ครั้งที่ 21

All posts tagged ครั้งที่ 21

การเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของว่านสี่ทิศและการตรวจหาอนุภาคไวรัส

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002819&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของว่านสี่ทิศและการตรวจหาอนุภาคไวรัส
Article title: Amaryllis tissue culture and virus determination
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 704
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AMARYLLIS; TISSUE CULTURE; PLANT VIRUSES; EXPLANTS; CULTURE MEDIA; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ว่านสี่ทิศ; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; ไวรัส; ชิ้นส่วนพืช; สูตรอาหาร; การเจริญเติบโต; การตรวจหาอนุภาคไวรัส
หมายเลข: 002819 KC2101109
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

01 p67

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคาร์เนชั่น

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002818&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรดี สหวัชรินทร์; ชัยชุมพล สุริยะศักดิ์
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคาร์เนชั่น
Article title: Tissue culture of carnation (Dianthus caryophyllus L.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 703
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIANTHUS CARYOPHYLLUS; TISSUE CULTURE; CULTURE MEDIA; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: คาร์เนชั่น; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; สูตรอาหาร; การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002818 KC2101108
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002817&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา; พองาม เดชคำรณ
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงเนื้อเยื่อมะละกอ
Article title: Papaya tissue culture
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 702-703
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA; TISSUE CULTURE; CULTURE MEDIA; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; สูตรอาหาร; การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002817 KC2101107
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002816&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปาริชาต นุกูลการ; อรดี สหวัชรินทร์
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
Article title: Tissue culture of banana (Musa spp.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 702
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUSA (BANANAS); TISSUE CULTURE; CULTURE MEDIA; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: กล้วย; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; สูตรอาหาร; การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002816 KC2101106
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Head lettuce handling : storage

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002815&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สายชล เกตุษา; สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
ชื่อเรื่อง: Head lettuce handling : storage
Article title: Head lettuce handling : storage
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 700-701
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LACTUCA SATIVA; STORAGE; TEMPERATURE; PACKAGING MATERIALS
ดรรชนี-ไทย: ผักกาดหอมห่อ; การเก็บรักษา; อุณหภูมิ; ภาชนะบรรจุ
หมายเลข: 002815 KC2101105
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Head lettuce handling : from farms to small wholesale distribution

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002814&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สายชล เกตุษา; สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
ชื่อเรื่อง: Head lettuce handling : from farms to small wholesale distribution
Article title: Head lettuce handling : from farms to small wholesale distribution
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 700
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LACTUCA SATIVA; HANDLING; POSTHARVEST TECHNOLOGY; PACKAGING MATERIALS
ดรรชนี-ไทย: ผักกาดหอมห่อ; การเก็บเกี่ยว; วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว; ภาชนะบรรจุ
หมายเลข: 002814 KC2101104
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ผลของอุณหภูมิและ modified atmosphere ที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ Brussels Sprouts

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002813&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพงษ์ โกสิยะจินดา; สายชล เกตุษา
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิและ modified atmosphere ที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ Brussels Sprouts
Article title: Effects of temperature and modified atmosphere on quality and storage life of brussels sprouts
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 699
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRASSICA OLERACEA GEMMIFERA; STORAGE; TEMPERATURE; CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE; KEEPING QUALITY
ดรรชนี-ไทย: กะหล่ำดาว; การเก็บรักษา; อุณหภูมิ; สภาพบรรยากาศดัดแปลง; คุณภาพ; อายุการเก็บรักษา
หมายเลข: 002813 KC2101103
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของอุณหภูมิและภาชนะที่ใช้ในการเก็บรักษาผักคะน้า

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002812&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สายชล เกตุษา; สมชาย ภู่ชัย
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอุณหภูมิและภาชนะที่ใช้ในการเก็บรักษาผักคะน้า
Article title: Effect of temperatures and packaging materials on quality and storage life of chinese kale (Brassica oleracea var. acephala, D.C.)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 698-699
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRASSICA OLERACEA ACEPHALA; STORAGE; TEMPERATURE; PACKAGING MATERIALS; QUALITY
อรรถาภิธาน-ไทย: BRASSICA OLERACEA ACEPHALA; การเก็บรักษา; อุณหภูมิ; วัสดุการบรรจุ; คุณภาพ
ดรรชนี-ไทย: คะน้า; การเก็บรักษา; อุณหภูมิ; ภาชนะบรรจุ; คุณภาพ
หมายเลข: 002812 KC2101102
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่โดยอาศัยเทคนิคของบรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002811&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรศักดิ์ คงเจริญ; ศรีพร รักไทย; กนกมณฑล ศรศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่โดยอาศัยเทคนิคของบรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
Article title: Prolongation of strawberry storage by modified atmosphere technique
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 697-698
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STRAWBERRIES; STORAGE; CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE; PACKAGING MATERIALS; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: สตรอเบอรี่; การเก็บรักษา; การยืดอายุ; สภาพบรรยากาศดัดแปลง; ภาชนะบรรจุ; คุณภาพ
หมายเลข: 002811 KC2101101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

การศึกษาโครโมโซมของกล้วย

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002810&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฉลองชัย แบบประเสริฐ; เบญจมาศ ศิลาย้อย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโครโมโซมของกล้วย
Article title: Studies on chromosome of Musa spp.
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 696
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MUSA (BANANAS); CHROMOSOME NUMBER; SPECIES
ดรรชนี-ไทย: กล้วย; โครโมโซม; ชนิด
หมายเลข: 002810 KC2101100
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

%d bloggers like this: