ครั้งที่ 24

All posts tagged ครั้งที่ 24

การใช้ฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวสารระยะยาว

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003776&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ละม้ายมาศ ขาวไชยมหา; กัญจนา พุทธสมัย; เครือวัลย์ อัตตะวิริยะสุข; ชูวิทย์ ศุภปราการ
ชื่อเรื่อง: การใช้ฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวสารระยะยาว
Article title: Phosphine fumigation for long term storage of milled rice
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 186-192
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE; PHOSPHINE; STORAGE; STORED PRODUCTS PESTS; DAMAGE; FUNGI; QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: ข้าว; ฟอสฟีน; การเก็บรักษา; ศัตรูในโรงเก็บ; ความเสียหาย; FUNGI; คุณภาพ
ดรรชนี-ไทย: ข้าวสาร; ฟอสฟีน; การเก็บรักษา; ความเสียหาย; แมลง; ศัตรูในโรงเก็บ; เชื้อรา; คุณภาพทางเคมี; คุณภาพการหุงต้ม
หมายเลข: 003776 KC2401022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์ในภาคเหนือของประเทศไทย

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003775&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประพันธ์ โอสถาพันธุ์; ชาญณรงค์ ดวงสอาด
ชื่อเรื่อง: การสำรวจ รวบรวมและประเมินผลศัตรูธรรมชาติของไมยราบยักษ์ในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Survey collection and evaluation of natural enemies of Mimosa pigra L. in northern Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 180-185
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MIMOSA PIGRA; NATURAL ENEMIES; SURVEYS; COLLECTIONS; SPECIES
ดรรชนี-ไทย: ไมยราบยักษ์; ศัตรูธรรมชาติ; การสำรวจ; การรวบรวม; ชนิด; ประสิทธิภาพการทำลาย
หมายเลข: 003775 KC2401021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การป้องกันการเกิดสารพิษอฟลาทอกซินในข้าวโพดด้วยสารเคมี Luprosil NC

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003774&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: รณภพ บรรเจิดเชิดชู; สมศิริ แสงโชติ; จินตนา ชะนะ; เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การป้องกันการเกิดสารพิษอฟลาทอกซินในข้าวโพดด้วยสารเคมี Luprosil NC
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 166-179
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MAIZE; AFLATOXINS; FUNGI; STORAGE; SPECIES; SEED MOISTURE CONTENT; FUNGICIDES; EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด; อะฟลาท๊อกซิน; เชื้อรา; ความชื้นภายในเมล็ด; โรงเก็บ; ปริมาณ; ชนิด; สารป้องกันกำจัดเชื้อรา; ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 003774 KC2401020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำลายกระเทียมและการสร้างสารพิษของเชื้อราบางชนิด

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003773&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิมล พานิชยการ; อรุณี จันทรสนิท; สุพรรณี รัตนปัญญา
ชื่อเรื่อง: การทำลายกระเทียมและการสร้างสารพิษของเชื้อราบางชนิด
Article title: Aflatoxin producing fungi and the deteriorating effects on stored garlic
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 156-165
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GARLIC; STORAGE; FUNGI; AFLATOXINS; ISOLATION TECHNIQUES; SPECIES; STORAGE LOSSES
ดรรชนี-ไทย: กระเทียม; เชื้อรา; อะฟลาท๊อกซิน; โรงเก็บ; การแยกเชื้อ; การจำแนกชนิด; ระดับการทำลาย
หมายเลข: 003773 KC2401019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

โรคใบด่างของกะทกรกยักษ์ที่พบในประเทศไทย

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003772&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนงค์ จันทร์ศรีกุล; นวลจันทร์ ดีมา; วรวรรณ ศักดิ์วงศ์; ดวงใจ ชูปัญญา
ชื่อเรื่อง: โรคใบด่างของกะทกรกยักษ์ที่พบในประเทศไทย
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 144-155
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PASSIFLORA EDULIS; PLANT VIRUSES; AETIOLOGY; HOST PLANTS; DISEASE TRANSMISSION
ดรรชนี-ไทย: กะทกรกยักษ์; โรคใบด่าง; เชื้อสาเหตุ; ลักษณะทางสัณฐานวิทยา; พืชอาศัย; การถ่ายทอดโรค; การทดสอบซีรัมวิทยา
หมายเลข: 003772 KC2401018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อโรคราสนิมของถั่วเหลือง

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003771&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตต์ บุญสุขใจ; ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีบางชนิดต่อโรคราสนิมของถั่วเหลือง
Article title: Effectiveness of certain chemicals against soybean rust
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 135-143
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX; RUSTS; FUNGICIDES; EFFICIENCY; SYMPTOMS; YIELDS; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง; โรคราสนิม; สารป้องกันกำจัดเชื้อรา; ประสิทธิภาพ; ระดับอาการของโรค; ผลผลิต; คุณภาพ
หมายเลข: 003771 KC2401017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Methodology for on-farm study of land preparation : Effect of seedbed structure on the dynamics of establishment of rice (Oryza sativa) and wild rice (Oryza perennis) in dry-seeded paddies of Songkhla Lake basin

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003770&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Somboon Pornpinatepong; Chao Yongchalermchai; Pramote Kaeowvongsri; Amnuay Sitticharoenchai; Crozat, Yves
ชื่อเรื่อง: Methodology for on-farm study of land preparation : Effect of seedbed structure on the dynamics of establishment of rice (Oryza sativa) and wild rice (Oryza perennis) in dry-seeded paddies of Songkhla Lake basin
Article title: Methodology for on-farm study of land preparation : Effect of seedbed structure on the dynamics of establishment of rice (Oryza sativa) and wild rice (Oryza perennis) in dry-seeded paddies of Songkhla Lake basin
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 125-134
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F07-Soil cultivation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; WILD PLANTS; SEEDBED PREPARATION; GERMINATION; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; ข้าวป่า; การเตรียมดิน; แปลงปลูก; ข้าวนาหว่าน; การงอก; ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หมายเลข: 003770 KC2401016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Study of the effects of initial moisture content and storage environment on changes in seed quality including storage fungus development in maize (Zea mays)

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003769&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรทัย เตียวสมบูรณ์กิจ
ชื่อเรื่อง: Study of the effects of initial moisture content and storage environment on changes in seed quality including storage fungus development in maize (Zea mays)
Article title: Study of the effects of initial moisture content and storage environment on changes in seed quality including storage fungus development in maize (Zea mays)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 115-124
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MAIZE; SEED STORAGE; FUNGI; ENVIRONMENTAL FACTORS; QUALITY; SEED; MOISTURE CONTENT; GERMINATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด; เมล็ดพันธุ์; เชื้อรา; สภาพแวดล้อม; การเก็บรักษา; ความชื้นภายในเมล็ด; ความงอกของเมล็ด
หมายเลข: 003769 KC2401015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สุวรรณ 2602 : ข้าวโพดลูกผสมสามทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003768&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชำนาญ ฉัตรแก้ว; สรรเสริญ จำปาทอง; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ชื่อเรื่อง: สุวรรณ 2602 : ข้าวโพดลูกผสมสามทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Article title: KTX 2602 : Three – way cross hybrid maize of Kasetsart University
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 107-114
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS; PLANT BREEDING; BREEDING METHODS; VARIETY TRIALS; YIELDS; AGRONOMIC CHARACTERS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด; การปรับปรุงพันธุ์; พันธุ์สุวรรณ 2602; พันธุ์ลูกผสมสามทาง; การเปรียบเทียบพันธุ์; ผลผลิต; ลักษณะทางการเกษตร
หมายเลข: 003768 KC2401014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบหาปริมาณการใช้น้ำของข้าวและฝนใช้การได้ตลอดปีในแปลงนาข้าว กข. 25

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003767&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีระพงษ์ พงษ์สว่าง; ดิเรก ทองอร่าม
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบหาปริมาณการใช้น้ำของข้าวและฝนใช้การได้ตลอดปีในแปลงนาข้าว กข. 25
Article title: Comparision study on yearly rice evapotranspiration and effective rainfall in the ricefield of RD 25
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 96-106
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; WATER USE; RICE FIELDS; RAIN; EVAPOTRANSPIRATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าว; ปริมาณการใช้น้ำ; แปลงนาข้าว; ปริมาณฝน; พันธุ์ กข.25; สัมประสิทธิ์การใช้น้ำ
หมายเลข: 003767 KC2401013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

%d bloggers like this: