จำนวนครั้ง

All posts tagged จำนวนครั้ง

การศึกษาจำนวนครั้งและปริมาณการให้น้ำสำหรับถั่วเขียวที่ปลูกในนาข้าว

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002190&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาณัติ วัฒนสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาจำนวนครั้งและปริมาณการให้น้ำสำหรับถั่วเขียวที่ปลูกในนาข้าว
Article title: Study on frequency and volume of irrigation for mungbean grown in paddy field
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 13-14
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA RADIATA, IRRIGATION, PLANTING, RICE FIELDS, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, การให้น้ำ, จำนวนครั้ง, ปริมาณ, การปลูก, นาข้าว, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002190 KC1901009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006454&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย ศีลอุดม; บรรจง เทียนส่งรัศมี
ชื่อเรื่อง: แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20
Article title: New feeding concept for sustainable shrimp culture beyond the year 2000
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 68-77
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; FEEDING SYSTEMS; FEEDING FREQUENCY; FEEDING LEVEL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงในบ่อดิน, การให้อาหาร, พฤติกรรมการกินอาหาร, ระยะเวลา, จำนวนครั้ง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, ต้นทุนค่าอาหาร
บทคัดย่อ: การให้อาหารตามแนวความคิดใหม่ เป็นการให้อาหารตามพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งและความสามารถในการกินอาหารของกุ้งบนพื้นฐานความจริงที่ว่า กุ้งตัวหนึ่งจะกินอาหารไม่เกิน 3 เม็ดในเวลา 2 ชั่วโมง ในระยะ 15 วันแรกลูกกุ้งส่วนใหญ่จะกินอาหารธรรมชาติที่มีอุดมสมบูรณ์ในบ่อ แต่จะให้อาหารเม็ดสองเวลาที่เวลา 06.00 น.และเวลา 18.00 น.เป็นอาหารเสริมและเพื่อหัดให้กุ้งคุ้นเคยกับอาหารเม็ด หลังจาก 15 วันจะให้อาหารตามความสามารถในการกินอาหารของกุ้งโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากยออาหาร ระยะนี้จะให้อาหารวันละ 6 เวลาคือ ที่เวลา 06.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 18.00 น. 22.00 น. และ 02.00 น. การให้อาหารแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารสูงถึงร้อยละ 78 ขณะที่การให้อาหารแบบเดิมมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 59 สำหรับบ่อขนาด 3 ไร่ที่ปล่อยกุ้งในอัตรา 30 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน จะสามารถประหยัดปริมาณอาหารได้มากกว่าร้อยละ 19 หรือคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 21,000 บาท/รุ่น สามารถผลิตกุ้งได้ 1,231 กก./ไร่/รุ่น นอกจากนี้ข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้กุ้งแต่ละวัน ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการบ่อเกี่ยวกับ การประเมินความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องตีน้ำ อัตรารอดของกุ้ง ปริมาณอาหารที่ต้องใช้ เวลาที่ควรจับกุ้ง และผลผลิตของในบ่อแต่ละรุ่นด้วย
หมายเลข: 006454 KC3504009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพิ่มจำนวนครั้งและปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในเขตอาศัยน้ำฝน

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์; เจริญ บัวคงดี; จรัญ อารีย์; ปรีชา พราหมณีย์; อรรถสิทธิ์ บุญธรรม
ชื่อ เรื่อง: การเพิ่มจำนวนครั้งและปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อ เพิ่มผลผลิตอ้อยในเขตอาศัยน้ำฝน
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2538 อ้อย: เล่ม 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
หน้า: หน้า 710-720
จำนวน หน้า: 372 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2538)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต, วิธีการใส่ปุ๋ย, จำนวนครั้ง, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต
บท คัดย่อ: การทดลองเปรียบเทียบวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนใน อ้อยที่ปลูกในสภาพอาศัยน้ำฝน โดยการแบ่งปุ๋ยใส่ที่จำนวนครั้งต่างๆ คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 ครั้ง ที่อัตราปุ๋ยแอมโนเนียมซัลเฟต 50, 100, 150 และ 200 กก./ไร่ ในอ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 โดยดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ซึ่งดินที่แปลงทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง คือ มี Organic matter เฉลี่ย 1.55 เปอร์เซ็นต์ available phosphorus มากกว่า 50 ppm และ potassium 160-300 ppm ผลการทดลองในอ้อยตอ 1 พบว่า การแบ่งการใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำหนักอ้อย อ้อยที่แบ่งการใส่ปุ๋ย 1-5 ครั้ง ให้ผลผลิตน้ำหนักไม่แตกต่างทางสถิติ ผลการทดลองสอดคล้องกันทั้งในอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในอัตราสูง (150-200 กก./ไร่) ไม่ควรใส่เพียงครั้งเดียว ควรแบ่งใส่ 3-4 ครั้ง จะทำให้อ้อยให้ผลผลิตน้ำหนักสูงสุด การเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นรูป ของสมการเส้นตรง ซึ่งในอ้อยปลูกมีสมการเส้นตรงที่ประมาณได้ Y=10.68+0.024X และในอ้อยตอ 1 มีสมการเส้นตรงที่ประมาณได้ Y=12.79+0.02X จากสมการเส้นตรงแสดงให้เห็นว่า อ้อยปลูกมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงกว่าในอ้อยตอ 1 โดยดูจากความชัน (slope) ของเส้นกราฟของอ้อยปลูกชันกว่าอ้อยตอ 1 ในด้านคุณภาพความหวานพบว่า CCS ของอ้อยที่แบ่งปุ๋ยใส่ 1-5 ครั้ง ไม่แตกต่างทางสถิติเหมือนกัน ทั้งในอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 ในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ที่ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 0-200 กก./ไร่ มีค่า CCS ไม่แตกต่างทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากผลผลิตน้ำตาล (ตัน CCS/ไร่) การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในอ้อยพันธุ์อู่ทอง 2 ที่ปลูกอาศัยน้ำฝนควรใส่แอมโมเนียมซัลเฟตในอ้อยปลูก 150 กก./ไร่ และควรใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 100 กก./ไร่ ในอ้อยตอ 1 โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ทำให้มีรายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนเพิ่ม (MRR) สูงสุด คือ 8,115 บาท/ไร่ และ 155 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
หมาย เลข: 053980 TAB435630 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: