ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

All posts tagged ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002037&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก; วิทยา มาสร้างสรรค์; หริ่ง มีสวัสดิ์; ประดิษฐ์ บุญอำพล
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง
Article title: Corn mono cropping fertilization in Pak Chong soil
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 51-51(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, FERTILIZERS, SOIL TYPES, CONTINUOUS CROPPING, APPLICATION RATES, EFFICIENCY, SOIL FERTILITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ย, ดินชุดปากช่อง, การปลูกติดต่อกัน, อัตราการใช้ปุ๋ย, ประสิทธิภาพ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 002037 KC1801053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญเติบโตและผลผลิตของฝ้าย (พันธุ์ตากฟ้า 1) ปลูกในฤดูแล้งโดยใช้น้ำชลประทานในดินชุดต่าง ๆ ในภาคกลาง

Published กุมภาพันธ์ 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002017&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สามัญ บุญย้อย
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและผลผลิตของฝ้าย (พันธุ์ตากฟ้า 1) ปลูกในฤดูแล้งโดยใช้น้ำชลประทานในดินชุดต่าง ๆ ในภาคกลาง
Article title: Growths and yields of irrigated dry season cotton (B.S.1017-3) under various soil series in the central plain
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 32
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: P35-Soil fertility
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, PLANTING, DRY SEASON, IRRIGATED LAND, SOIL TYPES, GROWTH, YIELDS, SOIL FERTILITY, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, การปลูก, ฤดูแล้ง, พันธุ์ตากฟ้า 1, เขตชลประทาน, ชุดดิน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
หมายเลข: 002017 KC1801033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

.page53

การตอบสนองผลผลิตของถั่วเหลือง 2 พันธุ์ต่อการใช้ปุ๋ยในฤดูฝน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001834&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทยา มาสร้างสรรค์; น้อย เธียรนันท์
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองผลผลิตของถั่วเหลือง 2 พันธุ์ต่อการใช้ปุ๋ยในฤดูฝน
Article title: Study on the yield responses of two soybean varieties to fertilizers in rainy season
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 28
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, VARIETIES, FERTILIZERS, YIELDS, WET SEASON
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, พันธุ์, การใช้ปุ๋ย, ฤดูฝน, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001834 KC1701028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกพืชผัก และการดูดธาตุอาหารของพืชผัก

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001717&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นิลประไพ จันทนภาพ; สำเนา เพชรฉวี; พวงเล็ก โมรากุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกพืชผัก และการดูดธาตุอาหารของพืชผัก
Article title: Study on soil fertility and nutrients taken up by vegetables
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 83
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
F61-Plant physiology – Nutrition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VEGETABLE CROPS, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, SOIL FERTILITY, NUTRIENT UPTAKE
ดรรชนี-ไทย: พืชผัก, ดินสวนผัก, คุณสมบัติทางเคมีของดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การดูดธาตุอาหาร
หมายเลข: 001717 KC1601084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจตัวไรในดินบริเวณป่าสะแกราช

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001701&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จริยา เล็กประยูร; เพ็ญศรี ไววนิชกุล
ชื่อเรื่อง: การสำรวจตัวไรในดินบริเวณป่าสะแกราช
Article title: Survey of soil mites at Sakaerat
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 67
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOREST SOILS, ACARINA, SOIL BIOLOGY, SURVEYS, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ไร, การสำรวจ, ระบบนิเวศน์ของดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001701 KC1601068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาระดับธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินที่สำคัญต่อการใช้ที่ดินบนดอยอ่างขาง

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001666&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; อัศจรรย์ สุขธำรง; สมนึก มันตานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระดับธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินที่สำคัญต่อการใช้ที่ดินบนดอยอ่างขาง
Article title: Study on nutrient level and important soil properties pertaining to the effective land use on Ang Khang range
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND SOILS, SOIL FERTILITY, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, LAND USE
อรรถาภิธาน-ไทย: ดินไร่; ความอุดมสมบูรณ์ของดิน; คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน; การใช้ที่ดิน
ดรรชนี-ไทย: ดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารพืช, การใช้ที่ดิน, การตอบสนองต่อปุ๋ย, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ดอยอ่างขาง
หมายเลข: 001666 KC1601033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจ จำแนกดินและการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001664&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; อัศจรรย์ สุขธำรง; นิยม บุญพิคำ
ชื่อเรื่อง: การสำรวจ จำแนกดินและการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
Article title: Survey, classification and fertility evaluation of soils at Doi Pui temperate fruit experiment station, Chiang Mai
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 31-31(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P32-Soil classification and genesis
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL CLASSIFICATION, SOIL FERTILITY, SOIL SURVEYS, NUTRIENTS, ANALYTICAL METHODS
ดรรชนี-ไทย: ดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การจำแนกดิน, การสำรวจ, การตอบสนองต่อปุ๋ย, ธาตุอาหาร, การวิเคราะห์, สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว, จ.เชียงใหม่, ดอยปุย
หมายเลข: 001664 KC1601031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินนาประเทศไทย (พ.ศ. 2502-2511)

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001542&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมโภช สุวรรณวงศ์; วิศิษฐ์ โชลิตกุล; นิลประไพ จันทนภาพ
ชื่อเรื่อง: สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินนาประเทศไทย (พ.ศ. 2502-2511)
Article title: Fertility status of paddy soil in Thailand (A.D. 1959-1968)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 49
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PADDY SOILS, SOIL FERTILITY, SOIL PH, ORGANIC MATTER, PHOSPHORUS, POTASSIUM, NUTRIENT AVAILABILITY, SOIL TEXTURE
ดรรชนี-ไทย: ดินนา, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ความเป็นกรด-ด่างของดิน, อินทรียวัตถุ, ฟอสฟอรัส, โปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์, เนื้อดิน
หมายเลข: 001542 KC1501049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โครงการศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001124&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิตร ภูภัทรพงศ์
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว
Article title: Study on method of increasing yield of economic legumes
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 537-543
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, GLYCINE MAX, FERTILIZERS, LIMING, YIELDS, NUTRITIVE VALUE, QUALITY, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, ถั่วเหลือง, ปุ๋ย, การใส่ปูนขาว, ผลผลิต, คุณค่าทางอาหาร, คุณภาพ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001124 KC1001061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพื่อเปรียบเทียบหาผลตอบสนองของข้าวโพด 2 พันธุ์ ต่ออัตราการใส่ปุ๋ย NPK ในระดับต่างๆ กัน

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001123&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มงคล พานิชกุล
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพื่อเปรียบเทียบหาผลตอบสนองของข้าวโพด 2 พันธุ์ ต่ออัตราการใส่ปุ๋ย NPK ในระดับต่างๆ กัน
Article title: Comparision of the response of two corn varieties to different rates of N P K application
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 531-536
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VARIETIES, NPK FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS, SOIL FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, พันธุ์, ปุ๋ย NPK, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001123 KC1001060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: