คุณค่าทางอาหาร

All posts tagged คุณค่าทางอาหาร

สาหร่ายบางชนิดของไทยที่รับประทานได้

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001704&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ชื่อเรื่อง: สาหร่ายบางชนิดของไทยที่รับประทานได้
Article title: Some edible algae of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 70
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ALGAE, VARIETIES, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: สาหร่าย, ชนิด, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001704 KC1601071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การยอมรับไส้กรอกเกษตรโปรตีน

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001646&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุภรัตน์ ชวนะ; สุจินดา นิมมานนิตย์
ชื่อเรื่อง: การยอมรับไส้กรอกเกษตรโปรตีน
Article title: Acceptability of Kaset protein sausage
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUSAGES, PROTEIN PRODUCTS, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: ไส้กรอกเกษตรโปรตีน, การยอมรับ, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001646 KC1601013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลผลิตของหญ้าสามชนิดที่ปลูกในสวนมะพร้าว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001552&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตของหญ้าสามชนิดที่ปลูกในสวนมะพร้าว
Article title: Herbage production of three grasses grown under coconuts
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 59
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANICUM MAXIMUM, BRACHIARIA BRIZANTHA, BRACHIARIA MUTICA, CENTROSEMA PUBESCENS, INTERCROPPING, YIELDS, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: หญ้ากินนี, หญ้าซิกแนลต้นตั้ง, หญ้าขน, ถั่วลาย, สวนมะพร้าว, การปลูกพืชร่วม, ผลผลิต, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001552 KC1501059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กรดไขมันในน้ำมันพืชและมาการีน

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001413&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิพัฒน์ พันพาไพร; วัฒนา เพชรเกษม
ชื่อเรื่อง: กรดไขมันในน้ำมันพืชและมาการีน
Article title: Fatty acid content in vegetable oils and margarines
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 478-488
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANT OILS, MARGARINE, FATTY ACIDS, QUANTITATIVE ANALYSIS, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: น้ำมันพืช, มาการีน, กรดไขมัน, การวิเคราะห์ปริมาณ, คุณภาพ, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001413 KC1401051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ประโยชน์ของแป้งต่างๆ เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ผลิตจากแป้งสาลี

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001412&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณา ชวากร
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์ของแป้งต่างๆ เป็นส่วนประกอบในอาหารที่ผลิตจากแป้งสาลี
Article title: Potential utilization of non-wheat and/or composite flour in making food products
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 472-477
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: WHEAT FLOUR, SOYBEAN FLOUR, CORN FLOUR, BISCUITS, PRODUCTION, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: แป้งสาลี, แป้งถั่วเหลือง, แป้งมัน, แป้งข้าวโพด, แป้งข้าวฟ่าง, แป้งลูกเดือย, ขนมปัง, การผลิต, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001412 KC1401050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อาหารเด็กอ่อนในประเทศไทย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001411&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อมร ภูมิรัตน์
ชื่อเรื่อง: อาหารเด็กอ่อนในประเทศไทย
Article title: New infant food for Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 463-471
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: S30-Diet and diet-related diseases
ดรรชนี-ไทย: เด็กอ่อน, อาหาร, การสำรวจ, คุณค่าทางอาหาร, มาตรฐาน
หมายเลข: 001411 KC1401049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

โครงการศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001124&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตร ภูภัทรพงศ์
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว
Article title: Study on method of increasing yield of economic legumes
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 537-543
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, GLYCINE MAX, FERTILIZERS, LIMING, YIELDS, NUTRITIVE VALUE, QUALITY, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, ถั่วเหลือง, ปุ๋ย, การใส่ปูนขาว, ผลผลิต, คุณค่าทางอาหาร, คุณภาพ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001124 KC1001061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Unicellular algal protein production using domestic wastewater

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001108&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: McGarry, M.G.
ชื่อเรื่อง: Unicellular algal protein production using domestic wastewater
Article title: Unicellular algal protein production using domestic wastewater
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 356-365
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ALGAE, SINGLE CELL PROTEIN, SEAWEED CULTURE, WASTEWATER, HOUSEHOLD WASTES, MANAGEMENT, YIELDS, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: สาหร่าย, โปรตีนเชิงเดี่ยว, น้ำเสียจากบ้านเรือน, การเพาะเลี้ยง, ผลผลิต, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001108 KC1001045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์ทาวน์สวิลล์สไทโล

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001094&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ กฤตยานวัช; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ทาวน์สวิลล์สไทโล
Article title: Variety trial of townsville stylo
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 210-216
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STYLOSANTHES HUMILIS, VARIETY TRIALS, GERMINATION, NUTRITIVE VALUE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วทาวน์สวิลล์สไตโล, การเปรียบเทียบพันธุ์, ความงอก, คุณค่าทางอาหาร, ผลผลิต
หมายเลข: 001094 KC1001031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมพันธุ์ข้าวโพดมีไลซีนสูง

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000829&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
ชื่อเรื่อง: การผสมพันธุ์ข้าวโพดมีไลซีนสูง
Article title: Breeding for high lysine corn
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 154-157
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, PLANT BREEDING, LYSINE, HYBRIDIZATION, SELECTION, GENETICS, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์, ไลซีน, การผสมพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, OPAQUE-2, พันธุกรรม, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 000829 KC0801015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: