ครั้งที่ 26

All posts tagged ครั้งที่ 26

การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์แอสเตอร์ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004458&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ; สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง; ลักขณา เพ็ชรประดับ; ดำเกิง ป้องพาล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์แอสเตอร์ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Article title: Study on cost and net return for aster seed production using sampling techniques
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 457-462
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ASTER; SEED PRODUCTION; COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: แอสเตอร์; การผลิตเมล็ดพันธุ์; ต้นทุนการผลิต; ผลตอบแทน
หมายเลข: 004458 KC2601056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาสำหรับทำเป็นแตงกวาดอง

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004457&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาสำหรับทำเป็นแตงกวาดอง
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 451-456
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CUCUMIS SATIVUS; PLANT BREEDING; VARIETIES; YIELDS; YIELD COMPONENTS
ดรรชนี-ไทย: แตงกวา; การปรับปรุงพันธุ์; ผลผลิต; องค์ประกอบผลผลิต
หมายเลข: 004457 KC2601055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาถึงการจัดการน้ำที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 23

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004456&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพียงใจ วงษ์เชษฐา; อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงการจัดการน้ำที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 23
Article title: Study on the effect of water management on yield of rice variety RD 23
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 445-449
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
หมวดรอง: E16-Production economics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; WATER MANAGEMENT; YIELDS; PRODUCTION COSTS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; การจัดการน้ำ; ผลผลิต; ระดับน้ำ; ต้นทุนการผลิต
หมายเลข: 004456 KC2601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโรคและไส้เดือนฝอยศัตรูธัญพืชเมืองหนาว

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004455&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมพร หล่อสวัสดิ์ศิริ; ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา; จินันทนา คงจิตต์; กัทลีวัลย์ ศรีเกตุ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโรคและไส้เดือนฝอยศัตรูธัญพืชเมืองหนาว
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 437-443
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CEREAL CROPS; PLANT DISEASES; NEMATODA; AETIOLOGY; SYMPTOMS
ดรรชนี-ไทย: ธัชพืชเมืองหนาว; โรคพืช; ไส้เดือนฝอย; ความรุนแรง; เชื้อสาเหตุ; อาการ
หมายเลข: 004455 KC2601053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเกิดโรคบนผลพริกของเชื้อรา Colletotrichum dematium กับการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ด

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004454&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศิริ แสงโชติ
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเกิดโรคบนผลพริกของเชื้อรา Colletotrichum dematium กับการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ด
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 433-436
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CAPSICUM ANNUUM; PLANT DISEASES; SEED; COLLETOTRICHUM DEMATIUM; DISEASE TRANSMISSION; GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: พริก; โรคพืช; เมล็ด; เชื้อรา; COLLETOTRICHUM DEMATIUM; การถ่ายทอดเชื้อ; ความงอก
หมายเลข: 004454 KC2601052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การละลายของหินฟอสเฟตโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004453&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นวรัตน์ เหล่าชวลิตกุล; ประเสริฐ อะมริต; พงศ์เทพ อันตะริกานนท์
ชื่อเรื่อง: การละลายของหินฟอสเฟตโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
Article title: Solubilization of phosphate rock by micro-organism
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 423-431
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MICROORGANISMS; ROCK PHOSPHATE; SOLUBILIZING; CULTURE MEDIA
ดรรชนี-ไทย: จุลินทรีย์; หินฟอสเฟต; การละลาย; การย่อยสลาย; การเลี้ยงเชื้อ; อาหารเลี้ยงเชื้อ
หมายเลข: 004453 KC2601051
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบเบื้องต้นอิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ (จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว) ที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินชุดรังสิต

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004452&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ อะมริต; พงศ์เทพ อันตะริกานนท์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบเบื้องต้นอิทธิพลของปุ๋ยชีวภาพ (จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว) ที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินชุดรังสิต
Article title: Preliminary study on the effect of algal biofertilizer on growth and yield of rice in Rangsit paddy soils under field condition
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 417-422
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; BIOFERTILIZERS; CYANOPHYTA; PADDY SOIL; GROWTH; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; ปุ๋ยชีวภาพ; สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว; ชุดดินรังสิต; การเจริญเติบโต; ผลผลิต
หมายเลข: 004452 KC2601050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สัณฐานของเรณูบางชนิดที่เป็นอาหารผึ้งภาคเหนือ

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004451&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลาวัลย์ รักสัตว์
ชื่อเรื่อง: สัณฐานของเรณูบางชนิดที่เป็นอาหารผึ้งภาคเหนือ
Article title: Morphology of some bee pollen in the Northern part
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 413-416
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS; POLLEN; PLANT ANATOMY; BEE FEEDING
ดรรชนี-ไทย: พรรณไม้; เรณู; สัณฐานวิทยา; อาหารผึ้ง; กล้องจุลทรรศน์
หมายเลข: 004451 KC2601049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กายวิภาคของก้านผลทุเรียนที่อายุเก็บเกี่ยวต่าง ๆ กัน

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004450&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จริงแท้ ศิริพานิช; รัชฎา เศรษฐวงศ์สิน
ชื่อเรื่อง: กายวิภาคของก้านผลทุเรียนที่อายุเก็บเกี่ยวต่าง ๆ กัน
Article title: Fruit-stem anatomy of durians at various harvesting stages
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 405-412
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DURIO ZIBETHINUS; PLANT ANATOMY; PLANT TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ทุเรียน; ก้านผล; กายวิภาค; เนื้อเยื่อ; เซลล์; โครงสร้าง
หมายเลข: 004450 KC2601048
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พันธุ์ไม้ที่น่าสนใจเพื่อการเพาะเห็ดหอม (Lentinus edodes)

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004449&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุทธพรรณ ตรีรัตน์; สมิต บุญเสริมสุข; เตือนใจ โก้สกุล
ชื่อเรื่อง: พันธุ์ไม้ที่น่าสนใจเพื่อการเพาะเห็ดหอม (Lentinus edodes)
Article title: Consideration of wood species for shiitake (Lentinus edodes) Cultivation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 397-404
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LENTINUS EDODES; CULTIVATION; WOOD; SPECIES; TAXONOMY
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหอม; การเพาะเห็ด; พันธุ์ไม้; วงศ์ FEGACEAE; ลักษณะทั่วไป; การกระจายพันธุ์; ชื่อวิทยาศาสตร์
หมายเลข: 004449 KC2601047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: