ครั้งที่ 27

All posts tagged ครั้งที่ 27

การปรับปรุงพันธุ์ขิงโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับสารโคลชิซีน

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004658&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรดี สหวัชรินทร์; ปิยะดา ตันตสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ขิงโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับสารโคลชิซีน
Article title: Ginger improvement through tissue culture and colchicine
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 269-281
จำนวนหน้า: 466 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2532)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZINGIBER OFFICINALE; PLANT BREEDING; TISSUE CULTURE; COLCHICINE; GROWTH; SURVIVAL; CHROMOSOME NUMBER
ดรรชนี-ไทย: ขิง; การปรับปรุงพันธุ์; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; สารโคลชิซีน; การเจริญเติบโต; อัตราการรอดชีวิต; จำนวนโครโมโซม
หมายเลข: 004658 KC2701027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

01 p81

ผลของโซเดียมไธโอซัลเฟตต่ออัตราการฟักและอัตรารอดของปลาแฟนซีคาร์พวัยอ่อน

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004733&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นันทนา ศรีรัตนกุล
ชื่อเรื่อง: ผลของโซเดียมไธโอซัลเฟตต่ออัตราการฟักและอัตรารอดของปลาแฟนซีคาร์พวัยอ่อน
Article title: Effect of sodiumthiosulfate on hatching and survival rate of fancy carp fry (Cyprinus carpio)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 517-527
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CYPRINUS; FISH LARVAE; CHEMICALS; HATCHING; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาแฟนซีคาร์พ, วัยอ่อน, โซเดียมไธโอซัลเฟต, อัตราการฟัก, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 004733 KC2704025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาพิษเฉียบพลันของไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปลาช่อน Channa striatus (Foler)

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004732&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; สุปราณี ชินบุตร; พรชัย สิงหบุญ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพิษเฉียบพลันของไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อปลาช่อน Channa striatus (Foler)
Article title: Acute Toxicity of Hydrogensulfide on snakehead fish Channa striatus (Fowler)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 505-516
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHANNA STRIATUS; HYDROGEN SULPHIDE; ACUTE TOXICITY; SODIUM CHLORIDE
ดรรชนี-ไทย: ปลาช่อน, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, พิษเฉียบพลัน, ปูนขาว, เกลือแกง
หมายเลข: 004732 KC2704024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสลายตัวของฟอร์มาลินและความเป็นพิษต่อ Aeromonas hydrophila

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004731&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุปราณี ชินบุตร; ชลอ ลิ้มสุวรรณ; มะลิวรรณ แสงจันทร์
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวของฟอร์มาลินและความเป็นพิษต่อ Aeromonas hydrophila
Article title: Degradation of formalin and it’s toxicity to Aeromonas hydrophila
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 491-503
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES; AEROMONAS HYDROPHILA; DISEASES; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; TOXICITY
ดรรชนี-ไทย: ปลา, AEROMONAS HYDROPHILA, เชื้อโรค, ฟอร์มาลิน, การสลายตัว, ความเป็นพิษ
หมายเลข: 004731 KC2704023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การประเมินผลการใช้คีโตเซอรอสและโรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004730&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยนต์ มุสิก; ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการใช้คีโตเซอรอสและโรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ
Article title: Evaluation of the use of Chaetoceros sp. and rotifer as larval feeds for Penaeus monodon fabricius
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 481-489
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; AQUACULTURE; ROTIFERS; LARVAE; FEEDS; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, คีโตเซอรอส, โรติเฟอร์, การอนุบาล, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 004730 KC2704022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษา isozymes ในหอยตะโกรมกรามขาวและกรามดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004729&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รัตนา ผลธัญญา
ชื่อเรื่อง: การศึกษา isozymes ในหอยตะโกรมกรามขาวและกรามดำ
Article title: Isozymes study on Crassostrea belcheri and Crassostrea lugubris
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 473-479
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CRASSOSTREA; ISOENZYMES; ESTERASES; LEUCINE
ดรรชนี-ไทย: หอยตะโกรมกรามขาว, หอยตะโกรมกรามดำ, ไอโซไซม์, ลักษณะกรรมพันธุ์
หมายเลข: 004729 KC2704021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยบางชนิดในพื้นที่ดินเค็มภาคะวันออกเฉียงเหนือ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004728&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เอกลักษณ์ รัตนพงศ์เสน; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช; นพดล ภูวพานิช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยบางชนิดในพื้นที่ดินเค็มภาคะวันออกเฉียงเหนือ
Article title: Study on culture of tiger shrimp (Penaeus monodon), white shrimp (Penaeus merquiensis) and mullet (Liza parsia) in the rock salt-affected area in the northeast of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 461-472
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PENAEUS MERGUIENSIS; MULLETS; PRAWNS AND SHRIMPS; AQUACULTURE; SURVIVAL; AQUATIC ANIMALS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, กุ้งแชบ๊วย, ปลากระบอก, การเลี้ยง, พื้นที่ดินเค็ม, ผลผลิต, อัตราการรอดตาย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลข: 004728 KC2704020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจพันธุ์ปลาตะพัดในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004709&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบัติ สมพงษ์; อุดมชัย อาภากุลอนุ
ชื่อเรื่อง: การสำรวจพันธุ์ปลาตะพัดในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Article title: Survey on bony tongue (Scleropages formosus) in Chiew Larn dam, Surathai province
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 275-287
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; VARIETIES; SURVEYS; WATER ANALYSIS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะพัด, พันธุ์, การสำรวจ, คุณภาพน้ำ, เขื่อนเชี่ยวหลาน, จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลข: 004709 KC2704001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลากะพงขาว-I

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004726&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรชัย ขำแป้ง; นันทิยา อุ่นประเสริฐ; มะลิ บุณยรัตผลิน; วิเชียร สาคเรศ
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลากะพงขาว-I
Article title: Optimal dietary protein energy ratio in sea bass feed-I
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 443-454
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: Q54-Feed composition
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SEA BASS; FEEDS; INGREDIENTS; FISH CULTURE; PROTEIN CONCENTRATES; ENERGY VALUE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, อาหารสัตว์, การเลี้ยง, โปรตีน, พลังงาน, การเจริญเติบโต, สูตรอาหาร, อัตราการรอด
หมายเลข: 004726 KC2704018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004725&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพล พันธุมะโอภาส; ปภาศิริ ศรีโสภาภรณ์
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปประเภทต่างๆ
Article title: Using of artificial diet of rearing giant tiger prawn larvae (Penaeus monodon fabricius)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 435-442
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDS; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, อาหารสำเร็จรูป, การอนุบาล, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 004725 KC2704017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: