คุณสมบัติของน้ำ

All posts tagged คุณสมบัติของน้ำ

รายงานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงบางประการของน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ภายหลังปิดเขื่อนกั้นน้ำแล้ว

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000730&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชนาญวัต เทวกุล; ศรีสุมนต์ จันทนชาติ; ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์
ชื่อเรื่อง: รายงานชั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงบางประการของน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ภายหลังปิดเขื่อนกั้นน้ำแล้ว
Article title: Preliminary report on the changing conditions of the water in the Ubolratana dam reservoir after operation
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 19-21
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: น้ำ, คุณสมบัติของน้ำ, การเปลี่ยนแปลง, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, บักเตรี, ภาวะหลังการปิดเขื่อน, อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 000730 KC0701004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005384&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนันท์ ทวยเจริญ; ปัญญา อัศวางกูร; วัลลพ คุ้มสุภา
ชื่อเรื่อง: การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
Article title: Survey of area to study the distribution of razor clam (Solen strictus Gould) at the Mae Klong estuary Samut Songkhram province
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 547-568
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLEN; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; ZOOLOGY; ECOLOGY; POPULATION DENSITY; MATURITY; WATER QUALITY; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: หอยหลอด, พ่อแม่พันธุ์, การแพร่กระจาย, สภาพพื้นที่, ความหนาแน่น, เซลล์สืบพันธุ์, การพัฒนา, คุณสมบัติของน้ำ, จ.สมุทรสงคราม, แม่น้ำแม่กลอง
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด (Solen strictus Gould) ที่ดอนหอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ในระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. 2533 พบว่า พื้นที่ที่ทำการสำรวจประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็นเนื้อที่ 15,056.25 ไร่ มีหอยหลอดแพร่กระจายทั่วไป และได้ทำการสุ่มตัวอย่างหอยหลอดรวม 58 สถานีๆละ 1 ตารางเมตร (แต่ละสถานีมี พ.ท.ประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร) พบหอยหลอดมีความหนาแน่นไม่เกิน 25 ตัว/ตร.ม. ใน 34 สถานี โดยคิดเป็นร้อยละ 58.6 ของสถานีที่ทำการสำรวจทั้งหมด จากการตรวจสอบการเจริญของเซลสืบพันธุ์ของหอย พบว่าหอยมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่ในระยะสมบูรณ์ ตั้งแต่ความยาว 1.83 ซม. ขึ้นไป และปริมาณของหอยในแต่ละจุดที่พบไข่แก่อยู่ระหว่าง 0.88-100 เปอร์เซ็นต์ หอยเหล่านี้ชอบอาศัยอยู่บนดอนทรายที่มีความเค็มของน้ำอยู่ระหว่าง 10-28 ppt ปริมาณออกซิเจน 3.0-4.5 mg/L, pH 7.7-8.1, ปริมาณแอมโมเนีย 0.0661-0.2544 mg-N/L ปริมาณไนไตรท์และไนเตรท 0.0011-0.0211 mg-N/L ปริมาณฟอสเฟต 0.0260-0.6876 mg-P/L และอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง 27-31 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายประกอบด้วยทรายละเอียด 89 เปอร์เซ็นต์ ดินตะกอน 10 เปอร์เซ็นต์ และอินทรีย์วัตถุ 1 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 005384 KC3004006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลผลิตกุ้งทะเลตกต่ำ : การแก้ไขโดยวิธีเลี้ยงแบบปล่อยเสริม

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003873&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทวีศักดิ์ ยังวนิชเศรษฐ; วิชิต ฉวีวรรณกร; ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ; ยุทธ ฮั่นโสภา
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตกุ้งทะเลตกต่ำ : การแก้ไขโดยวิธีเลี้ยงแบบปล่อยเสริม
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 323-331
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDS; WATER QUALITY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, การเลี้ยง, อาหาร, คุณสมบัติของน้ำ, ผลผลิต
หมายเลข: 003873 KC2404039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเลี้ยงปลาบึกด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003868&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภาพร ศรีพุฒินิพนธ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงปลาบึกด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 289-292
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; SILUROIDEI; AQUACULTURE; FEEDS; GROWTH; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาบึก, การเลี้ยง, อาหาร, การเจริญเติบโต, คุณสมบัติของน้ำ
หมายเลข: 003868 KC2404034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Nursing of freshwater catfish, Clarias batrachus in closed horizontal raceway

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003867&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Suntharaporn Limsakul; Wit Tarnchalanukit; Prathak Tabthipwon
ชื่อเรื่อง: Nursing of freshwater catfish, Clarias batrachus in closed horizontal raceway
Article title: Nursing of freshwater catfish, Clarias batrachus in closed horizontal raceway
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 281-288
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS; AQUACULTURE; WATER QUALITY; ENVIRONMENTAL FACTORS; WATER CIRCULATION
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การอนุบาล, ลูกปลา, คุณสมบัติของน้ำ, สภาพแวดล้อม, บ่อแบบรางน้ำไหล
หมายเลข: 003867 KC2404033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณสมบัติของน้ำที่มีต่อการยอมรับการติดเชื้อแบคทีเรียแอร์โรโมนาส ไฮโดรฟิลาในปลาดุกด้าน

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003856&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โสภา อารีรัตน์; วรรณะ นนทนาพันธ์; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติของน้ำที่มีต่อการยอมรับการติดเชื้อแบคทีเรียแอร์โรโมนาส ไฮโดรฟิลาในปลาดุกด้าน
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 193-200
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: L73-Animal diseases
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS; WATER QUALITY; AEROMONAS HYDROPHILA; INFECTION; DISEASES; MORTALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกด้าน, คุณสมบัติของน้ำ, แบคทีเรีย, การติดเชื้อ, โรคโคนครีบหูบวม, อัตราการตาย, พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
หมายเลข: 003856 KC2404022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลกระทบของค่า pH ที่เป็นด่างต่อปลาน้ำจืด

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003841&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จารุวรรณ สมศิริ; ธีระ เล็กชลยุทธ; สุธรรม สิทธิชัยเกษม
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของค่า pH ที่เป็นด่างต่อปลาน้ำจืด
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 53-60
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS GONIONOTUS; CHANNA STRIATUS; CLARIAS BATRACHUS; PH; ACUTE TOXICITY; MORBIDITY; WATER ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, ปลาช่อน, ปลาดุก, PH, ความเป็นพิษ, การะบาดของโรค, คุณสมบัติของน้ำ
หมายเลข: 003841 KC2404007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของด่างทับทิมต่อแพลงค์ตอนพืชและคุณสมบัติของน้ำ

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003839&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: โสภา อารีรัตน์; มานพ กาญจนบุรางกูร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: ผลของด่างทับทิมต่อแพลงค์ตอนพืชและคุณสมบัติของน้ำ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 38-45
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHYTOPLANKTON; POTASSIUM PERMANGANATE; DEGRADATION; TOXICITY; WATER ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: แพลงตอนพืช, ด่างทับทิม, การสลายตัว, ความเป็นพิษ, ผลกระทบ, คุณสมบัติของน้ำ
หมายเลข: 003839 KC2404005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: