ความคุ้มโรค

All posts tagged ความคุ้มโรค

การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสม เพื่อการใช้วัคซีนของเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006042&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นนทวิทย์ อารีย์ชน; ชลิดา ชมานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาขนาดที่เหมาะสมของปลาดุกลูกผสม เพื่อการใช้วัคซีนของเชื้อ Aeromonas hydrophila โดยวิธีการแช่
Article title: Study on optimum size of a hybrid catfish for the application of Aeromonas hydrophila vaccine by immersion method
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 32-38
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER CATFISH; HYBRIDS; AEROMONAS HYDROPHILA; VACCINES; APPLICATION METHODS; MORTALITY; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, วัคซีน, AEROMONAS HYDROPHILA, การให้วัคซีน, วิธีการแช่, ความคุ้มโรค, อัตราการรอดตาย, อัตราการเจริญเติบโต
บทคัดย่อ: การให้วัคซีนที่เตรียมจากเชื้อ Aeromonas hydrophila ฆ่าด้วยฟอร์มาลินกับปลาดุกลูกผสมขนาด น้ำหนักต่างๆ กัน 4 ขนาด โดยผ่านการแช่ในสารละลายน้ำเกลือความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์นาน 2 นาที ก่อนการแช่ในวัคซีน (hyperosmotic immersion) และการแช่ในวัคซีนโดยตรง (direct immersion) หลังการทดสอบความคุ้มโรคพบว่า ปลาดุกลูกผสมขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 1 กรัมขึ้นไป มีการตอบสนองต่อการใช้วัคซีนโดยวิธีการแช่ได้ดีกว่าปลาขนาดเล็กกว่า และการแช่วัคซีนวิธี hyperosmotic immersion โดยแช่ในสารละลายน้ำเกลือความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์นาน 2 นาที ก่อนการแช่วัคซีนนาน 1 ชั่วโมง จะให้ผลในการป้องกันโรคได้ดีกว่าวิธีการแช่แบบอื่นๆ และการให้วัคซีนทุกวิธีไม่ก่อให้เกิดความเครียดโดยพิจารณาจากอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของปลาทดลอง
หมายเลข: 006042 KC3304005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Agar gel precipitin test

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000262&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พยม ตรงสวัสดิ์; พินิจ ศุภวิไล
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาความคุ้มโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Agar gel precipitin test
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 310-315
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LIVESTOCK; FOOT AND MOUTH DISEASE; DIAGNOSIS; BLOOD SERUM
ดรรชนี-ไทย: ปศุสัตว์, โรคปากและเท้าเปื่อย, ความคุ้มโรค, การตรวจ, ซีรั่ม, เชื้อวิสา
หมายเลข: 000262 KC0202033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบผลการฉีดวัคซีนไข้ป่าโคในลูกโคที่ไม่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคกับลูกโคที่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคโดยธรรมชาติ

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001950&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล; บรรจง อภิวัฒน์นากร; โชคชัย นกเทศ; ทัศนีย์ ชมภูจันทร์; บำรุง ไม้สุพร; ปิยะ อรัณยกานนท์
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลการฉีดวัคซีนไข้ป่าโคในลูกโคที่ไม่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคกับลูกโคที่ได้รับเชื้อไข้ป่าโคโดยธรรมชาติ
Article title: Comparision of piroplasmosis vaccination in susceptible and natural immunity calves
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สาขาสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-7 กุมภาพันธ์ 2522
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences seventeenth session: Animal Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 473-479
จำนวนหน้า: 596 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2522)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CATTLE; CALVES; PIROPLASMOSIS; VACCINATION; IMMUNITY
ดรรชนี-ไทย: โค, ลูกโค, วัคซีนไข้ป่าโค, โรคไข้ป่าโค, การฉีดวัคซีน, การได้รับเชื้อโดยธรรมชาติ, ความคุ้มโรค
หมายเลข: 001950 KC1704003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: