ความงอก

All posts tagged ความงอก

ศึกษาการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001838&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธนีนาฏ สมบัติศิริ
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
Article title: Studies on deterioration of soybean seeds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 32
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, SEED, DETERIORATION, STORAGE, GERMINATION, SEED LONGEVITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, เมล็ดพันธุ์, การเสื่อมคุณภาพ, การเก็บรักษา, ความงอก, ความแข็งแรง, อายุของเมล็ด
หมายเลข: 001838 KC1701032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของระยะเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดผักกาดหัว

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001554&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรรณเพ็ญ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของระยะเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดผักกาดหัว
Article title: Effect of fruit maturity and storage on viability of chinese radish seeds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 61
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RAPHANUS SATIVUS, SEED PRODUCTION, HARVESTING, SEED MOISTURE CONTENT, SEED WEIGHT, SEED STORAGE, TEMPERATURE, GERMINATION, SEEDS
ดรรชนี-ไทย: ผักกาดหัว, เมล็ดพันธุ์, ระยะเก็บเกี่ยว, ความชื้นของเมล็ด, น้ำหนักเมล็ด, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, ความงอก
หมายเลข: 001554 KC1501061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาผลของการเก็บท่อนพันธุ์ต่อความงอกของหญ้า

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001392&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของการเก็บท่อนพันธุ์ต่อความงอกของหญ้า
Article title: Study on survival on propagated grasses
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 295-299
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANICUM MAXIMUM, BRACHIARIA MUTICA, BRACHIARIA BRIZANTHA, PROPAGATION MATERIALS, STORAGE, GROWTH, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: หญ้ากินนี, หญ้ามอริซัส, หญ้าซิกแนล, ท่อนพันธุ์, การเก็บรักษา, ความงอก, พันธุ์
หมายเลข: 001392 KC1401030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการเจริญเติบโตของ cormel ขนาดต่างๆ ของซ่อนกลิ่นฝรั่ง

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001390&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล; ปรานอม พฤฒพงษ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเจริญเติบโตของ cormel ขนาดต่างๆ ของซ่อนกลิ่นฝรั่ง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 284-290
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
หมวดรอง: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLADIOLUS, CORMS, DIMENSIONS, GROWTH, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ซ่อนกลิ่นฝรั่ง, CORMEL, ขนาด, การเจริญเติบโต, ความงอก
หมายเลข: 001390 KC1401028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์หญ้าขน

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001391&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดุริยะประพันธ์; ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์หญ้าขน
Article title: Study on propagation of para grass
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 291-294
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRACHIARIA MUTICA, VEGETATIVE PROPAGATION, PLANTING, PROPAGATION MATERIALS, STORAGE, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: หญ้าขน, การขยายพันธุ์, การปลูก, ความงอก, ท่อนพันธุ์, การเก็บรักษา
หมายเลข: 001391 KC1401029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดและการเพาะเตรียมกล้าไม้สัก

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001159&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สำเนียง อินทร์ดนตรี
ชื่อเรื่อง: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเมล็ดและการเพาะเตรียมกล้าไม้สัก
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 731-732
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, SEEDLINGS, SEED, QUALITY, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: สัก, กล้าไม้, เมล็ด, การเพาะกล้า, คุณภาพเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001159 KC1001096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้สารเคมีคลุกเมล็ดถั่วลิสงก่อนปลูกเพื่อป้องกันการทำลายของเชื้อรา

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001150&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: William M. Brown, Jr.; เฉลิมชัย ปราสาทศรี
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้สารเคมีคลุกเมล็ดถั่วลิสงก่อนปลูกเพื่อป้องกันการทำลายของเชื้อรา
Article title: Seed treatment trial to control seed and soil born fungus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 676-679
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, FUNGI, FUNGICIDES, SEED TREATMENT, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, เชื้อรา, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การคลุกเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001150 KC1001087
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Effect of seed treatment on emergence of kenaf (Hibiscus sabdariffa)

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001148&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: William M. Brown, Jr.; Somchai Kanlong
ชื่อเรื่อง: Effect of seed treatment on emergence of kenaf (Hibiscus sabdariffa)
Article title: Effect of seed treatment on emergence of kenaf (Hibiscus sabdariffa)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 674
จำนวนหน้า: 769 หน้า
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS SABDARIFFA, DAMPING OFF, FUNGICIDES, SEED TREATMENT, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, โรคเน่าคอดิน, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา, การคลุกเมล็ด, ความงอก
หมายเลข: 001148 KC1001085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Hygroscopicity and longevity of some crop seeds

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001097&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Nongluck Chaila
ชื่อเรื่อง: Hygroscopicity and longevity of some crop seeds
Article title: Hygroscopicity and longevity of some crop seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 238-250
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE, MAIZE, AUBERGINES, OKRAS, LIMA BEANS, COWPEAS, TOMATOES, SQUASHES, SEED, QUALITY, HYGROSCOPICITY, LONGEVITY, GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ข้าวโพด, มะเขือ, ถั่ว, มะเขือเทศ, กระเจี๊ยบ, เมล็ดพันธุ์, คุณภาพเมล็ดพันธุ์, ความชื้นในเมล็ด, ความมีชีวิต, ความงอก
หมายเลข: 001097 KC1001034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินบำรุงดิน

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001096&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วรรลดา กีรติภัทรกุล
ชื่อเรื่อง: ความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินบำรุงดิน
Article title: Germination test of green manure and cover crop seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 221-237
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COVER PLANTS, LEGUMINOSAE, SEED, GERMINATION, SEEDS
ดรรชนี-ไทย: พืชคลุมดิน, พืชบำรุงดิน, เมล็ดพันธุ์, ความงอก
หมายเลข: 001096 KC1001033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

%d bloggers like this: