คุณสมบัติ

All posts tagged คุณสมบัติ

การผลิตนมถั่วเหลืองผง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001649&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบูรณ์ ผู้พัฒน์; ลาวัณย์ ไกรเดช
ชื่อเรื่อง: การผลิตนมถั่วเหลืองผง
Article title: Development of instant soymilk powder
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 16
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOYBEANS, SOYFOODS, PRODUCTION, FLAVOUR
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, นมถั่วเหลืองผง, การผลิต, คุณสมบัติ, รสชาติ
หมายเลข: 001649 KC1601016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเร่งน้ำยาง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000747&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมพงษ์ สุขมาก
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารเร่งน้ำยาง
Article title: Comparison of chemicals and compound for latex stimulation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 67-70
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHEMICAL COMPOSITION, LATEX, STIMULI, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: สารเร่งน้ำยาง, คุณสมบัติ, การทาสารเร่งน้ำยาง, ผลผลิต
หมายเลข: 000747 KC0701021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ลิกไนท์จากอำเภอลี้บ่มใบยาสูบ

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000732&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญฤทธิ์ สุจินดา
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ลิกไนท์จากอำเภอลี้บ่มใบยาสูบ
Article title: Trial use of lignite from Amphoe Li as fuel for curing tobacco
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 30-32
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
ดรรชนี-ไทย: ใบยาสูบ, ลิกไนท์, การบ่ม, คุณสมบัติ, กลิ่น, ควัน, คุณภาพ, จ.ลำพูน, อ.ลี้
หมายเลข: 000732 KC0701006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009555&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรรยา หมวดคลาย; สงวนศรี เจริญเหรียญ
ชื่อเรื่อง: ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง
Article title: Effect of xanthan gum on properties of frozen tapioca starch gels
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 72-80
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COLLOIDS, TAPIOCA, XANTHAN GUM, VISCOSITY, TEXTURE, FREEZING, TEMPERATURE, STORAGE, AMYLOSE, AMYLOPECTIN
อรรถาภิธาน-ไทย: คอลลอยด์; แป้งมันสำปะหลัง; แซนแทนกัม; ความหนืด; เนื้อสัมผัส; การแช่แข็ง; อุณหภูมิ; การเก็บรักษา; อะไมโลส; อะไมโลเพกติน
ดรรชนี-ไทย: เจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง, แซนแทนกัม, คุณสมบัติ, ความหนืด, เนื้อสัมผัส, การแช่เยือกแข็ง, อุณหภูมิ, การเก็บรักษา, รีโทรเกรเดชัน, อะมิโลส, อะมิโลเพคติน
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการลดการเปลี่ยนแปลงของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็งโดยการเติมแซนแทนกัม ซึ่งพบว่าเจลสตาร์ชมันสำปะหลังในระบบที่มีการเติมแซนแทนกัมความเข้มข้น 0.25 และ 0.50 เปอร์เซ็นต์จะให้เนื้อสัมผัสที่มีค่าแรงต้านการกดสูงสุดน้อยกว่าเจลสตาร์ชที่ไม่ได้เติมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) โดยเมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์ความหนืดอย่างรวดเร็วพบว่าการเติมแซนแทนกัมจะทำให้ค่าความหนืดสูงสุด เวลาที่ใช้ในการเกิดความหนืดสูงสุดและค่าความหนืดสุดท้ายมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าเบรกดาวน์และค่าเซตแบคลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนำไปผ่านการแช่เยือกแข็งโดยใช้อัตราแบบช้า ตัวอย่างที่มีการเติมแซนแทนกัมมีค่าร้อยละการแยกของน้ำและค่าแรงต้านการกดสูงสุดน้อยกว่าตัวอย่างที่ไม่ได้เติมตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 31 วันและมีค่าไม่แตกต่างกันเมื่อเก็บไว้ที่ -12 และ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในการเก็บรักษาทั้งสองไม่มีผลต่อความคงตัวของเจลสตาร์ชแช่เยือกแข็ง โดยการเติมแซนแทนกัมสามารถยับยั้งการเกิดรีโทรเกรเดชันของแอมิโลสและแอมิโลเพกทินได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งที่ระดับ 0.50 เปอร์เซ็นต์สามารถยับยั้งการเกิดรีโทรเกรเดชันได้มากกว่าที่ระดับ 0.25 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 009555 KC4406009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

รายงานเบื้องต้นการทดลองผสมโคเนื้อ

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000242&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัตนะ อุนยะวงษ์; สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; สมจิตต์ ยอดเศรณี
ชื่อเรื่อง: รายงานเบื้องต้นการทดลองผสมโคเนื้อ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volumeII
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 120-143
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BEEF CATTLE; ANIMAL BREEDING; SELECTION; ACQUIRED CHARACTERS; BULLS; QUALITY; GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: โคเนื้อ, การผสมพันธุ์, การคัดเลือก, ลักษณะที่ต้องการ, พ่อพันธุ์, คุณสมบัติ, อัตราการเจริญเติบโต
หมายเลข: 000242 KC0202013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาคุณสมบัติของเครื่องมือลอบจับปู

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002913&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม สิทธิภู่ประเสริฐ; ธีระนันท์ บัวเพชร; ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติของเครื่องมือลอบจับปู
Article title: Study on property of crab trap
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 88-108
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2526)
หมวดหลัก: N20-Agricultural machinery and equipment
หมวดรอง: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CRABS; TRAPS; FISHERIES; EQUIPMENT PERFORMANCE; EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปู, เครื่องมือลอบ, การจับ, คุณสมบัติ, โครงสร้าง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 002913 KC2104008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความล้มเหลวในความพยายามเก็บน้ำเชื้อของปลาเพื่อประโยชน์ในการผสมเทียม

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002911&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ สุรนีรนาถ; อุทัยรัตน์ ณ นคร; กฤษณ์ มงคลปัญญา; นลินี มารคแมน
ชื่อเรื่อง: ความล้มเหลวในความพยายามเก็บน้ำเชื้อของปลาเพื่อประโยชน์ในการผสมเทียม
Article title: Failure in attempting to preserve fish spermatozoa
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 55-73
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2526)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; SPERMATOZOA; STORAGE; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลา, น้ำเชื้อ, การเก็บน้ำเชื้อ, ความล้มเหลว, คุณสมบัติ, การเก็บรักษา, คุณภาพ
หมายเลข: 002911 KC2104006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การฟอกและคุณสมบัติของปอไทย

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000497&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Greenhill, W.L.
ชื่อเรื่อง: การฟอกและคุณสมบัติของปอไทย
Article title: Thai kenaf-properties processing
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 121-122
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: KENAF, PROCESSING, RETTING
ดรรชนี-ไทย: ปอไทย, การฟอก, คุณสมบัติ
หมายเลข: 000497 KC0501030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปริมาณไวตามินในอาหารของไทย

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000480&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ระเบียบ วาจานนท์
ชื่อเรื่อง: ปริมาณไวตามินในอาหารของไทย
Article title: Vitamin values in Thai foods
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 38-64
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, CEREALS, VEGETABLES, FRUITS, MEAT, VITAMINS, RETINOL, THIAMIN, RIBOFLAVIN, NICOTINAMIDE, ASCORBIC ACID, QUANTITATIVE ANALYSIS, NUTRITIONAL REQUIREMENTS, VITAMIN DEFICIENCIES
ดรรชนี-ไทย: อาหาร, ธัญพืช, ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์, วิตามิน, วิตามินเอ, วิตามินบี 1, วิตามินบี 2, ไนอะซิน, วิตามินซี, การวิเคราะห์ปริมาณ, คุณสมบัติ, หน้าที่, แหล่งอาหาร, การขาดวิตามิน, ความต้องการ
หมายเลข: 000480 KC0501013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ลักษณะและคุณสมบัติบางประการของคลอโรปลาสต์

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000469&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ หงศ์ลดารมภ์
ชื่อเรื่อง: ลักษณะและคุณสมบัติบางประการของคลอโรปลาสต์
Article title: Some features and properties of chloroplasts
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
ดรรชนี-ไทย: คลอโรพลาสต์, ลักษณะ, คุณสมบัติ
หมายเลข: 000469 KC0501002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: