ความต้านทานโรค

All posts tagged ความต้านทานโรค

การศึกษาการปลูกข้าวโพดไร่เพื่อเก็บเป็นข้าวโพดฝักอ่อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002051&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวิทย์ ปัญญสุรินทร์; ชำนาญ ฉัตรแก้ว; ทิพย์ เลขะกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการปลูกข้าวโพดไร่เพื่อเก็บเป็นข้าวโพดฝักอ่อน
Article title: Study on growing field corn for young ear corn
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 65
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VARIETIES, PLANTING, SELECTION, MILDEWS, DISEASE RESISTANCE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพดไร่, ข้าวโพดฝักอ่อน, พันธุ์, การปลูก, การคัดเลือกพันธุ์, โรคราน้ำค้าง, ความต้านทานโรค, ผลผลิต
หมายเลข: 002051 KC1801067
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ต้านทานต่อโรคราสนิม

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001833&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำนวย มานิตย์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ต้านทานต่อโรคราสนิม
Article title: Soybean varietal improvement for rust resistance
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 27
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, RUSTS, UREDINALES, BREEDING METHODS, DISEASE RESISTANCE, SELECTION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคราสนิม, การปรับปรุงพันธุ์, ความต้านทานโรค, การคัดเลือกพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001833 KC1701027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาหาความต้านทานโรคใบหงิกของสายพันธุ์ฝ้ายเดลต้าไพน์ สมูทลีฟ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001822&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชูเกียรติ์ อิถรัชด์; สุวิช ลิ้มยิ่งเจริญ; ปกครอง เจริญโต; นาค โพธิแท่น; พยนต์ คุ้มภัย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาความต้านทานโรคใบหงิกของสายพันธุ์ฝ้ายเดลต้าไพน์ สมูทลีฟ
Article title: Study on the degree of resistance to leaf roll disease of deltapine smooth leaf lines
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 16
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, BREEDING LINES, PLANT DISEASES, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, โรคใบหงิก, พันธุ์เดลต้าไพน์ สมูทลีฟ, สายพันธุ์, ความต้านทานโรค
หมายเลข: 001822 KC1701016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาต้นตอที่ต้านทานต่อโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001516&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สามารถ จิตนาวสาร; ขจรศักดิ์ ภวกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นตอที่ต้านทานต่อโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน
Article title: Studies on resistance to phytophthora root rot collor rot of durio root stock
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DURIO ZIBETHINUS, ROOTSTOCKS, ROTS, VARIETIES, DISEASE RESISTANCE, PHYTOPHTHORA PALMIVORA
ดรรชนี-ไทย: ทุเรียน, ต้นตอ, โรครากและโคนเน่า, พันธุ์, ความต้านทานโรค, PHYTOPHTHORA PALMIVORA
หมายเลข: 001516 KC1501023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Quality improvement

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001286&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Sutat Sriwatanapongse
ชื่อเรื่อง: Quality improvement
Article title: Quality improvement
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 227-231
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, PLANT BREEDING, MILDEWS, SELECTION, VARIETY TRIALS, DISEASE RESISTANCE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์, โรคราน้ำค้าง, การคัดเลือกพันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์, ความต้านทานโรค, ผลผลิต
หมายเลข: 001286 KC1301034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาพันธุ์ถั่วเหลืองที่ต้านทานโรครัสท์

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001266&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเทือง สง่าวงศ์; มณฑา นันทพันธ์; วุฒิศักดิ์ บุตรธนู; โสภณ กิติสิน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพันธุ์ถั่วเหลืองที่ต้านทานโรครัสท์
Article title: Study on host reaction of some selected varieties of soybean rust
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 86-93
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, RUSTS, VARIETIES, VARIETY TRIALS, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคราสนิม, พันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์, ความต้านทานโรค
หมายเลข: 001266 KC1301014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาปฏิกริยาของหม่อนพันธุ์ต่าง ๆ ต่อโรครากเน่า

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001265&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ ปิ่นประยงค์; สมภาค สิทธิพงศ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปฏิกริยาของหม่อนพันธุ์ต่าง ๆ ต่อโรครากเน่า
Article title: Study on varietal reaction to root rot disease of mulberry
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 81-85
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MORUS ALBA, ROOT ROTS, VARIETIES, VARIETY TRIALS, DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: หม่อน, โรครากเน่า, พันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์, ความต้านทานโรค
หมายเลข: 001265 KC1301013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Studies of the resistance mechanisms in beans (Phaseolus vulgaris) to halo-blight disease caused by Pseudomonas phaseolicola

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001147&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Phornphan Stholasuta
ชื่อเรื่อง: Studies of the resistance mechanisms in beans (Phaseolus vulgaris) to halo-blight disease caused by Pseudomonas phaseolicola
Article title: Studies of the resistance mechanisms in beans (Phaseolus vulgaris) to halo-blight disease caused by Pseudomonas phaseolicola
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 673
จำนวนหน้า: 769 หน้า
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHASEOLUS VULGARIS, BLIGHTS, PSEUDOMONAS, DEFENCE MECHANISMS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วแขก, โรคไหม้, PSEUDOMONAS PHASEOLICOLA, ความต้านทานโรค
หมายเลข: 001147 KC1001084
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคัดเลือกรวมเพื่อความต้านทานต่อโรค Crown rust ในกลุ่มข้าวโอ๊ท

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000778&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Frey, K.J.; ดำรง ติยวลีย์
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกรวมเพื่อความต้านทานต่อโรค Crown rust ในกลุ่มข้าวโอ๊ท
Article title: Mass selection for crown rust resistance in oat populations
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 143-150
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OATS, SELECTION, EFFICIENCY, DISEASE RESISTANCE, RUSTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโอ๊ต, การคัดเลือกรวม, ประสิทธิภาพ, ความต้านทานโรค, โรค CROWN RUST
หมายเลข: 000778 KC0701052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การหาพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคก้นจุด 2. การทดสอบภาคฤดูฝนและฤดูหนาวปี พ.ศ.2507

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000559&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสริมลาภ วสุวัต; นุชนารถ หอมชง
ชื่อเรื่อง: การหาพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคก้นจุด 2. การทดสอบภาคฤดูฝนและฤดูหนาวปี พ.ศ.2507
Article title: Evaluation of tomato varieties resistant to the blossom-end rot disease II. Rainy and winter season studies in year 1964
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 356-357
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, ROTS, VARIETIES, VARIETY TRIALS, DISEASE RESISTANCE, DRY SEASON, WET SEASON
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, โรคก้นจุด, พันธุ์, การทดสอบพันธุ์, ความต้านทานโรค, ฤดูฝน, ฤดูหนาว
หมายเลข: 000559 KC0501092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: