คุณสมบัติของดิน

All posts tagged คุณสมบัติของดิน

การศึกษาระดับธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินที่สำคัญต่อการใช้ที่ดินบนดอยอ่างขาง

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001666&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; อัศจรรย์ สุขธำรง; สมนึก มันตานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระดับธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินที่สำคัญต่อการใช้ที่ดินบนดอยอ่างขาง
Article title: Study on nutrient level and important soil properties pertaining to the effective land use on Ang Khang range
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND SOILS, SOIL FERTILITY, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, LAND USE
อรรถาภิธาน-ไทย: ดินไร่; ความอุดมสมบูรณ์ของดิน; คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน; การใช้ที่ดิน
ดรรชนี-ไทย: ดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารพืช, การใช้ที่ดิน, การตอบสนองต่อปุ๋ย, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ดอยอ่างขาง
หมายเลข: 001666 KC1601033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

ไม้สักลายดำ

Published กุมภาพันธ์ 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000192&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Sa-ard Boonkird
ชื่อเรื่อง: ไม้สักลายดำ
Article title: Black stripe in teak
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 329
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, SOIL MORPHOLOGICAL FEATURES
ดรรชนี-ไทย: ไม้สักลายดำ, ชั้นดิน, คุณสมบัติของดิน
หมายเลข: 000192 KC0201050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดการดินเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ชลูด ธารัตถพันธุ์
ชื่อ เรื่อง: การจัดการดินเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด
ชื่อ เอกสาร : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด วันที่ 16-19 สิงหาคม 2536 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ฝ่ายฝึกอบรม
สถาน ที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปี พิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 17-45
จำนวน หน้า: 202 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P35-Soil fertility
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลืองฝักสด, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารในดิน, การใช้ปุ๋ย, ชนิด, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต, ระบบการปลูกพืช
หมาย เลข: 056201 TAB437851 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง

Published พฤษภาคม 19, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์
ชื่อ เรื่อง: ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง
Article title: Effects of cultural practices on rice-soybean system
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Source title : Proceedings of the 12th Rajamangala Institute of Technology seminar
หน่วย งานจัดพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาน ที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปี พิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 28-39
จำนวน หน้า: 292 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; GLYCINE MAX; AZOLLA; ZERO TILLAGE; CROP RESIDUES; YIELDS; SOIL CHEMISTRY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเหลือง, แหนแดง, ปุ๋ยอินทรีย์, การเขตกรรม, เศษซากพืช, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: การศึกษาถึงผลกระทบของการเขตกรรมแบบต่างๆ ร่วมกับการใช้แหนแดง และการจัดการเศษซากพืช ต่อผลผลิตข้าวและถั่วเหลือง และผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ทำการทดลองเป็นเวลา 3 ปี ในระบบข้าว-ถั่วเหลืองในดินชุดโคราชที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง พบว่าการไถพรวนวิธีต่างๆ ไม่มีผลให้ผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองแตกต่างกัน การใช้แหนแดงและการจัดการเศษซากพืชสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้แต่ไม่ส่งผลถึง ผลผลิตถั่วเหลือง การเผาฟางมีผลให้ pH ของดิน 0-5 ซม. สูงขึ้นในระยะสั้น ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 0-5 ซม. ในระบบทำนาแบบไม่ไถพรวนสูงกว่าการเขตกรรมแบบอื่น และการไม่ไถพรวนร่วมกับการใช้แหนแดงและการใส่เศษซากพืชกลับคืน ทำให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงที่สุดและชัดเจนหลังจากมีการจัดการต่อ เนื่อง 2 ปี
หมาย เลข: 058820 TAB440839 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; นพพร นวลละออง; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
จำนวน หน้า: 74 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, มะพร้าว, สับปะรด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, การผสมปุ๋ย, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.ชลบุรี
หมาย เลข: 056001 TAB437651 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสระบุรี

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416สร)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ; อรอุมา ยิ้มแต้; นพพร นวลละออง; สุรชัย หมื่นสังข์; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; อรรถ สมร่าง
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสระบุรี
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 80 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416สร)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, อ้อย, ข้าวฟ่าง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.สระบุรี
หมาย เลข: 055999 TAB437649 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ; อรอุมา ยิ้มแต้; นพพร นวลละออง; สุรชัย หมื่นสังข์; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; อรรถ สมร่าง
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 160 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, อ้อย, มันสำปะหลัง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.นครราชสีมา
หมาย เลข: 056000 TAB437650 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจในดินไร่

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ส116 2541)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: สัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
ชื่อ เอกสาร: การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ ในดินไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 81 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ส116 2541)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
หมวด รอง: P35-Soil fertility
ดรรชนี-ไทย: ดินไร่, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ฝ้าย, ปอแก้วไทย, ปุ๋ย, การจำแนก, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, คุณสมบัติของดิน, ความเหมาะสมต่อพืช, ศักยภาพของดิน, สถิติการปลูกพืช, ผลผลิต
หมาย เลข: 055133 TAB436783 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ; อรอุมา ยิ้มแต้; นพพร นวลละออง; สุรชัย หมื่นสังข์; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; อรรถ สมร่าง
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 160 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, อ้อย, มันสำปะหลัง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.นครราชสีมา
หมาย เลข: 056000 TAB437650 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

Published พฤษภาคม 11, 2010 by SoClaimon

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; นพพร นวลละออง; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
จำนวน หน้า: 74 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, มะพร้าว, สับปะรด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, การผสมปุ๋ย, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.ชลบุรี
หมาย เลข: 056001 TAB437651 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: