ครั้งที่ 23

All posts tagged ครั้งที่ 23

การทดสอบสารฆ่าแมลงเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูผักในแปลงผักกาดขาวปลี

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003393&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนันต์ วัฒนธัญกรรม; สมชาย อิสิชัยกุล; อวบ สารถ้อย
ชื่อเรื่อง: การทดสอบสารฆ่าแมลงเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อศัตรูผักในแปลงผักกาดขาวปลี
Article title: Study on the efficacy of insecticides for controlling cruciferous insect pests on chinese cabbage
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 483-489
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRASSICA CHINENSIS; PLUTELLA XYLOSTELLA; HELLULA UNDALIS; INSECTICIDES; EFFICIENCY
อรรถาภิธาน-ไทย: BRASSICA CHINENSIS; PLUTELLA XYLOSTELLA; HELLULA UNDALIS; สารป้องกันกำจัดแมลง; ประสิทธิภาพ
ดรรชนี-ไทย: ผักกาดขาวปลี; หนอนใยผัก; หนอนเจาะยอดกระหล่ำ; สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช; ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 003393 KC2301044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โรคแอสเปอร์จิลลัสของหนอนไหม Bombyx mori L. ในประเทศไทย

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003392&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เนื่องพณิช สินชัยศรี; เลขา มาโนช; ทิพย์วดี อรรถธรรม; สุพัฒน์ ชัยตั้งจิต
ชื่อเรื่อง: โรคแอสเปอร์จิลลัสของหนอนไหม Bombyx mori L. ในประเทศไทย
Article title: Aspergillus disease of silkworm, Bombyx mori L. in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 468-481
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BOMBYX MORI; ASPERGILLUS; SYMPTOMS; FUNGICIDES; EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: หนอนไหม; โรคแอสเปอร์จิลลัส; เชื้อสาเหตุ; อาการของโรค; สารป้องกันกำจัดเชื้อรา; ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 003392 KC2301043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

โครงสร้างจุลภาคของไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003391&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพัฒน์ อรรถธรรม; ดิเรก ทองฤทธิ์
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างจุลภาคของไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ
Article title: Ultrastructure of tomato yellow leaf curl virus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 461-467
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM; TOMATO YELLOW LEAF CURL GEMINIVIRUS; MICROBIOLOGICAL ANALYSIS; IMMUNE SERUM
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ; ไวรัส; โรคใบหงิกเหลือง; การแยกเชื้อ; สัณฐานวิทยา; โครงสร้างจุลภาค; เซรุ่มวิทยา
หมายเลข: 003391 KC2301042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การประเมินถั่วเหลืองสายพันธุ์ก้าวหน้าต่อโรคราสนิมโดยอาศัยอัตราการเป็นโรคและความทนทานโรค

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003390&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิจิตร ขจรมาลี; วิจิตร ถนอมถิ่น; ภัทรา อาชวะสมิต; ปรีชา สุรินทร์; มณฑา นันทพันธ์
ชื่อเรื่อง: การประเมินถั่วเหลืองสายพันธุ์ก้าวหน้าต่อโรคราสนิมโดยอาศัยอัตราการเป็นโรคและความทนทานโรค
Article title: Evaluation of rate-reducing rust resistance and tolerance in advanced soybean lines
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 450-459
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX; VARIETIES; RUSTS; DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง; พันธุ์; ความต้านทานโรค; โรคราสนิม
หมายเลข: 003390 KC2301041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผลิตต้นและหัวมันฝรั่งพันธุ์ Spunta ปลอดโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้ความร้อน

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003389&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธาดา ศรีภิรมย์; สำเริง คำทอง; สุจรรยา ดวงธิสาร; นันทนา เกตุตรีกรณ์; ยุพา มงคลสุข; ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์
ชื่อเรื่อง: การผลิตต้นและหัวมันฝรั่งพันธุ์ Spunta ปลอดโรคโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้ความร้อน
Article title: Production of plantlets and tubers of potato variety spunta, free from disease, by using tissue culture and heat treatment
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 443-449
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM; TUBERS; TISSUE CULTURE; HEAT TREATMENT; PLANT DISEASES
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง; ต้น; หัวพันธุ์; พันธุ์ SPUNTA; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; การใช้ความร้อน; เนื้อเยื่อปลอดโรค
หมายเลข: 003389 KC2301040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตรวจสอบเชื้อไวรัสในเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003388&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์; ธีระ สูตะบุตร; เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์; อุดม ฟ้ารุ่งสาง
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบเชื้อไวรัสในเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว
Article title: Detection of virus in yardlong bean seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 422-442
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA UNGUICULATA SESQUIPEDALIS; PLANT VIRUSES; SEED; PLANT DISEASES; DIAGNOSIS; BEAN YELLOW MOSAIC POTYVIRUS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วฝักยาว; ไวรัส; โรคใบด่างเหลือง; เมล็ดพันธุ์; การตรวจหาเชื้อ; สมบัติทางกายภาพของเชื้อ
หมายเลข: 003388 KC2301039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

เชื้อรา Phytophthora ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003387&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สัญชัย ตันตยาภรณ์; สมศักดิ์ เสียงก้อง; อุบล คือประโคน
ชื่อเรื่อง: เชื้อรา Phytophthora ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
Article title: Phytophthora spp. in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 409-421
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHYTOPHTHORA; PHYTOPHTHORA; PLANT DISEASES; FUNGAL MORPHOLOGY; MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: เชื้อรา; PHYTOPHTHORA; ชนิด; โรคพืช; สัณฐานวิทยา; สรีรวิทยา; การจำแนก
หมายเลข: 003387 KC2301038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีทางเซรุ่มวิทยาในการตรวจหา Potato virus V (PVY) จากพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุ์มันฝรั่ง

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003386&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุพัฒน์ อรรถธรรม; ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์; นันทนา เกตุตรีกรณ์
ชื่อเรื่อง: วิธีทางเซรุ่มวิทยาในการตรวจหา Potato virus V (PVY) จากพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุ์มันฝรั่ง
Article title: Serological detection of potato virus Y (PVY) from plantlets derived from tissue culture and seeds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 401-408
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
หมวดรอง: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM; POTATO Y POTYVIRUS; TISSUE CULTURE; IMMUNE SERUM; SYMPTOMS
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง; โรคไวรัส; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; เซรุ่มวิทยา; POTATO VIRUS Y; หัวพันธุ์; อาการของโรค
หมายเลข: 003386 KC2301037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบความเป็นหมันของเชื้อเห็ดฟางสปอร์เดี่ยวในห้องปฏิบัติการ

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003385&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุธีรา โสภิตกุล; สัญชัย ตันตยาภรณ์; ยงยุทธ์ สายฟ้า
ชื่อเรื่อง: การทดสอบความเป็นหมันของเชื้อเห็ดฟางสปอร์เดี่ยวในห้องปฏิบัติการ
Article title: Sterility test on single spore isolates of straw mushroom (Volvariella volvacea) in laboratory
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 392-400
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VOLVARIELLA; INFERTILITY; SPORES; GROWTH; CULTURE TECHNIQUES
ดรรชนี-ไทย: เห็ดฟาง; ความเป็นหมัน; เชื้อเห็ดฟาง; สปอร์เดี่ยว; การเลี้ยงเชื้อ; การเจริญเติบโต
หมายเลข: 003385 KC2301036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาโรคทาร์สปอตของเดือยในประเทศไทย

Published กันยายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003384&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วีระ แจ่มกระจ่าง; อัญชลี เชียงกูล; ดิลก อัญชลิสังกาศ; ไสว เนื่องไผ่; สมเกียรติ ฐิตะฐาน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโรคทาร์สปอตของเดือยในประเทศไทย
Article title: Study on tar spot of coix-lachryma-jobi in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceeding of the 23rd Annual Conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 385-391
จำนวนหน้า: 489 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2528)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COIX LACHRYMA JOBI; SPOTS; SYMPTOMS; AETIOLOGY; FUNGAL MORPHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: เดือย; โรคทาร์สปอต; อาการของโรค; เชื้อสาเหตุ; สัณฐานวิทยา
หมายเลข: 003384 KC2301035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: