คุณภาพน้ำ

All posts tagged คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001726&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฐ์ โชลิตกุล; จักรพงษ์ เจิมศิริ
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง
Article title: Quality of irrigation water of Chaophraya, Tachin, Maeklong and Bangpakong rivers
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 92
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RIVERS, WATER QUALITY, PLANT NUTRITION
อรรถาภิธาน-ไทย: แม่น้ำ; คุณภาพน้ำ; โภชนาการของพืช
ดรรชนี-ไทย: แม่น้ำ, คุณภาพน้ำ, ธาตุอาหารพืช, ปริมาณ, แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำท่าจีน, แม่น้ำแม่กลอง, แม่น้ำบางปะกง
หมายเลข: 001726 KC1601093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลของสารพิษบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ปลาไน ปลาหมอเทศ และสภาพแวดล้อมบางชนิดในน้ำ

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001561&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญสม วัลลีย์ลักษณ์; วัฒนา เครือคล้าย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของสารพิษบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ปลาไน ปลาหมอเทศ และสภาพแวดล้อมบางชนิดในน้ำ
Article title: Effects of some toxic substances on the growth of Tilapia nilotica L., Cyprinus carpio L., Tilapia mossambica P. and some aquatic environments
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OREOCHROMIS NILOTICUS, CYPRINUS CARPIO, OREOCHROMIS MOSSAMBICUS, INSECTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, GROWTH, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล, ปลาไน, ปลาหมอเทศ, สารป้องกันกำจัดแมลง, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การเจริญเติบโต, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 001561 KC1501068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่สถานีประมงทะเลสงขลา

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000995&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทรงชัย สหวัชรินทร์; ไพโรจน์ พรหมานนท์
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่สถานีประมงทะเลสงขลา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 431-456
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MACROBRACHIUM ROSENBERGII, AQUACULTURE, LARVAE, FEEDS, EGG HATCHABILITY, WATER QUALITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: กุ้งก้ามกราม, การเพาะเลี้ยง, วัยอ่อน, อาหาร, อัตราการฟักเป็นตัว, คุณภาพน้ำ, สถานีประมงทะเลสงขลา
หมายเลข: 000995 KC0901085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณสมบัติของน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000776&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญช่วย แววงาม; อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติของน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Water analysis of Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 137-138
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
ดรรชนี-ไทย: คุณภาพน้ำ, อุณหภูมิผิวน้ำ, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, ALKALINITY, ความเป็นกรด-ด่าง, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 000776 KC0701050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจชีวประมงในลำน้ำแม่กลองบริเวณที่สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000775&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมปอง หิรัญวัฒน์; อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจชีวประมงในลำน้ำแม่กลองบริเวณที่สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์
Article title: Biological fisheries surveys of Mekong river at the proposed Vachiralongkorn dam site
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 135-136
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: U40-Surveying methods
ดรรชนี-ไทย: ชีวประมง, การสำรวจ, ปลา, ความอุดมสมบูรณ์, สภาพแวดล้อม, คุณภาพน้ำ, เขื่อนวชิราลงกรณ์
หมายเลข: 000775 KC0701049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจชีวประมงในลำน้ำโขง บริเวณที่จะสร้างเขื่อนผามอง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000774&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรพันธ์ ภูคาสวรรค์; อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การสำรวจชีวประมงในลำน้ำโขง บริเวณที่จะสร้างเขื่อนผามอง
Article title: Biological fisheries surveys of Mekong river at the proposed Pamong dam site
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 132-134
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: U40-Surveying methods
ดรรชนี-ไทย: ชีวประมง, การสำรวจ, สภาพแวดล้อม, ความอุดมสมบูรณ์, คุณภาพน้ำ, เขื่อนผามอง
หมายเลข: 000774 KC0701048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006649&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มานพ เห็นดีน; วิลาสินี ดำชุม; พิษณุ นาอนันต์
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์
Article title: Culturing of broodstock greenback grey mullet, Liza subviridis in earthen pond
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 137
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIZA, AQUACULTURE, PONDS, BREEDING STOCK, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลากระบอกดำ, การเลี้ยง, บ่อดิน, พ่อแม่พันธุ์, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: เลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 0.16 กรัม เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ด้วยความหนาแน่น 7 ตัวต่อตารางเมตร อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหารผสมเอง มีโปรตีนประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบการเจริญเติบโตทุกเดือนเป็นเวลา 11 เดือน ผลการทดลองพบว่าอัตรารอดตายของปลากระบอก เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็น 70.5 เปอร์เซ็นต์ ขนาดความยาวเฉลี่ย 18.0 ซม. น้ำหนักเฉลี่ย 78.7 กรัม อัตราส่วนเพศผู้:เมีย = 1:5.5 ปลาเพศผู้มีความยาวเฉลี่ยและน้ำหนัก 15.4 ซม. และ 45.3 กรัม ตามลำดับ เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย และน้ำหนัก 18.4 ซม. และ 77.4 กรัม ตามลำดับ ในระหว่างการทดลองคุณสมบัติของน้ำในบ่อดิน มีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.4-8.3 ความเค็ม 11-32 ppt ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 5.8-10.7 ppm พบปลาเพศเมียมีไข่ในระยะสะสมไข่แดง (vitellogenic oocyte) เมื่ออายุได้ 7 เดือน และพบปลาเพศผู้มีน้ำเชื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปลากระบอกเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เมื่อเลี้ยงในบ่อดินเป็นเวลา 7-11 เดือน
หมายเลข: 006649 KC3604042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการควบคุมให้มีคลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ในระยะโพสท์ลาวา (พี5-พี15)

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006628&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สถาพร ดิเรกบุษราคม; ธิดา เพชรมณี; ชาญเดช วังสะวิบูลย์
ชื่อเรื่อง: ผลของการควบคุมให้มีคลอเรลลาในบ่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ ในระยะโพสท์ลาวา (พี5-พี15)
Article title: Effect of maintaining Chlorella on postlarval (P5-P15) nursing of black tiger shrimp (Penaeus monodon fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 113
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, CHLORELLA, AQUACULTURE, POSTLARVAL STAGES, GROWTH, SURVIVAL, WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, คลอเรลลา, การอนุบาล, ลูกกุ้งกุลาดำ, ระยะโพสลาวา, บ่ออนุบาล, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: ศึกษาการควบคุมให้มีคลอเรลลาในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสท์ลาวา โดยทำการทดลองสองครั้ง ในแต่ละครั้งจะแบ่งการทดลองเป็นสองชุดการทดลอง ชุดการทดลองละสามซ้ำโดยให้ชุดแรกมีคลอเรลลาโดยมีคลอเรลลาอยู่ในช่วง 2*10**(6)-7*10**(6) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ชุดที่สองไม่มีคลอเรลลา พบว่าอัตราการรอดของทั้งสองชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สำหรับการเจริญเติบโตของกุ้งที่อนุบาลในน้ำที่มีคลอเรลลามีการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากกุ้งที่ไม่ได้เลี้ยงในคลอเรลลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ 1.225+-0.001 เซ็นติเมตรและ 1.019+-0.014 เซ็นติเมตรตามลำดับ และจากการสำรวจภายนอกไม่พบพาราไซด์จากการทดลองทั้งสองชุด และจากการทดสอบความเครียดโดยใช้ฟอร์มาลิน 100 ส่วนในล้านส่วน ไม่แตกต่างทางสถิติทั้งสองชุดการทดลองโดยชุดที่มีคลอเรลลาอัตราการรอด 98.66+-0.626 เปอร์เซ็นต์และในชุดที่ไม่มีคลอเรลลามีอัตราการรอด 98.10+-0.158 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อทำการเก็บตัวอย่างเชื้อวิบริโอจากน้ำพบว่าปริมาณของเชื้อวิบริโอในกลุ่มที่มีคลอเรลลาและไม่มีคลอเรลลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในด้านคุณภาพน้ำพบว่าช่วงแรกปริมาณ NO3, NH4 และ PO4 (30.2+-4.003, 7.85+-0.72 และ 2.799+-0.323 mg/l) จะมีค่ามากกว่าชุดที่ไม่มีคลอเรลลา เนื่องมาจากการใส่ปุ๋ยในน้ำเลี้ยงคลอเรลลาและในช่วงท้ายการทดลองพบว่าค่า BOD จะแตกต่างกัน (7.78+-5.405 mg/l ในชุดที่มีคลอเรลลา และ 4.36+-5.2 mg/l ในชุดที่ไม่มีคลอเรลลา)
หมายเลข: 006628 KC3604021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006456&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วราห์ เทพาหุดี; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Article title: Degradation and effect of formalin on planktons and water quality in Penaeus monodon Fabricius cultured ponds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 87-95
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANKTON; PENAEUS MONODON; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; DURATION; WATER QUALITY; PH; OXYGEN; SALINITY; ALKALINITY; TEMPERATURE; PONDS
ดรรชนี-ไทย: ฟอร์มาลิน, กุ้งกุลาดำ, แพลงตอน, น้ำ, การสลายตัว, ระยะเวลา, ผลกระทบ, ปริมาณ, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อปริมาณแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา พบว่าฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm หลังจากใส่ลงไปในบ่อขณะที่มีการเปิดเครื่องให้อากาศเต็มที่ตลอดเวลาจนถึง 48 ชั่วโมงแรก ยกเว้นในช่วงหว่านอาหารจึงจะปิดเครื่องให้อากาศ ฟอร์มาลินจะสลายตัวหมดภายในเวลา 36 ชั่วโมง ฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm มีผลทำให้ปริมาณแพลงก์ตอนออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณแอมโมเนียลดลงใน 48 ชั่วโมงแรก จากผลการศึกษาในขณะที่ใช้ฟอร์มาลินควรจะเปิดเครื่องให้อากาศอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการลดลงของปริมาณออกซิเจน นอกจากนั้นควรมีการเติมวัสดุปูนลงไปในบ่อเพื่อเพิ่มค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในระดับที่ปกติ ในกรณีฉุกเฉินถ้าปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมากคือต่ำกว่า 3 ppm อาจจะต้องมีการเติมน้ำเข้าบ่อ
หมายเลข: 006456 KC3504011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006139&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จารุมาศ เจริญพานิช; กฤษฎา หน่อเนื้อ; ชุติมา ขมวิลัย
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่น
Article title: Changes of nutrient concentrations in intensive shrimp culture pond
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 270-279
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; AQUACULTURE; PONDS; NUTRIENTS; WATER QUALITY; CONCENTRATING; TIME SERIES ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, สารอาหารในน้ำ, การเลี้ยงแบบหนาแน่น, บ่อเลี้ยงกุ้ง, สารอาหาร, คุณภาพน้ำ, ระยะเวลา, ปริมาณสารอาหาร, การเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบหนาแน่นได้ดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลของระยะเวลาในการเลี้ยงต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารประเภทต่างๆ (ได้แก่ แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต) ในระหว่างขั้นตอนการเลี้ยง การศึกษาวิจัยดำเนินการโดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างในบ่อที่ทำการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 13 จุด และทำการสำรวจคุณภาพน้ำทั่วไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม pH และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำครั้งแรก ในสัปดาห์ที่ 11 หลังจากเริ่มปล่อยกุ้ง และครั้งที่ 2 และ 3 ในสัปดาห์ที่ 14 และ 17 ตามลำดับ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจนี้ คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม pH และ DO มีค่าอยู่ในช่วง 31-32 องศาเซลเซียส, 10-11 ppt, 8.0-8.1 และ 7.9-8.5 มก./ล. ตามลำดับ ปริมาณสารอาหารได้แก่ แอมโมเนียม ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต มีค่าอยู่ในช่วง 0.035-0.081, 0.013-0.060, 0.005-0.064, และ 0.038-0.097 มก./ล. โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย 0.020, 0.027, 0.020 และ 0.033 มก./ล./เดือน ตามลำดับ ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเลี้ยง (รวมทั้งปริมาณอาหารที่ให้) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ลักษณะการเพิ่มของสารอาหารในน้ำนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงการสะสมของสารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ที่พื้นบ่อ ซึ่งผ่านกระบวนการย่อยสลายในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามการจัดการบ่อโดยเฉพาะการใช้เครื่องตีน้ำเพิ่มปริมาณออกซิเจน ยังนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของน้ำที่ใช้จนสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยง
หมายเลข: 006139 KC3404003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: