ความเป็นพิษ

All posts tagged ความเป็นพิษ

การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001745&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; กิ่งแก้ว คุณเขต; ประภัสสรา พิมพ์พันธุ์; วันเพ็ญ มณีสงฆ์; พงศ์ศรี ใบอดุลย์; นวลศรี ทยาพัชร
ชื่อเรื่อง: การค้นคว้าสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Article title: Pesticide residues in the environments
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 111-111(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: T01-Pollution
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, RESIDUES, SURVEYS, TOXICITY, ENVIRONMENTS
ดรรชนี-ไทย: วัตถุมีพิษ, พิษตกค้าง, ความเป็นพิษ, สภาพแวดล้อม
หมายเลข: 001745 KC1601112
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ธาตุอะลูมินั่มเป็นพิษในต้นข้าวปลูกในดินกรดจัดในประเทศไทย

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001714&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Breemen, N.V.; Yagi, Y.; อรุณ จักษุจินดา
ชื่อเรื่อง: ธาตุอะลูมินั่มเป็นพิษในต้นข้าวปลูกในดินกรดจัดในประเทศไทย
Article title: Alluminum toxicity in rice on acid sulfate soils in Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 80
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ALUMINUM, TOXICITY, SYMPTOMS, SOIL DEFICIENCIES, ACID SULPHATE SOILS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, อะลูมินั่ม, ความเป็นพิษ, อาการผิดปกติ, การขาดธาตุอาหาร, ดินกรดจัด
หมายเลข: 001714 KC1601081
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของ N-serve ที่มีต่อไรโซเบียมและผลผลิตของถั่วเหลือง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001535&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ วังใน; นันทวรรณ นามแก้ว
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของ N-serve ที่มีต่อไรโซเบียมและผลผลิตของถั่วเหลือง
Article title: Effects of N-serve on Rhizobium japonicum and soybean yield
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 42
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, CHEMICALS, TOXICITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ไรโซเบียม, 2-CHLORO-6-TRICHLOROMETHYL, ความเป็นพิษ, การเจริญ, ผลผลิต
หมายเลข: 001535 KC1501042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบยากำจัดวัชพืชก่อนงอกในแปลงเพาะชำกล้ายาง

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001151&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Paardekooper, E.C.; จารึก บุญศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบยากำจัดวัชพืชก่อนงอกในแปลงเพาะชำกล้ายาง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 680-699
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, HERBICIDES, PREEMERGENCE APPLICATION, PLANT NURSERIES, APPLICATION RATES, TOXICITY, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, สารป้องกันกำจัดวัชพืชก่อนงอก, แปลงเพาะชำกล้ายาง, อัตราการใช้, ความเป็นพิษ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001151 KC1001088
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Gardona-the spray-safe insecticide

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000977&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Tanong Pongpanibh
ชื่อเรื่อง: Gardona-the spray-safe insecticide
Article title: Gardona-the spray-safe insecticide
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 375
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: INSECTICIDES, EFFICIENCY, TOXICITY, SAFETY
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดแมลง, GARDONA, ประสิทธิภาพ, ความเป็นพิษ, ความปลอดภัย
หมายเลข: 000977 KC0901067
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ยากำจัดวัชพืชในผักบางชนิด

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000822&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ
ชื่อเรื่อง: การใช้ยากำจัดวัชพืชในผักบางชนิด
Article title: Herbicide screening trials for some vegetables
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 97-106
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VEGETABLE CROPS, WEEDS, HERBICIDES, WEED CONTROL, PHYTOTOXICITY, EFFICIENCY, APPLICATION RATES
ดรรชนี-ไทย: ผัก, วัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การกำจัดวัชพืช, ความเป็นพิษ, ประสิทธิภาพ, อัตราการใช้
หมายเลข: 000822 KC0801008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับอาฟลาทอกซินในถั่วลิสง

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000750&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรีย์ เกิดผล; มัณทนา วงษ์มณี; วิไล เทวกุล ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับอาฟลาทอกซินในถั่วลิสง
Article title: Preliminary experiment on aflatoxin in peanuts
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 73-79
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, อะฟลาท๊อกซิน, โรคตับโต, ความเป็นพิษ, การป้องกัน
หมายเลข: 000750 KC0701024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชบางชนิดกับหญ้าขจรจบและพิษของยาปราบวัชพืชเหล่านี้ต่อข้าวโพด

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000676&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฤกษ์ ศยามานนท์; สุจิต วิทย์คงทน
ชื่อเรื่อง: การทดลองประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชบางชนิดกับหญ้าขจรจบและพิษของยาปราบวัชพืชเหล่านี้ต่อข้าวโพด
Article title: Evaluation of herbicidal effect of certain preemergence herbicides against burmese grass, Pennisetum pedicellatum and their phytotoxicity to corn
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 176-178
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
หมวดรอง: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, WEEDS, PENNISETUM PEDICELLATUM, HERBICIDES, EFFICIENCY, PHYTOTOXICITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, วัชพืช, หญ้าขจรจบ, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, ประสิทธิภาพ, ความเป็นพิษ
หมายเลข: 000676 KC0601058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดต่อลูกอ๊อด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006638&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุริยันต์ สุนทรวิทย์; พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; สุปราณี ชินบุตร; เต็มดวง สมศิริ
ชื่อเรื่อง: ความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดต่อลูกอ๊อด
Article title: Toxicity of some chemicals on rana tigerina tadpole
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 126
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FROGS, CHEMICALS, DISEASE CONTROL, TOXICITY, HISTOPATHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: กบ, สารเคมี, ลูกอ๊อด, ความเป็นพิษ, พยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
บทคัดย่อ: ในการอนุบาลลูกอ๊อดมีการนำสารเคมีหลายชนิดมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตภายนอกและแบคทีเรียได้แก่ ด่างทับทิม ฟอร์มาลิน คลอรีน โพวิโดนไอโอดีน เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ มาลาไคท์กรีน และเกลือแกง ซึ่งจากการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีดังกล่าวพบว่า ค่าความเข้มข้นของสารเคมีทุกชนิดในระดับที่ทำให้ลูกอ๊อดอายุ 10, 20 และ 30 วัน ตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมง มีค่าความเป็นพิษเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก ตามอายุของลูกอ๊อด โดยด่างทับทิมมีค่าความเป็นพิษอยู่ในช่วง 4.2-6.4 พีพีเอ็ม ฟอร์มาลินมีค่าความเป็นพิษในช่วง 44-62 พีพีเอ็ม คลอรีนมีค่าความเป็นพิษในช่วง 0.48-0.55 พีพีเอ็ม โพวิโดนไอโอดีนมีค่าความเป็นพิษในช่วง 68-139 พีพีเอ็ม เบนซัลโคเนียมคลอไรด์มีค่าความเป็นพิษในช่วง 1.65-3.70 พีพีเอ็ม มาลาไคท์กรีนมีค่าความเป็นพิษในช่วง 0.44-0.49 พีพีเอ็ม ส่วนเกลือแกงมีค่าความเป็นพิษในช่วงที่เกินกว่า 10 พีพีที ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อลูกอ๊อดอายุ 10, 20 และ 30 วัน ที่แช่สารเคมีกลุ่มดังกล่าวยกเว้นเกลือแกง ในระดับความเข้มข้นเท่ากับค่าความเป็นพิษที่ทำให้ลูกอ๊อดตายครึ่งหนึ่งในเวลา 96 ชั่วโมง พบว่าบริเวณซี่เหงือกของลูกอ๊อดจากทุกกลุ่มการทดลองเกิดอาการบวมน้ำ และพบอาการเลือดคั่งบริเวณซี่เหงือกของลูกอ๊อดที่แช่ในคลอรีน ด่างทับทิม และมาลาไคท์กรีนด้วย
หมายเลข: 006638 KC3604031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ กลูตารัลดีไฮด์ และส่วนผสมในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ และความเป็นพิษต่อกุ้งกุลาดำวัยอ่อน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006453&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นนทวิทย์ อารีย์ชน; ปณรัตน์ ผาดี
ชื่อเรื่อง: การใช้เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ กลูตารัลดีไฮด์ และส่วนผสมในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ และความเป็นพิษต่อกุ้งกุลาดำวัยอ่อน
Article title: Application of benzalkonium chloride, glutaraldehyde and their mixture to control Vibrio spp. and their toxicities in Penaeus monodon (Fabricius) larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 56-67
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
หมวดรอง: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; DISINFECTANTS; VIBRIO; TOXICITY; INHIBITION; CHEMICAL COMPOSITION; SALINITY; PH
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, BENZALKONIUM CHLORIDE, GLUTARALDEHYDE, VIBRIO SPP., พิษเฉียบพลัน, ยาฆ่าเชื้อ, การควบคุมเชื้อ, ความเข้มข้น, ประสิทธิภาพ, การออกฤทธิ์, ความเค็มของน้ำ, ความเป็นพิษ, ผลกระทบ
บทคัดย่อ: การศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ 4 ชนิด คือ Vibrio alginolyticus, V. cholerae, V. harveyi และ V. parahaemolyticus ปริมาณ 5.5*10**(5) เซลล์ต่อมิลลิลิตร ของเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ กลูตารัลดีไฮด์ และส่วนผสมของสารเคมีทั้งสองชนิด (อัตราส่วน 4:1) พบว่า ค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ของสารเคมีดังกล่าวต่อเชื้อวิบริโอทั้ง 4 ชนิด อยู่ในช่วง 16-64, 8-32 และ 8-32 ppm ตามลำดับ และค่า minimal bactericidal concentration (MBC) เมื่อทดสอบใน Mueller-Hinton broth มีค่าอยู่ในช่วง 32-128, 16-64 และ 8-32 ppm และเมื่อทดสอบในน้ำเกลือ 1 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีค่า MBC อยู่ในช่วง 2-8, 2 และ 1-2 ppm ตามลำดับ V. alginolyticus มีความไวต่อสารเคมีที่ทดสอบมากที่สุด ในขณะที่ V. cholerae ทนได้มากที่สุด เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ออกฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อวิบริโอได้ดีที่สุดที่ pH 9, กลูตารัลดีไฮด์ที่ 5 และ 6 และส่วนผสมที่ 7 สารเคมีทั้งสามชนิดออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดที่ระดับความเค็ม 5 ppt และประสิทธิภาพลดลงเมื่อความเค็มสูงขึ้น (10, 20, 30 และ 40 ppt) การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารเคมีทั้งสามชนิดต่อลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสท์ลาวา 15 โดยวิธีชีววิเคราะห์แบบน้ำนิ่ง ได้ค่า LC sub(50) ที่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 3.15, 2.85 และ 1.70 ppm ตามลำดับ
หมายเลข: 006453 KC3504008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: