ครั้งที่ 47

All posts tagged ครั้งที่ 47

ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011864&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธิดา เดชฮวบ; เลขา มาโนช; อรวรรณ เฉลียงหงส์; เสาวภา พิลาดา
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
Article title: Diversity of marine fungi in eastern Thailand
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 570-578
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FUNGI; MARINE AREAS; BIODIVERSITY; SPURS; SPECIES; STORAGE; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: เชื้อรา; พื้นที่ทะเล; ความหลากหลายทางชีวภาพ; เดือยไม้; ชนิด; การเก็บรักษา; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: MARINE FUNGI; DIVERSITY; DECAYING WOOD; TWIG; SPECIES; STORAGE; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: รา; ความหลากหลาย; สายพันธุ์; การเก็บรักษา; น้ำเค็ม; ภาคตะวันออก
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายของราที่เจริญในน้ำเค็มบริเวณภาคตะวันออกจากกิ่งไม้ โดยวิธีการแยกรา โดยตรง ลงในอาหาร half strength potato dextrose agar (1/2 PDA) ที่ผสมน้ำทะเล 70 เปอร์เซ็นต์ พบราจำนวน 152 สายพันธุ์ จัดจำแนกได้ 26 สกุล 31 ชนิด ได้แก่ Algialus parvus, Antennospora quadricornuta, Arenariomyces trifurcatus, Camerosporium sp., Clavatospora bulbosa, Cladobotryum sp., Corollospora pulchella, Dactylospora haliotrepha, Didymosphaeria maritime, Emericella nidulans, E. variecolor, Eurotium sp., Halosphaeria quadricornuta, H. quadriremis, H. hamata, Herpotrichella sp., Kallichroma tethys, Lulworthia grandispora, Lulworthia sp., Marinosphaera mangrovel, Nais inornata, Pestalotia sp., Pleospora sp., Pontoponae sp., Savoryella paucispora, Spirodesmium eupatoriicola, Torpedospora radiata, Varicosporina ramulosa, Verruculina enalia, Zalerion varium และ unidentified sp.1. เก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อราไว้ใน culture collection ที่ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ศึกษาการสร้างเอนไซม์ และสารทุติยภูมิที่จะนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์
หมายเลข: 011864 KC4704064
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การใช้ระบบฟิชเทคฟาร์มบันทึกข้อมูลแบบรายตัวในปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011863&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์; ดุสิต เอื้ออำนวย
ชื่อเรื่อง: การใช้ระบบฟิชเทคฟาร์มบันทึกข้อมูลแบบรายตัวในปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)
Article title: Using fish tech farm system for individually recording in nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linn.)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 563-569
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: N20-Agricultural machinery and equipment
หมวดรอง: U10-Mathematical and statistical methods
หมวดรอง: E20-Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TILAPIA; OREOCHROMIS (=TILAPIA) SPP; COMPUTERS; COMPUTER SOFTWARE; FARM EQUIPMENT; COMPUTER APPLICATIONS; FARM MANAGEMENT
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลานิล; OREOCHROMIS (=TILAPIA) SPP; คอมพิวเตอร์; คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์; เครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม; การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์; การจัดการฟาร์ม
ดรรชนี-อังกฤษ: NILE TILAPIA; OREOCHROMIS NILOTICUS; RFID; MICROCHIP; FISH TECH FARM; FTF OFTWARE; FARM MANAGEMENT
ดรรชนี-ไทย: ปลานิล; ระบบฟิชเทคฟาร์ม; การบันทึกข้อมูล; การจัดการฟาร์ม; อาร์เอฟไอดี; ไมโครชิฟ
บทคัดย่อ: ระบบฟิชเทคฟาร์มประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมฟิชเทคฟาร์ม (2) อาร์เอฟไอดีแท็ก (RFID tag) หรือทรานส-ปอนเดอร์ (Transponder) คือ อุปกรณ์ระบุรหัสตัวสัตว์ที่ประกอบด้วย รหัสประเทศ ชนิด สัตว์ จังหวัด ปี และรหัสตัวประจำตัวหรือกลุ่ม (3) เครื่องสำหรับอ่านเขียนข้อมูลในอาร์เอฟไอดีแท็ก (Reader/Interrogator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ (4) เครื่องชั่งน้ำหนัก เมื่อฝังอาร์เอฟไอดี แท็กเข้ากล้ามเนื้อในปลานิลแล้วเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยกัน หลังจากนั้นใช้โปรแกรมฟิชเทค ฟาร์มบันทึกรหัสตัวและน้ำหนักอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถป้อนข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น สายพันธุ์ การเพาะพันธุ์ เป็นต้น จึงช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล ลดการใช้พื้นที่ในการเลี้ยงแยกแต่ละสายพันธุ์ และจัดการพ่อแม่ พันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเลข: 011863 KC4704063
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

กลไกการป้องกันตัวทางกายภาพและเคมีของทากเปลือยกลุ่ม Dorid

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011862&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์; ภัสสรีนาถ นิธิเบญญาภิสมัย; ฤทธิรงค์ พรหมมาศ
ชื่อเรื่อง: กลไกการป้องกันตัวทางกายภาพและเคมีของทากเปลือยกลุ่ม Dorid
Article title: Morphological and chemical defenses of dorid nudibranchs
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 553-562
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L50-Animal physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SHELLFISH; PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS; CHEMICAL COMPOSITION; CHEMISTRY; BLOOD COMPOSITION; ICHTHYOLOGY; TOXIC SUBSTANCES; TOXICITY; ANTIFEEDANTS
อรรถาภิธาน-ไทย: สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว; หน้าที่ทางสรีรวิทยา; องค์ประกอบทางเคมี; เคมี; องค์ประกอบของเลือด; มีนวิทยา; สารมีพิษ; ความเป็นพิษ; สารยับยั้งการกินอาหาร
ดรรชนี-อังกฤษ: NUDIBRANCH; DORID; MORPHOLOGICAL DEFENSE; CHEMICAL DEFENSE; ICHTHYOTOXICITY; ARTEMIA TOXICITY; ANTIFEEDANT
ดรรชนี-ไทย: ทากเปลือย; กลไกการป้องกันตัว; การป้องกันทางกายภาพ; การป้องกันทางเคมี; แมนเทิล; สารยับยั้งการกินอาหาร
บทคัดย่อ: ทากเปลือยกลุ่ม Dorid 7 ชนิด คือ Jorunna funebris, Glossodoris atromarginata, Phyllidiella nigra, Phyllidiella zeylanica, Phyllidiopsis krempfi, Phyllidia varicosa และ Phyllidia elegans มีกลไกทางกายภาพในการป้องกันตัวที่คล้ายคลึงกัน คือ การมีสีสันของแมนเทิลที่สดใสหรือมีสีที่ตัดกัน เพื่อใช้ในการเตือนภัย และส่วนใหญ่มีแมนเทิลที่เต็มไปด้วยแท่งแคลเซียมคาร์บอเนต ยกเว้น G. atromarginata ที่มีแมนเทิลที่เหนียวมาก และจากการศึกษาลักษณะทางเดินอาหารและองค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหาร เชื่อว่าทากเปลือย J. funebris น่าจะมีกลไกในการเคลื่อนย้ายสปิคุลของฟองน้ำที่เป็นอาหารมาไว้ที่แมนเทิลเพื่อป้องกันตัว ทากเปลือยทั้ง 7 ชนิดยังมีกลไกการป้องกันตัวทางเคมีที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างสารที่เป็นพิษต่อลูกปลากระพงขาวและอาร์ทีเมีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารสกัดด้วยสารอินทรีย์จากส่วนแมนเทิล โดยสารสกัดด้วยสารอินทรีย์จากแมนเทิลของทากเปลือย P. nigra แสดงความเป็นพิษต่อลูกปลากะพงขาวรุนแรงที่สุด ในขณะที่สารสกัดด้วยสารอินทรีย์จากแมนเทิลและอวัยวะภายในของทากเปลือย J. funebris แสดงความเป็นพิษต่ออาร์ทีเมียรุนแรงที่สุด ทากเปลือยทั้ง 7 ชนิดยังสามารถสร้างสารยับยั้งการถูกกินเป็นอาหาร โดยพบว่าปลาที่ใช้ในการทดสอบ หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธที่จะไม่กินแมนเทิลและเนื้อหมึกที่หยดสารสกัดจากทากเปลือยอย่างชัดเจน การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าทากเปลือยกลุ่ม Dorid ใช้ทั้งกลไกทางกายภาพและเคมีร่วมกันเพื่อใช้ในการป้องกันตัว ซึ่งเป็นวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดที่สำคัญของทากเปลือย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการจัดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรทากเปลือยให้ได้สูงสุดและยั่งยืนต่อไป
หมายเลข: 011862 KC4704062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการแพร่กระจายของปูทหาร (Dotilla wichmanni)

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011861&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์; เจ เกียรติธนะบำรุง; วีระพงศ์ ศรีโฉมงาม; วชิระ ใจงาม
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อการแพร่กระจายของปูทหาร (Dotilla wichmanni)
Article title: Human impact on distribution of soldier crab (Dotilla wichmanni)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 543-552
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: P01-Nature conservation and land resources
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CRABS; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; STOCKING DENSITY; POLLUTION; ECOLOGY; BEHAVIOUR; NATURE CONSERVATION; BIODIVERSITY
อรรถาภิธาน-ไทย: ปู; การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์; ความหนาแน่นของสัตว์ต่อพื้นที่; มลพิษ; นิเวศวิทยา; พฤติกรรม; การอนุรักษ์ธรรมชาติ; ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดรรชนี-อังกฤษ: SOLDIOER CRAB; DOTILLA WICHMANNI; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; STOCKING DENSITY; HUMAN IMPACT; POLLUTION; ECOLOGY; CRAB BEHAVIORวNATURE CONSERVATION; BIODIVERSITY
ดรรชนี-ไทย: ปูทหาร; การแพร่กระจาย; ความหนาแน่น; กิจกรรมของมนุษย์; นิเวศวิทยา; พฤติกรรมสัตว์; การอนุรักษ์; การสูญเสียแหล่งที่อยู่
บทคัดย่อ: ศึกษาการแพร่กระจายและความหนาแน่นของปูทหารบริเวณหาดทราย 7 แห่งใน จ.เพชรบุรีและ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง นักท่องเที่ยว และมลพิษ ในระดับที่แตกต่างกัน พบว่าผลกระทบที่เกิดจากมลพิษซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย มีผลต่อการลดลงของปริมาณปูทหาร แต่ในบริเวณที่มีเพียงนักท่องเที่ยว จะไม่มีผลต่อการแพร่กระจายและความหนาแน่นของปูทหารมากนัก ซึ่งจากการศึกษานิเวศวิทยาของปูโดยศึกษาพฤติกรรมการขุดรู พบว่าปูทหารมีความสามารถในการขุดรูได้รวดเร็ว และมีการสร้างร่องทางวิ่งลงรู ซึ่งทำให้สามารถหลบซ่อนตัวจากการถูกคุกคามโดยนักท่องเที่ยวได้ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ารูปร่างลักษณะของหาดทราย ลักษณะตะกอนทราย และพฤติกรรมของปู น่าจะมีผลต่อการแพร่กระจายและความหนาแน่นของปูทหารมากกว่าผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์
หมายเลข: 011861 KC4704061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011860&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์; ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์; วชิระ ใจงาม; เอกพันธ์ พจน์ดำรง
ชื่อเรื่อง: การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต
Article title: Crab biodiversity threatening at cape Phan Wa, Phuket province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 533-542
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
หมวดรอง: P01-Nature conservation and land resources
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CRABS; BIODIVERSITY; SPECIES; NATURE CONSERVATION; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ปู; ความหลากหลายทางชีวภาพ; ชนิด; การอนุรักษ์ธรรมชาติ; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: CRAB; BIODIVERSITY; CRAB THREATENING; CAPE PHAN WA; PHUKET; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปู; ความหลากชนิด; ความชุกชุม; การอนุรักษ์; ความหลากหลายทางชีวภาพ; การคุกคาม; แหลมพันวา; จ.ภูเก็ต
บทคัดย่อ: จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 พบว่ามีการลดลงทั้งความหลากชนิดและความชุกชุมของปูอย่างชัดเจน โดยปี 2548 พบปู 52 ชนิด และในปี 2549 พบว่าปูมีความหลากชนิดลดลงเหลือเพียง 36 ชนิด โดยมีจำนวนชนิดลดลง 30.76 เปอร์เซ็นต์ และปูในวงศ์ Xanthidae ที่เคยพบหลากชนิดมากที่สุดก็ลดลงไป 50 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 8 ชนิดในปี 2549 ปูที่มีความชุกชุมสูงสุดในปี 2548 ที่มีการลดจำนวนอย่างเด่นชัดที่สุดในปี 2549 คือ ปูใบ้ก้ามช้อน (Etisus laevimanus) ความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยของปู ที่เกิดจากการคุกคามโดยมนุษย์อันเนื่องมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว น่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของปูในบริเวณแหลมพันวา การกำหนดมาตรการควบคุมและอนุรักษ์ความหลากลายทางชีวภาพของปูในแหลมพันวาควรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน และควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการจัดการการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
หมายเลข: 011860 KC4704060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับระหว่างลอบปลาพับได้โครงพลาสติกและลอบปลาโครงเหล็ก

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011859&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรเมษฐ์ พลอยประดับ; อรรถวุฒิ กันทะวงศ์; อศิรวัฒน์ ปรีชา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจับระหว่างลอบปลาพับได้โครงพลาสติกและลอบปลาโครงเหล็ก
Article title: Comparative study on catch efficiency between plastic frame collapsible trap and iron frame original fish trap
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 525-532
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUATIC ANIMALS; FISHING OPERATIONS; FISHERIES; FISHING POTS; EQUIPMENT
อรรถาภิธาน-ไทย: สัตว์น้ำ; กิจกรรมการประมง; การประมง; ลอบจับปลา; เครื่องมือและอุปกรณ์
ดรรชนี-อังกฤษ: FISH TRAP; COLLAPSIBLE FISH TRAPS; FISHERIES CATCH; SRIRACHA BAY; FISHING OPERATIONS; FISHERIES; EQUIPMENT
ดรรชนี-ไทย: สัตว์น้ำ; การจับปลา; ลอบปลาโครงเหล็ก; ลอบปลาโครงพลาสติก; การประมง; ชนิดสัตว์น้ำ; ประสิทธิภาพการจับปลา
บทคัดย่อ: ผลการใช้ลอบปลาแบบพับได้โครงพลาสติกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 44 เซนติเมตร นำไปทดลองดัก สัตว์น้ำโดยการเปรียบเทียบกับลอบปลาแบบโครงเหล็ก ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2551 ผลการดักสัตว์น้ำของลอบปลาแบบพับ รวมทั้งหมด จำนวน 362 ตัว แบ่งตามชนิดได้ 23 ชนิด เป็นปลา 20 ชนิด จำนวน 348 ตัว กุ้ง 1 ชนิด จำนวน 11 ตัว ปู 2 ชนิด จำนวน 3 ตัว ชนิดสัตว์น้ำที่ดักได้มากที่สุดได้แก่ ปลาวัวหางพัด ปลาสลิดทะเลแถบหรือปลาใบขนุน ปลาปิ่นแก้ว ปลาอุบ ปลาสลิดทะเลจุดขาว และปลาสลิด หินบั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.87 14.36 11.05 9.39 9.12 6.35 ตามลำดับ และลอบปลาแบบโครงเหล็กดักสัตว์ น้ำได้ รวมทั้งหมดจำนวน 518 ตัว แบ่งตามชนิดได้ 26 ชนิด เป็นปลา 23 ชนิด จำนวน 505 ตัว กุ้ง 1 ชนิด จำนวน 8 ตัว ปู 2 ชนิด จำนวน 5 ตัว ชนิดสัตว์น้ำที่ดักได้มากที่สุดได้แก่ ปลาวัวหางพัด ปลาสลิดทะเลแถบ หรือปลาใบขนุน ปลาอุบ ปลาสลิดทะเลจุดขาว ปลาปิ่นแก้ว และปลาสลิดหินบั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.08 20.08 13.71 10.42 5.02 2.90 ตามลำดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่าการใช้ลอบปลาแบบพับโครงพลาสติก มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำได้เหมือนกับลอบปลา โครงเหล็กแบบเดิม และมีต้นทุนต่ำกว่าลอบโครงเหล็ก
หมายเลข: 011859 KC4704059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำแหง แม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่านตอนบน

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011858&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อมรชัย ล้อทองคำ; เจียมจิตร ช่างสาร; เอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำแหง แม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่านตอนบน
Article title: Survey on diversity of fish species in Hang river, the tributary of upper Nan river, northern Thailand
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 517-524
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L60-Animal taxonomy and geography
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISH; SPECIES; SURVEYS; RIVERS; THAILAND; PERCIFORMES (199XXXXXXX012); SILURIFORMES
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลา (ผลิตภัณฑ์); ชนิด; สำรวจ; แม่น้ำ; ประเทศไทย; PERCIFORMES (199XXXXXXX012); SILURIFORMES
ดรรชนี-อังกฤษ: FISH; FISH SPECIES; PERCIFORMES; CYPRINIFORMES; SILURIFORMES; SURVEYS; HANG RIVER; NAN RIVER; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลา; ความหลากชนิด; การสำรวจ; การแพร่กระจายพันธุ์; แม่น้ำแหง; จ.น่าน
บทคัดย่อ: จากการสำรวจชนิดปลาในแม่น้ำแหง แม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่านตอนบน (จังหวัดน่าน) ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จากจุดที่ทำการสำรวจ 10 สถานีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลาย น้ำ พบปลาทั้งสิ้น 9 อันดับ 19 วงศ์ 40 สกุล และ 45 ชนิด โดยพบปลาในอันดับ Cypriniformes มีชนิดปลามาก ที่สุด (27 ชนิด)รองลงมา คือ Perciformes (9 ชนิด) และ Siluriformes (3 ชนิด) คิดเป็น ร้อยละ 60, 20 และ 6.7 ตามลำดับ ส่วนวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Cyprinidae หรือวงศ์ปลาตะเพียนมีจำนวนทั้งสิ้น 19 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Balitoridae หรือวงศ์ปลาค้อจำนวน 7 ชนิด และ วงศ์ Cobitiidae หรือวงศ์ปลากระดี่จำนวน 2 ชนิด คิด เป็น ร้อยละ 42.2, 15.5 และ 4.4 ตามลำดับ พบปลาเฉพาะถิ่น 1 ชนิด คือ ปลาติดหินน้ำน่าน(Hemimyzon nanensis) และพบปลาต่างถิ่นจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) และปลานิล (Oreochromis niloticus)
หมายเลข: 011858 KC4704058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลของบีตากลูแคนและนิวคลีโอไทด์ต่อการเติบโต และการรอดตายในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei Boone

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011857&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ขวัญดาว จันทโชติ; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
ชื่อเรื่อง: ผลของบีตากลูแคนและนิวคลีโอไทด์ต่อการเติบโต และการรอดตายในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei Boone
Article title: Effects of betaglucan and nucleotide on growth and survival in white shrimp Litopenaeus vannamei Boone
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 509-516
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q55-Feed additives
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; NUCLEOTIDES; IMMUNOSTIMULANTS; GROWTH; SURVIVAL; FEEDS; PELLETS; RAW MATERIALS; IMMUNITY; FEED CONVERSION EFFICIENCY; SUPPLEMENTS
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; นิวคลีโอไทด์; ยาประเภทกระตุ้นภูมิคุ้มกัน; การเติบโต; การอยู่รอด; อาหารสัตว์; อาหารเม็ด; วัตถุดิบ; ภูมิคุ้มกัน; ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ; สารเสริม
ดรรชนี-อังกฤษ: PACIFIC WHITE SHRIMP; LITOPENAEUS VANNAMEI; BETAGLUCAN; NUCLEOTIDE; IMMUNOSTIMULANT; FCR; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; อาหารเม็ดสำเร็จรูป; สารเสริม; บีตากลูแคน; นิวคลีโอไทด์; การเจริญเติบโต; การรอดตาย; อัตราการแลกเนื้อ; การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของอาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมบีตากลูแคนและนิวคลีโอไทด์ เปรียบเทียบกับอาหารชุดควบคุมในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) โดยเริ่มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ขนาดน้ำหนักเริ่มต้นประมาณ 0.1 กรัม ที่ได้รับอาหารเสริม 0.01 เปอร์เซ็นต์ บีตากลูแคน, 2 เปอร์เซ็นต์ นิวคลีโอไทด์ และอาหารชุดควบคุม เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ที่ความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน พบว่า น้ำหนักเฉลี่ยและอัตราการแลกเนื้อของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม 0.01 เปอร์เซ็นต์ บีตากลูแคน และ 2 เปอร์เซ็นต์ นิวคลีโอไทด์สูงกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P น้อยกว่า 0.05) อัตราการรอดและผลผลิตของกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม 0.01 เปอร์เซ็นต์ บีตากลูแคน มีค่าสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทดลองสูตรอื่น ๆ
หมายเลข: 011857 KC4704057
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011856&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรุโณทัย กำเหนิดผล; วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
ชื่อเรื่อง: ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
Article title: Parasites of some Cyprinid fishes from Bang Pra reservoir, Chon Buri province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 500-508
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L72-Pests of animals
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS GONIONOTUS; CIRRHINUS; PARASITES; PROTOZOA; CLASSIFICATION; WATER RESERVOIRS; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: PUNTIUS GONIONOTUS; CIRRHINUS; ปรสิต; โปรโตซัว; การจำแนกหมวดหมู่; อ่างเก็บกักน้ำ; ประเทศไทย
ดรรชนี-อังกฤษ: PUNTIUS GONIONOTUS; CIRRHINUS JULLIENI; CYPRINID FISH; PARASITE; BANG PRA RESERVOIR; CHON BURI; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว; ปลาสร้อยขาว; กลุ่มไซพรินิด; ปรสิต; โปรโตซัว; การจำแนกชนิด; อ่างเก็บน้ำบางพระ; จ.ชลบุรี
หมายเลข: 011856 KC4704056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การศึกษาลักษณะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบที่ปนเปื้อนของเมลามีนและกรดไซยานูริค

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011855&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สาธิต ประเสริฐศรี; สุธี วงศ์มณีประทีป; เกศินี หลายสุทธิสาร; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; แก้วตา ลิ้มเฮง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบที่ปนเปื้อนของเมลามีนและกรดไซยานูริค
Article title: Gross and histopathological changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) experimentally induced with contaminated of melamine plus cyanuric acid in pelleted feed
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 490-499
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q53-Feed contamination and toxicology
หมวดรอง: L40-Animal structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; FEEDS; PELLETS; RAW MATERIALS; CHEMICALS; ACIDS; HISTOPATHOLOGY; ANIMAL TISSUES
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; อาหารสัตว์; อาหารเม็ด; วัตถุดิบ; สารเคมี; กรด; จุลพยาธิวิทยา; เนื้อเยื่อสัตว์
ดรรชนี-อังกฤษ: PACIFIC WHITE SHRIMP; LITOPENAEUS VANNAMEI; PELLETED FEED; RAW MATERIALS; MELAMINE; CYANURIC ACID; HISTOPATHOLOGY; ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; อาหารเม็ดสำเร็จรูป; วัตถุดิบ; การปนเปื้อน; เมลามีน; กรดไซยานูริค; พยาธิสภาพ; เนื้อเยื่อสัตว์
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของเมลามีนและกรดไซยานูริคต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภายนอกและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อใน กุ้งขาวแวนนาไม โดยให้กุ้งขาวจำนวน 60 ตัว ขนาดน้ำหนัก 2 กรัมกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่มีเมลามีนระหว่าง 100-120 มิลลิกรัม และกรดไซยานูริค 80-100มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้อาหารวันละ 4มื้อ เลี้ยงที่ความเค็ม25พีพีที นาน70วัน ควบคุมอุณหภูมิของน้ำ 28+-1องศาเซลเซียสตลอดเวลา กุ้งบางตัวเริ่มมีลักษณะส่วนหัวบวมโตหลังจาก30วัน จะชัดเจนมากขึ้นหลังจาก70 วัน เมื่อนำส่วนเปลือกคลุมหัวออก พบลักษณะเป็นถุงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และมีน้ำอยู่ภายใน กุ้งบางตัวพบจุดหรือแถบสีขาวบนตับและตับอ่อนและเมื่อนำมาปาดลงบนสไลด์ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบผลึกของ melamine cyanurate การเปลี่ยนทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในกุ้งที่มีส่วนหัวบวมโตและกุ้งที่มีจุดหรือแถบสีขาวบนส่วนของตับและตับอ่อน พบผลึกรูปแท่งลักษณะต่าง ๆจำนวนมากในส่วนของ antennal gland เยื่อบุผิวของcoelomosac complex พบผลึกและเซลล์ตายจำนวนมาก ต่อมน้ำเหลืองมีความผิดปกติ (lymphoid organ spheroids)แต่ไม่พบผลึก รวมทั้งในส่วนของเนื้อเยื่อตับ และตับอ่อนและเนื้อเยื่อในการสร้างเม็ดเลือด ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากุ้งที่ได้รับอาหารที่มีของเมลามีนและกรดไซยานูริค จะพบผลึกจำนวนมากใน antennal glandจะไปอุดตันระบบการขับถ่ายของเสีย และส่งผลให้กุ้งมีลักษณะส่วนหัวบวมโต
หมายเลข: 011855 KC4704055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

%d bloggers like this: