ความสมบูรณ์พันธุ์

All posts tagged ความสมบูรณ์พันธุ์

Study of pollen fertility in canna (Canna sp.)

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001019&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Arth Nakornthap; Siranut Vilawan
ชื่อเรื่อง: Study of pollen fertility in canna (Canna sp.)
Article title: Study of pollen fertility in canna (Canna sp.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 511
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CANNA, POLLEN, FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: พืชสกุล CANNA, ละอองเกสร, ความสมบูรณ์พันธุ์
หมายเลข: 001019 KC0901109
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ของกล้วยไม้สกุลหวาย ศึกษาจากการงอกของเรณู

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000100&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถาวร วัชราภัย; รัชนีกร อุ่ยตระกูล
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของกล้วยไม้สกุลหวาย ศึกษาจากการงอกของเรณู
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 112
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DENDROBIUM, POLLINATION, FERTILITY, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: กล้วยไม้, สกุลหวาย, เรณู, การงอก, ความสมบูรณ์พันธุ์, ชนิด
หมายเลข: 000100 KC0101101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: