จัดซื้อจัดจ้าง

All posts tagged จัดซื้อจัดจ้าง

คลังจับมือทุกภาคส่วน ต้านคอรัปชันจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Published มิถุนายน 22, 2011 by SoClaimon

22 มิถุนายน 2554, 16:09 น.
คลังจับมือทุกภาคส่วน ต้านคอรัปชันจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_180941

คลังจับมือเอกชนเดินหน้าต้านทุจริตคอรัปชันจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้านกรมบัญชีกลางย้ำพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและมีระบบการตรวจสอบจากประชาชนได้

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ (Collective Action) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 กรมบัญชีกลางได้จัดการประชุมแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตภาครัฐ (Collective Action) เพื่อเป็นการต่อยอดจากการสัมมนา เรื่อง ต่อต้านคอรัปชัน…จุดเปลี่ยนประเทศไทย ของหอการค้าไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย 22 องค์กร โดยผลของการจัดสัมมนา 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน กลุ่มองค์กรวิชาชีพ กลุ่มภาคเอกชน และกลุ่มภาครัฐ แสดงให้เห็นว่า ควรมีการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และควรส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีความเป็นรูปธรรม โดยสามารถแสดงถึงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ความโปร่งใส (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยที่วัดโดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ที่อันดับ 78 ในปัจจุบันให้ดีขึ้น

นายอารีพงศ์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเพื่อพิจารณาแนวทางในการคัดเลือกโครงการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าเหมาะสม เพื่อให้เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอรัฐบาลพิจารณากำหนดเป็นนโยบายต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหอการค้าไทยจะรับหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มเยาวชนและองค์กรวิชาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรับหน้าที่ประสาน งานกับภาคเอกชน และกระทรวงการคลังทำหน้าที่ประสานงานในส่วนของภาครัฐ ทั้งนี้ เมื่อโครงการ Collective Action ได้ดำเนินการแล้ว จะสามารถช่วยลดการทุจริตของภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสมี ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างมาตรฐานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้รับการยอมรับในระดับ สากล ประมวลผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกรมบัญชีกลางในการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการภาครัฐภาค เอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก (World Bank)

ด้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในส่วนของกฎหมาย ระเบียบ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทางกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและมีระบบการตรวจสอบจากประชาชนได้.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 22 มิถุนายน 2554, 16:09 น.

อานิสงส์บาทแข็ง”คลัง”กระตุ้นภาครัฐเร่งจัดซื้อของนอก

Published เมษายน 27, 2011 by SoClaimon

27 ตุลาคม 2553, 16:10 น.
อานิสงส์บาทแข็ง”คลัง”กระตุ้นภาครัฐเร่งจัดซื้อของนอก.

Pic_122199

“กรมบัญชีกลาง”กระตุ้นหน่วย งานรัฐ ที่มีแผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จากต่างประเทศ อาศัยช่วงบาทแข็งค่าหากดำเนินการจัดซื้อและจ่ายเงินได้เลย จะทำให้ได้รับประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2553 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าจากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่าย เงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ เห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าว แม้จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกโดยตรงจากการสูญเสียมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนของ เงินบาทกับเงินสกุลต่างชาติ แต่อีกด้านหนึ่งของผู้ที่ทำธุรกิจในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศจะได้รับประโยชน์ รวมทั้งการชำระหนี้ให้ผู้ค้าต่างประเทศในช่วงเวลานี้ด้วย รวมถึง ในส่วนของภาครัฐก็เช่นกัน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวด้วยว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีแผนหรือโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จากต่างประเทศแล้ว ให้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วนในขณะนี้ โดยเฉพาะรายการที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายเงินได้โดยเร็วไม่ผูกพันระยะ ยาว ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์จากมูลค่าเพิ่มของอัตราแลกเปลี่ยนโดนใช้เงินบาท จำนวนน้อยลง เป็นการประหยัดเงินงบประมาณ และ นำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ในงานหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 27 ตุลาคม 2553, 16:10 น.

บัญชีกลางย้ำส่วนราชการจัดซื้อพัสดุตามระเบียบ

Published มกราคม 11, 2011 by SoClaimon

6 มกราคม 2554, 20:38 น.

ผ่านทางบัญชีกลางย้ำส่วนราชการจัดซื้อพัสดุตามระเบียบ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_139462

 

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรมบัญชีกลาง  แจง การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเร่งด่วน ในช่วงน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ขณะนี้เหตุการอุทกภัยสิ้นสุดแล้ว ส่วนราชการควรจัดหาพัสดุตามระเบียบที่กำหนด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนต.ค.53 และมีต่อเนื่องมาในบางจังหวัดนั้น กรณีส่วนราชการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หรือต้องดำเนินการจัดหาเพื่อทดแทนพัสดุของส่วนราชการที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว ส่วนราชการสามารถดำเนินการโดยใช้วิธีตกลงราคา ตามข้อ 39 วรรค 2หรือโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (2) และข้อ 24 (3) ได้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้  ยังรวมถึงในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของหรืองานจ้างได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามสัญญาอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าว ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการสามารถพิจารณา งด  ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 (2) โดยผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการคู่สัญญาทราบ ตามเงื่อนไขของสัญญาด้วย ทั้งนี้ เหตุสุดวินัยจะถือว่าสิ้นสุดลง ให้หมายความรวมถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างสามารถดำเนินการตามสัญญาได้ตามสภาพการณ์ที่แท้จริงของ แต่ละท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวด้วย

นายรังสรรค์ กล่าวต่อว่า เนื่องจากในขณะนี้เหตุการณ์อุทกภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น กรณีการจัดหาพัสดุ กรณีจำเป็นเร่งด่วนก็จะน่าจะลดน้อยลง อย่างไรก็ดี เห็นว่าในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการภายหลังจากเหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงแล้ว ส่วนราชการก็ควรต้องดำเนินการจัดหาพัสดุตามที่ระเบียบได้มีการกำหนดไว้ตามปกติ.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 6 มกราคม 2554, 20:38 น.

 

กรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดซื้อฯตามเดิมได้ ไม่ต้อง e-Auction

Published กรกฎาคม 30, 2010 by SoClaimon

15 กรกฎาคม 2553, 16:24 น.

ผ่านทางกรมบัญชีกลางแจ้งให้จัดซื้อฯตามเดิมได้ ไม่ต้อง e-Auction – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_96487

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรม บัญชีกลางแจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ระบุหากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ได้ก็ให้กลับไป ดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535 อย่างเดิม แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เห็นชอบข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากการปฏิบัติตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Auction ของกรมบัญชีกลาง และเมื่อวันที่ 14 ก.ค. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ตามความเห็น ชอบของ กรอ. และกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 โดยหนังสือสั่งการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2553 นี้เป็นต้นไป

สาระสำคัญของวิธีปฏิบัติ คือ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการ Auction โดยจะต้องตรวจสอบและตอบคำถามก่อน ว่า มีปัญหาอุปสรรคในการทำ และจำเป็นต้องใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ คือ 1. ต้องเป็นพัสดุที่ไม่มีการแข่งขัน หรือมีการแข่งขันน้อยรายซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ถ้ามีน้อยกว่า 3 ราย ก็ถือว่าไม่มีการแข่งขัน 2. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีรายละเอียดหรือการดำเนินงานที่ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือหากสินค้าและบริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้าและ หรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน เดียวกัน จำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อน พิจารณาด้านราคา

3. สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท ระบบ IT ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การพัฒนาระบบ Software สำหรับใช้งานเฉพาะ มักเป็น Software ที่ต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น และ 4. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีความผันผวนทางด้านราคา คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ราคาภายใน 30 วัน โดยระหว่างเวลา 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10 % ขึ้นไป ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความผันผวนทางด้านราคา

สำหรับการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน จึงได้ซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม คือ1. กรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน หากดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเกิดความล่าช้า เป็นผลให้ราชการเกิดความเสียหาย และ 2. กรณีที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะหรือต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดย เฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ รวมถึงกรณีที่สินค้ามียี่ห้อเดียวหรือมีผู้มีอาชีพรับจ้างเพียงรายเดียวด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ได้

นอกจากนี้ ยังได้ลดอัตราการยึดหลักประกันซองใหม่จาก 5% ของวงเงินที่จัดหา เป็น 2.5% ของวงเงินที่จัดหา และกำหนดราคาเริ่มต้นในการจัดหาใหม่ สำหรับงานซื้องานจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โดยจะใช้วงเงินงบประ มาณ หรือราคามาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นราคาเริ่มต้น ในการจัดหาก็ได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในส่วนของงานก่อสร้าง ยังคงให้ใช้ราคากลาง เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

%d bloggers like this: