ความต้านทานโรคพืช

All posts tagged ความต้านทานโรคพืช

การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002020&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดวงพลอย; มานพ ซับซ้อน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมถั่วเหลือง
Article title: Genetic study of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi Syd.) resistance
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 35
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, RUSTS, DISEASE RESISTANCE, HERITABILITY, FLOWERING, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคราสนิม, ความต้านทานโรคพืช, การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, การออกดอก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002020 KC1801036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคถอดฝักดาบในระยะกล้า

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002019&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: หทัยรัตน์ เหลืองสดใส; สุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคถอดฝักดาบในระยะกล้า
Article title: Screening method for resistance to bakanae disease in rice at seedling stage
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 34
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, SELECTION, FUNGAL DISEASES, GIBBERELLA FUJIKUROI, SEEDLINGS, DISEASE RESISTANCE, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, โรคถอดฝักดาบ, ระยะกล้า, พันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, ความต้านทานโรคพืช, ผลผลิต
หมายเลข: 002019 KC1801035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบหงิก

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002018&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์; วัชระ ภูรีวิโรจน์กุล
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อโรคใบหงิก
Article title: Screening for resistance to the ragged stunt disease in rice
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; VARIETIES; SELECTION; PLANT DISEASES; RICE RAGGED STUNT VIRUS; DISEASE RESISTANCE; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; โรคใบหงิก; พันธุ์; การคัดเลือกพันธุ์; ความต้านทานโรคพืช; ผลผลิต
หมายเลข: 002018 KC1801034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในสถานีทดลองยางต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชแซมยาง

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001992&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ภัทธาวุธ จิวตระกูล; ไววิทย์ บูรณธรรม; ประวิตร วงศ์สุคนธ์; สัมพันธ์ รัตนสุภา; พัธกุล จันทนมัฏฐะ; ประพาส วีระแพทย์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในสถานีทดลองยางต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชแซมยาง
Article title: Varietal test of upland rice in the Rubber Experiment Stations
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 8
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, VARIETY TRIALS, YIELDS, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, พันธุ์, การทดสอบพันธุ์, ผลผลิต, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 001992 KC1801008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบโรคใบกับต้นยางอ่อน

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001567&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เทมเพิลตัน, เจ.เค.; เชาวน์ เชาวนะ
ชื่อเรื่อง: การทดสอบโรคใบกับต้นยางอ่อน
Article title: Screening of rubber clones for leaf diseases
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 74
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, PLANT DISEASES, VARIETIES, VARIETY TRIALS, SELECTION, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ต้นยางอ่อน, โรคใบ, พันธุ์, การทดสอบพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 001567 KC1501074
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การระบาดของศัตรูข้าวที่เกิดกับข้าวลูกผสมเหลืองทอง (เหลืองทอง ไอ-อา-8) ในนา

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000971&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประกอบ กาญจนศูนย์; ชาญ มงคล
ชื่อเรื่อง: การระบาดของศัตรูข้าวที่เกิดกับข้าวลูกผสมเหลืองทอง (เหลืองทอง ไอ-อา-8) ในนา
Article title: Prevalence of rice pests on new experimental hybrids in farmers fields
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 365-366
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, PLANT DISEASES, VARIETIES, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, โรคใบสีส้ม, โรคไหม้, พันธุ์ลูกผสม, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000971 KC0901061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมพันธุ์ยาสูบต้านทานโรคใบหด

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000942&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มานพ แก้วกำเนิด
ชื่อเรื่อง: การผสมพันธุ์ยาสูบต้านทานโรคใบหด
Article title: Breeding tobacco for resistance to leaf curl disease
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 208-209
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HYBRIDIZATION, LEAF CURLS, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, การผสมพันธุ์, โรคใบหด, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000942 KC0901032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคข้าวที่สำคัญ 4 ชนิดในสภาพนาทดลอง

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000913&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กัณฑรีณ์ ประกอบบุญ; วัชระ ภูรีวิโรจน์กุล; อรุณี จันทรสนิท; สมพงษ์ พงษ์ประเสริฐ
ชื่อเรื่อง: ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคข้าวที่สำคัญ 4 ชนิดในสภาพนาทดลอง
Article title: Reaction of varieties and experimental lines of rice to four major diseases under field condition
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 52-59
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, BLIGHTS, SPOTS, PLANT DISEASES, DISEASE RESISTANCE
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; พันธุ์; อาการจุดรูปร่างกลมมักเกิดบนใบ; โรคพืช; ความต้านทานโรค
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุ์, โรคใบไหม้, โรคใบสีส้ม, โรคขอบใบแห้ง, โรคใบจุดสีน้ำตาล, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000913 KC0901003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความแตกต่างของการเข้าทำลายพืชและการศึกษาทางเซลวิทยาของเชื้อรา ไพริคูลาเรีย โอไรซี

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000844&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พัฒนา มัณฑจิตร; เลื่อนศักดิ์ วัฒนกุล; ปิยะ เกียรติก้อง
ชื่อเรื่อง: ความแตกต่างของการเข้าทำลายพืชและการศึกษาทางเซลวิทยาของเชื้อรา ไพริคูลาเรีย โอไรซี
Article title: Pathogenic variability and cytology of monoconidial subcultures of Pyricularia oryzae
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 266-289
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, PYRICULARIA ORYZAE, VARIETIES, FUNGI, INFECTION, PATHOGENICITY, CYTOLOGY, FUNGAL SPORES, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, PYRICULARIA ORYZAE, พันธุ์, เชื้อรา, การเข้าทำลายพืช, เซลวิทยา, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000844 KC0801030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบการทำลายต้นข้าวโดยเชื้อโรคถอดฝักดาบที่ได้จากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Published มีนาคม 20, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000841&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประกอบ กาญจนศูนย์
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการทำลายต้นข้าวโดยเชื้อโรคถอดฝักดาบที่ได้จากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
Article title: Comparative studies on the pathogenicity of Japanese and Thai isolates of Gibberella fujikuroi to rice varieties
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา คร้งที่ 8 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighth session : Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2512
หน้า: หน้า 239-243
จำนวนหน้า: 442 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2512)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, FUNGAL DISEASES, GIBBERELLA FUJIKUROI, DISEASE RESISTANCE, THAILAND, JAPAN
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, พันธุ์, โรคถอดฝักดาบ, GIBBERELLA FUJIKUROI, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000841 KC0801027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: