คุณภาพเมล็ด

All posts tagged คุณภาพเมล็ด

ผลผลิตและคุณภาพของถั่วเหลืองอันเนื่องมาจากการใช้แอลฟ่า-แนปธิลอเซติค แอซิด

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001373&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นงลักษณ์ พันธุ์โอภาส; ธงชัย กังวาฬวงษ์
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตและคุณภาพของถั่วเหลืองอันเนื่องมาจากการใช้แอลฟ่า-แนปธิลอเซติค แอซิด
Article title: Effects of alpha-naphthylacetic acid on yield and quality of soybean
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 102-108
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, NAA, GROWTH, YIELDS, QUALITY, SEED
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, NAA, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, คุณภาพเมล็ด
หมายเลข: 001373 KC1401011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พันธุกรรมวิเคราะห์ในลักษณะควบคุมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดในข้าวลูกผสม

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001365&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บริบูรณ์ สมฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: พันธุกรรมวิเคราะห์ในลักษณะควบคุมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดในข้าวลูกผสม
Article title: Genetic analysis of traits related to grain yield and quality in two crosses of rice (Oryza sativa L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 15-44
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, GENETICS, YIELDS, QUALITY, SEED, HYBRIDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุกรรม, ลักษณะควบคุมผลผลิต, คุณภาพเมล็ด, พันธุ์ลูกผสม
หมายเลข: 001365 KC1401002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดและการเพาะเตรียมกล้าไม้สัก

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001159&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สำเนียง อินทร์ดนตรี
ชื่อเรื่อง: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดและการเพาะเตรียมกล้าไม้สัก
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 731-732
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, SEEDLINGS, SEED, QUALITY, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: สัก, กล้าไม้, เมล็ด, การเพาะกล้า, คุณภาพเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001159 KC1001096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: