ความแตกต่างระหว่างเพศ

All posts tagged ความแตกต่างระหว่างเพศ

ชีวประวัติบางประการของปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004189&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลมโชย มูลเค้า; ครรชิต วัฒนาดิลกกุล; นภาพร ศรีพุฒินิพนธ์
ชื่อเรื่อง: ชีวประวัติบางประการของปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Life history of Clupeichthys aesarnensis Wongratana in Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 246-255
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLUPEOIDEI; FRESHWATER FISHES; BIOLOGY; CLASSIFICATION; SEX DIFFERENTIATION; YIELDS; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; FERTILITY; FEEDING HABITS; GROWTH; USES; NUTRITIVE VALUE; MARKETING; WATER RESERVOIRS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาซิวแก้ว, ชีววิทยา, อนุกรมวิธาน, ความแตกต่างระหว่างเพศ, การแพร่กระจาย, ผลผลิต, ความดกของไข่, ความแก่ของไข่, น้ำเชื้อ, การกินอาหาร, ความยาว, น้ำหนัก, คุณค่าทางอาหาร, การใช้ประโยชน์, การตลาด, อ่างเก็บน้ำ, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 004189 KC2504025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ชีวประวัติปลาพรม Osteochilus melenopleura (Bleeker) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003483&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พลพจน์ กิตติสุวรรณ; ครรชิต วัฒนาดิลกกุล
ชื่อเรื่อง: ชีวประวัติปลาพรม Osteochilus melenopleura (Bleeker) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Life history of Osteochilus melenopleura (Bleeker) in Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 258-270
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CYPRINOIDEI; BIOLOGY; TAXONOMY; REPRODUCTIVE PERFORMANCE; YIELDS; FEEDING HABITS; BREEDING METHODS; AQUACULTURE; WATER RESERVOIRS
ดรรชนี-ไทย: ปลาพรม, ชีววิทยา, ฤดูกาลวางไข่, ความดกของไข่, อนุกรมวิธาน, ผลผลิต, ความแตกต่างระหว่างเพศ, จำนวนไข่, การผสมพันธุ์, นิสัยการกินอาหาร, การเพาะขยายพันธุ์, การพัฒนาการของไข่, การอนุบาล, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 003483 KC2304026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: