คุณภาพทางประสาทสัมผัส

All posts tagged คุณภาพทางประสาทสัมผัส

คุณสมบัติบางอย่างของบะหมี่แป้งถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001879&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมชาย ประภาวัต; มาลี ประภาวัต; อุดม กาญจนปกรณ์ชัย
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติบางอย่างของบะหมี่แป้งถั่วเหลือง
Article title: Some properties of soy bean noodle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 73
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PASTA, SOYBEANS, AMINO ACIDS, PROTEINS, ORGANOLEPTIC PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: บะหมี่แป้งถั่วเหลือง, กรดอะมิโน, โปรตีน, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, การยอมรับของผู้บริโภค
หมายเลข: 001879 KC1701073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาการใช้สารกันบูดในการเก็บน้ำมะนาวสด

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001557&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์; ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; ศิวาพร ศิวเวชช
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้สารกันบูดในการเก็บน้ำมะนาวสด
Article title: Effect of preservatives on keeping qualities of lime juice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 64
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: Q05-Food additives
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIMES, FRUIT JUICES, PRESERVATIVES, STORAGE, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: น้ำมะนาวสด, สารกันบูด, การเก็บรักษา, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, คุณภาพทางเคมี
หมายเลข: 001557 KC1501064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009559&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย สุวรรณสิชณน์; กมลรัตน์ รักกิจศิริ; อนุวัตร แจ้งชัด
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย
Article title: Sensory characteristics of Thai commercial alkaline fresh noodle (Bamee)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 106-113
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PASTA, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, FLAVOUR, TEXTURE, COLOUR
อรรถาภิธาน-ไทย: พาสต้า; คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส; กลิ่นรส; เนื้อสัมผัส; สี
ดรรชนี-ไทย: เส้นบะหมี่สด, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, กลิ่น, เนื้อสัมผัส, สี
บทคัดย่อ: บะหมี่สดไทยทางการค้า 8 ยี่ห้อ เมื่อนำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดสอบเชิงพรรณนาในคุณลักษณะเส้นบะหมี่ดิบ 6 คุณลักษณะ และคุณลักษณะเส้นบะหมี่สุก 13 คุณลักษณะ โดยผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 7 คน พบว่าเส้นบะหมี่สดทางการค้า 8 ยี่ห้อมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) ยกเว้นความสว่างของเส้นบะหมี่ดิบ, กลิ่นด่างและความชุ่มชื้นของเส้นบะหมี่สุก เมื่อนำค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่ดิบแต่ละยี่ห้อมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principle Component Analysis , PCA) พบว่า สามารถอธิบายองค์ประกอบของคุณลักษณะได้เป็น 2 องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนรวมได้ 88 เปอร์เซ็นต์ โดยองค์ประกอบที่ 1 (PC1) สัมพันธ์กับคุณลักษณะกลิ่นไข่ กลิ่นด่าง ความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของเส้นบะหมี่ดิบ และองค์ประกอบที่ 2 (PC2) สัมพันธ์กับ คุณลักษณะสีเหลืองในเส้นบะหมี่ดิบ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สุก พบว่า สามารถอธิบายองค์ประกอบของคุณลักษณะได้เป็น 2 องค์ประกอบ เช่นเดียวกัน ซึ่งอธิบายความแปรปรวนรวมได้ 86 เปอร์เซ็นต์ โดยองค์ประกอบที่ 1 (PC1) สัมพันธ์กับคุณลักษณะสีเหลือง ความมันเงา ความแน่นเนื้อ ความยืดหยุ่น การเกาะติดฟัน และความยากง่ายในการถอนฟันออกจากตัวอย่างขณะเคี้ยว ขณะที่องค์ประกอบที่ 2 (PC2) สัมพันธ์กับคุณลักษณะกลิ่นไข่ การส่องผ่านของแสง และการเหนียวติดกันของเส้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่ดิบและสุก สามารถนำมาอธิบายคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของบะหมี่สดไทย 8 ยี่ห้อได้
หมายเลข: 009559 KC4406013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009553&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิรัตน์ สุมน; ณัฏยาพร สุมน; ทิพย์มนต์ ใยเกษ; เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก; เนรมิตร สุขมณี
ชื่อเรื่อง: การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
Article title: Using of fresh corn fiber after corn milk processing supplemented in Chinese sausage
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 56-63
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q05-Food additives
หมวดรอง: Q04-Food composition
หมวดรอง: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUSAGES, MEAT PRODUCTS, PORK, MAIZE, PLANT FIBRES, BYPRODUCTS, INGREDIENTS, DIETARY FIBRES, ORGANOLEPTIC PROPERTIES, BIOLOGICAL CONTAMINATION
อรรถาภิธาน-ไทย: ไส้กรอก; ผลิตภัณฑ์เนื้อ; เนื้อสุกร; ข้าวโพด; เส้นใยพืช; ผลพลอยได้; ส่วนผสม; ใยอาหาร; คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส; การปนเปื้อนทางชีววิทยา
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์กุนเชียง, กากข้าวโพดสด, การเสริมเยื่อใย, สูตรอาหาร, คุณภาพทางประสาทสัมผัส, คุณภาพทางจุลินทรีย์
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการเสริมกากข้าวโพดสดในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยศึกษาความแตกต่างของลักษณะสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ในระดับต่าง ๆ กันคือ 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) จากผลการทดสอบ พบว่า สีของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ3 มีค่าคะแนนสีไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ(P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) กลิ่นรสของกุนเชียงสูตรที่ 1,2 และ 3 มีค่าคะแนนกลิ่นรสไม่แตกต่างกัน แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญ (P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05) การทดสอบเนื้อสัมผัสของกุนเชียงทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกัน จากการตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ พบเชื้อจุลินทรีย์ในกุนเชียงที่เสริมกากข้าวโพดสดในสูตรที่ 2, 3 และ 4 รวมทั้งไม่พบยีสต์และราในกุนเชียงทั้ง 4 สูตร จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ สี และ กลิ่นรส ของกุนเชียงที่มีการเสริมกากข้าวโพดสดไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 009553 KC4406007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: