื้อดิน, ลักษณะทางเคมี, ลักษณะทางกายภาพ, จุลสัณฐาน, การแพร่กระจาย
หมายเลข: 002012 KC1801028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: