ครั้งที่ 25

All posts tagged ครั้งที่ 25

เห็ดกลุ่มโบลีทส์ (Boletes) ของประเทศไทย

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004103&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน; พัฒนา สนธิรัตน; อนงค์ จันทร์ศรีกุล
ชื่อเรื่อง: เห็ดกลุ่มโบลีทส์ (Boletes) ของประเทศไทย
Article title: Boletes of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 546-556
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: F70-Plant taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI; BOLETALES; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: เห็ด; กลุ่ม BOLETES; เห็ดรับประทาน; ไทย
หมายเลข: 004103 KC2501068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความแตกต่างทางพฤติกรรมของไส้เดือนฝอยรากปมข้าว Meloidogyne graminicola Golden and Birchfield และไส้เดือนฝอยรากปม M. incoginta (Kafoid and Whitehead) ที่มีต่อข้าว

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004102&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัส ชื่นราม; อานนท์ บุญดวง; ดรุณี รัตนประภา
ชื่อเรื่อง: ความแตกต่างทางพฤติกรรมของไส้เดือนฝอยรากปมข้าว Meloidogyne graminicola Golden and Birchfield และไส้เดือนฝอยรากปม M. incoginta (Kafoid and Whitehead) ที่มีต่อข้าว
Article title: Behavioural differentiation of Meloidogyne graminicola Golden and Birchfield and M. incoginta (Kofoid and Whitehead) on rice
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 537-545
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; MELOIDOGYNE GRAMINICOLA; MELOIDOGYNE INCOGNITA; BEHAVIOUR; LOSSES
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; ไส้เดือนฝอย; ไส้เดือนฝอยรากปม; พฤติกรรม; การทำลาย
หมายเลข: 004102 KC2501067
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเตรียมดินผสม oospore ของเชื้อรา Pythium aphanidermatum

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004101&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จิระเดช แจ่มสว่าง; จินตนา เชียงไชยสกุลไทย
ชื่อเรื่อง: การเตรียมดินผสม oospore ของเชื้อรา Pythium aphanidermatum
Article title: Preparation of Pythium aphanidermatum oospore-infested soil
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 529-536
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOIL; PYTHIUM APHANIDERMATUM; FUNGAL SPORES
ดรรชนี-ไทย: ดิน; PYTHIUM APHANIDERMATUM; OOSPORE; การเตรียมดิน
หมายเลข: 004101 KC2501066
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การศึกษาเชื้อราปนเปื้อนในถุงก้อนเชื้อเห็ดหอม

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004100&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุทธพรรณ ตรีรัตน์; มานพ แก้วกล้า; นาฏฉลวย หลายชูไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเชื้อราปนเปื้อนในถุงก้อนเชื้อเห็ดหอม
Article title: Study on contaminative fungi in shitake substrate bag
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 520-528
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LENTINUS EDODES; FUNGI; GROWING MEDIA; CONTAMINATION
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหอม; เชื้อรา; ถุงก้อนเชื้อ; การปนเปื้อน
หมายเลข: 004100 KC2501065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ filter cake เป็นปุ๋ย สำหรับข้าวในดินเปรี้ยวจัด

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004041&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สรสิทธิ์ วัชโรทยาน; ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา; ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์; สุริยา สาสนรักกิจ; จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข
ชื่อเรื่อง: การใช้ filter cake เป็นปุ๋ย สำหรับข้าวในดินเปรี้ยวจัด
Article title: Utilization filter cake as fertilizer for paddy in acid sulfate soil
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 1-11
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; ACID SOILS; FERTILIZERS; FILTRATION; WASTES; NITROGEN FERTILIZERS; PHOSPHATE FERTILIZERS; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; ดินเปรี้ยว; ปุ๋ย; FILTER CAKE; ปุ๋ยไนโตรเจน; ปุ๋ยฟอสฟอรัส; การเจริญเติบโต
หมายเลข: 004041 KC2501001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004098&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พัชรี มีนะกนิษฐ; สุรฤทธิ์ ศรีอรุโณทัย
ชื่อเรื่อง: ผลการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว
Article title: Report on surveillance and early warning system in rice paddies
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 500-507
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; PEST INSECTS; SURVEYS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; แมลงที่เป็นศัตรูพืช; สำรวจ
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; แมลงศัตรูพืช; การสำรวจ; การติดตาม; หนอนกอ; หนอนม้วนใบ; หนอนแมลงวัน
หมายเลข: 004098 KC2501063
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผีเสื้อหางตุ้มชมพู-ชีวประวัติและการเพาะเลี้ยงในกรุงเทพฯ

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004097&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิสุทธิ์ เอกอำนวย
ชื่อเรื่อง: ผีเสื้อหางตุ้มชมพู-ชีวประวัติและการเพาะเลี้ยงในกรุงเทพฯ
Article title: Common rose butterfly-life history and the breeding in Bangkok
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 493-499
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LEPIDOPTERA; LIFE CYCLE; BREEDING METHODS; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: LEPIDOPTERA; วงจรชีวิต; กรรมวิธีปรับปรุงพันธุ์; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ผีเสื้อหางตุ้มชมพู; ชีวประวัติ; การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 004097 KC2501062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ปอกระเจา พืชก่อนข้าวในนาภาคกลาง

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004096&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กู้เกียรติ์ อัมพรรัตน์; เดชา ตุนา; บุญรอด ใช้วัฒน์; อภิชาติ เถาว์โท; เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์; เนาวรัตน์ เสริมศรี
ชื่อเรื่อง: ปอกระเจา พืชก่อนข้าวในนาภาคกลาง
Article title: Jute before rice in central paddy region
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 482-492
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REFSB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; CORCHORUS; CROPPING SYSTEMS; SELECTION; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; ปอกระเจา; ระบบการปลูกพืช; การคัดเลือกพันธุ์; ผลผลิต
หมายเลข: 004096 KC2501061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวทางการใช้ความเย็นจากน้ำแข็งรักษาผลิตผลสดบางชนิดหลังเก็บเกี่ยว: 1 ดอกกุหลาบ

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004095&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญลือ กล้าหาญ; ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: แนวทางการใช้ความเย็นจากน้ำแข็งรักษาผลิตผลสดบางชนิดหลังเก็บเกี่ยว: 1 ดอกกุหลาบ
Article title: Investigation to use ice cooling on storage of fresh crop: 1 Rosa hybrida
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 475-481
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ROSA; COOLING; ICE; STORAGE; POSTHARVEST TECHNOLOGY
ดรรชนี-ไทย: กุหลาบ; ดอก; ความเย็น; น้ำแข็ง; การเก็บรักษา
หมายเลข: 004095 KC2501060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การรวมกันของแครอทโปรโตพลาส

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004094&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Boss, W.F.; Kamnoon Kanchanapoom
ชื่อเรื่อง: การรวมกันของแครอทโปรโตพลาส
Article title: Protoplast fusion in carrot
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 469-474
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DAUCUS CAROTA; PROTOPLAST FUSION
ดรรชนี-ไทย: แครอท; โปรโตพลาสต์; การรวมตัว
หมายเลข: 004094 KC2501059
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: