ครั้งที่ 24

All posts tagged ครั้งที่ 24

ผลผลิตของถั่วเวอราโนสไตโล (Stylosanthes hamata cv. verano) ที่ปลูกร่วมกับหญ้าโร้ด (Chloris gayana) ในอัตราส่วนต่าง ๆ กันในเขตอาศัยน้ำฝน

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003786&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพฑูรย์ พลสนะ; สนใจ ถิ่นนคร; วิเชียร ขำนวลทอง; ลักขณา วุฒิปราชญ์อำไพ; สุมาลี ไหลรุ่งเรือง; อภิชาต สุติคา
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตของถั่วเวอราโนสไตโล (Stylosanthes hamata cv. verano) ที่ปลูกร่วมกับหญ้าโร้ด (Chloris gayana) ในอัตราส่วนต่าง ๆ กันในเขตอาศัยน้ำฝน
Article title: Yield of various mixture of verano stylo (Stylosanthes hamata cv. verano) and rhodes grass (Chloris gayana) under the rainfed area
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 256-266
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวดรอง: F06-Irrigation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STYLOSANTHES HAMATA; CHLORIS GAYANA; INTERCROPPING; FERTILIZERS; SOWING RATES; YIELDS; RAINFED FARMING; CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเวอราโนสไตโล; หญ้าโร้ด; การปลูกร่วมกัน; ปุ๋ย; อัตราการปลูก; ผลผลิต; เขตอาศัยน้ำฝน; องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 003786 KC2401032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การอัดแท่งชีวมวลด้วยเทคนิคเชื้อเพลิงเขียว

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003785&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศรีวนา ทิมูลชาติ; เรณู เอี่ยมธนาภรณ์; เดชา สายรวมญาติ; ชวลิต เทพลักษณ์เลขา; วิทวัส บัวจันทร์; วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การอัดแท่งชีวมวลด้วยเทคนิคเชื้อเพลิงเขียว
Article title: Biomass densification by green fuel technique
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 249-255
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: P06-Renewable energy resources
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FUELS; PRODUCTION; STORAGE; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: เชื้อเพลิงเขียว; การอัดแท่งชีวมวล; การตาก; การเก็บรักษา; คุณภาพ
หมายเลข: 003785 KC2401031
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญและผลผลิตของเห็ดหอมบางสายพันธุ์เมื่อเพาะในขี้เลื่อยต่างชนิด

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003784&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรรณี ชิโนรักษ์; มุกดา ณัฏฐสมบูรณ์; อรุณี จันทรสนิท; สุทธพรรณ ตรีรัตน์
ชื่อเรื่อง: การเจริญและผลผลิตของเห็ดหอมบางสายพันธุ์เมื่อเพาะในขี้เลื่อยต่างชนิด
Article title: Growth and yield of shiitake (Lentinus edodes) isolates on different kinds of sawdust
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 239-248
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LENTINUS EDODES; VARIETIES; PRODUCTION; SAWDUST; GROWTH; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหอม; สายพันธุ์; การเพาะในขี้เลื่อย; การเจริญเติบโต; ผลผลิต
หมายเลข: 003784 KC2401030
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเพื่อหาเชื้อเห็ดหูหนูที่ให้ผลผลิตสูงโดยวิธีเพาะในถุงพลาสติก

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003783&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตต์ บุญสุขใจ; สุเมธ ศิรินิรันดร์; ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเพื่อหาเชื้อเห็ดหูหนูที่ให้ผลผลิตสูงโดยวิธีเพาะในถุงพลาสติก
Article title: Researching the high-yielded isolate of jelly mushroom cultured in the polyethylene bag
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 227-238
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI; VARIETIES; PRODUCTION; CULTURE MEDIA; GROWTH; FUNGAL MORPHOLOGY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหูหนู; สายพันธุ์; เชื้อเห็ด; อาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ; ถุงก้อนเชื้อขี้เลื่อย; การเจริญเติบโต; ลักษณะทางสัณฐานวิทยา; ผลผลิต
หมายเลข: 003783 KC2401029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของมันฝรั่งพันธุ์ Spunta หลังจากให้สาร Paclobutrazol

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003782&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พีรเดช ทองอำไพ; ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์; ประศาสตร์ เกื้อมณี
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของมันฝรั่งพันธุ์ Spunta หลังจากให้สาร Paclobutrazol
Article title: Physiological and morphological change of potato variety spunta after treatment with paclobutrazol
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 222-226
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM; PACLOBUTRAZOL; PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง; พาโคลบิวทราโซล; พันธุ์ SPUNTA; สรีรวิทยา; สัณฐานวิทยา; การเปลี่ยนแปลง
หมายเลข: 003782 KC2401028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003781&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ อินทรา; ปรียพรรณ พงศาพิชณ์; วัลชลีย์ หุลานนท์; สมศักดิ์ รุ่งอรุณ; ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์
ชื่อเรื่อง: การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็ก
Article title: Production of potato minituber seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 216-221
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM; TISSUE CULTURE; TUBERS; PRODUCTION
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; การผลิตหัวพันธุ์
หมายเลข: 003781 KC2401027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ในทุ่งกุลาร้องไห้

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003780&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา; สกล สุธีสร; จเร สดากร
ชื่อเรื่อง: การสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้ในทุ่งกุลาร้องไห้
Article title: Exploration and collection of plants in Thung Kula Ronghai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 210-215
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F70-Plant taxonomy and geography
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANTS; SURVEYS; COLLECTIONS; SPECIES; PLANT ANATOMY; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; BOTANY; USES
ดรรชนี-ไทย: พันธุ์ไม้; ทุ่งกุลาร้องไห้; การสำรวจ; การรวบรวม; ชนิด; ลักษณะทางสัณฐานวิทยา; การกระจายพันธุ์; การใช้ประโยชน์; ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
หมายเลข: 003780 KC2401026
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เทคนิคการเลี้ยงหนอนใยผัก Plutella xylostella แบบใหม่เพื่องานวิจัย

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003779&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Miyata, T.; Saito, Tetsuo; วีรพงษ์ นพพันธ์; เนื่องพณิช สินชัยศรี
ชื่อเรื่อง: เทคนิคการเลี้ยงหนอนใยผัก Plutella xylostella แบบใหม่เพื่องานวิจัย
Article title: New mass-rearing technique of the diamondback moth, Plutella xylostella (Yponomeutidae : Lepidoptera) for research program
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 209-209
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: A50-Agricultural research
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLUTELLA XYLOSTELLA; MASS REARING; RESEARCH; CULTURE MEDIA; TEMPERATURE
อรรถาภิธาน-ไทย: PLUTELLA XYLOSTELLA; การเลี้ยงดูพืชเป็นจำนวนมาก; การวิจัย; อาหารเพราะเลี้ยง; อุณหภูมิ
ดรรชนี-ไทย: หนอนใยผัก; การเลี้ยง; งานวิจัย; อาหาร; อุณหภูมิ
หมายเลข: 003779 KC2401025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพและความคงทนของเชื้อนิวเคลียร์โพลี่ฮีโดรซีสไวรัสของหนอนกระทู้หอม

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003778&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทิพย์วดี อรรถธรรม; ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา
ชื่อเรื่อง: ผลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพและความคงทนของเชื้อนิวเคลียร์โพลี่ฮีโดรซีสไวรัสของหนอนกระทู้หอม
Article title: Environmental effects on the efficiency and the persistence of the nuclear polyhedrosis virus of the beet armyworm, Spodoptera exigua hubner
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 199-208
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SPODOPTERA EXIGUA; NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS; STORAGE; ENVIRONMENTAL FACTORS; EFFICIENCY; LIGHT; TEMPERATURE; ULTRAVIOLET RADIATION
ดรรชนี-ไทย: หนอนกระทู้หอม; นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส; สภาพแวดล้อมการเก็บรักษา; ประสิทธิภาพ; ความคงทน; อุณหภูมิ; แสงแดด; แสงอุลตราไวโอเล็ต
หมายเลข: 003778 KC2401024
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อนุกรมวิธานของเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วงในประเทศไทย

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003777&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วารี หงษ์พฤกษ์
ชื่อเรื่อง: อนุกรมวิธานของเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วงในประเทศไทย
Article title: Taxonomy of mango leafhoppers (Homoptera Cicadellidae) in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 193-198
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HOMOPTERA; TAXONOMY; SPECIES
ดรรชนี-ไทย: เพลี้ยจักจั่นมะม่วง; อนุกรมวิธาน; ชนิด; ลักษณะทั่วไป; เขตแพร่กระจาย
หมายเลข: 003777 KC2401023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: