ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : สุพรรณบุรี 60 กันยายน 14, 2011

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=77.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  สุพรรณบุรี 60
วันที่รับรอง :   30 กันยายน 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวเจ้าพันธุ์ สุพรรณบุรี 60 ได้มาจากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เหลืองทองนาปรัง C4-63 และ IR 48 ผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีฤดูนาปี 2523 และนาปรัง 2524 คัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1-4 ระหว่างฤดูนาปี 2524 และฤดูนาปรัง 2526 ได้สายพันธุ์ดี นำมาปลูกศึกษาพันธุ์ทดลองผลผลิตและการตอบสนองต่อปุ๋ยระหว่างปีพ.ศ.2526-2530
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 120-122 วัน ทรงกอตั้ง แตกแขนงดี ต้นไม่ล้ม ความสูงประมาณ 133 เซนติเมตร จำนวนรวงต่อกอประมาณ 14 รวง มีอมัยโลส 23-27 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกค่อนข้างนุ่มและร่วน
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า กข 7 ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาวดีกว่าพันธุ์ กข 7 ต้านทานโรคไหม้ดีกว่าพันธุ์ กข 23 คุณภาพเมล็ดดี เมล็ดยาวเรียวสม่ำเสมอดีมาก เมล็ดใสเป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพการหุงต้มรับประทานดีเช่นเดียวกับพันธุ์ กข 23 ตอบสนองต่อปุ๋ยในระดับเศรษฐกิจสูง
พื้นที่แนะนำ :
        ปลูกในพื้นที่นาภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก เขตเกษตรก้าวหน้า มีการชลประทานดี
ข้อควรระวัง :
        ไม่ต้านทานต่อโรคใบจดสีน้ำตาล และกาบใบแห้ง

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : พิษณุโลก 60-2

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=76.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  พิษณุโลก 60-2
วันที่รับรอง :   30 กันยายน 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 60-2 ได้จากการผสมซ้อนระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ กข 1 กับพันธุ์ BR51-91-6 และพันธุ์ผสมของสายพันธุ์ SPR6726-134-124 กับพันธุ์ไออาร์34 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปีพ.ศ.2519-2520 ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกปีพ.ศ.2521-2525 ได้สายพันธุ์ SPRLR77034-PSL-17-1-1-1 เปรียบเทียบผลผลิตที่ศูนย์และสถานีทดลองข้าว 8 แห่งปีพ.ศ.2525-2529 พบว่าให้ผลผลิตมากกว่า กข 1 และ กข 7
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 130-140 วัน ต้นสูงประมาณ 120-130 เซนติเมตร ให้รวง 13-16 รวงต่อกอ ตอบสนองต่อปุ๋ยถึง 18 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ผลผลิตจากแปลงทดลองได้ 780 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปีจากการทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรภาคกลาง 8-10 แห่งได้ 701 กิโลกรัมต่อไร่ คุณสมบัติทางเคมี เป็นข้าวอมัยโลสสูง 29.6 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง การยึดตัวของเมล็ดข้าวสุก 1.58 เท่า ข้าวที่หุงสุกขึ้นหม้อร่วนแต่ไม่แข็งเท่า กข 1
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ กข 1 กข 7 และ กข 23 คุณภาพได้มาตรฐานทำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ได้ ต้านทานโรคกาบใบเน่า และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้โรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปานกลาง
พื้นที่แนะนำ :
        ปลูกในฤดูนาปี ในเขตชลประทานภาคกลาง เนื่องจากปลูกในฤดูนาปรังอายุจะมากกว่า และให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวน้อยกว่า
ข้อควรระวัง :
        ไม่ต้านทานโรคกาบใบแห้งและไส้เดือนฝอย

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : ปทุมธานี 60

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=75.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  ปทุมธานี 60
วันที่รับรอง :   30 กันยายน 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวเจ้าพันธุ์ ปทุมธานี 60 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์ ดอกมะลิ 70 กับสายพันธุ์ Chinese345 เมื่อปีพ.ศ.2501 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 1 และปลูกคัดเลือกในชั่วต่อ ๆ มาได้พันธุ์ SPT’58-37-400 ในเขตภาคกลาง ปี พ.ศ.2518-2529 ทำการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีภาคกลาง 8 แห่ง และเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ 25 พฤศจิกายน ความสูงประมาณ 159 เซนติเมตร จำนวนรวงต่อกอประมาณ 12 รวง ไม่ต้องการปุ๋ยจำนวนมาก เป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี ปริมาณอมัยโลสสูง 27-32 เปอร์เซ็นต์ ข้าวมีกลิ่นหอมข้าวสุกไม่แฉะง่าย เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ชอบข้าวแฉะ
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตเฉลี่ย 517 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวมีกลิ่นหอมคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่หุงสุกแล้วร่วนแบบเดียวกับข้าวขาวตาแห้ง 17 คุณภาพเมล็ดดี ยาวเรียว เลื่อมมันใสเป็นท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีเป็นข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ต้านทานโรคกาบใบเน่าโรคใบหงิกในสภาพธรรมชาติ
พื้นที่แนะนำ :
        ปลูกในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในเขตชลประทานและเขตเกษตรน้ำฝน
ข้อควรระวัง :
        ไม่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ๆ เช่น โรคไหม้ โรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากต้นจะล้มง่าย

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : พิษณุโลก 60-1

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=74.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  พิษณุโลก 60-1
วันที่รับรอง :   30 กันยายน 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวเจ้าพันธุ์ พิษณุโลก 60-1 ได้จากข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 60-1 การผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์ดี 3 พันธุ์คือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ นางมลเอส-4 ของประเทศไทย และพันธุ์ ไออาร์ 26 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติประเทศฟิลิปปินส์ โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปีพ.ศ.2516-2517 และได้คัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมได้สายพันธุ์ SPR7419-179-4-1 ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของพันธุ์และทดสอบความสามารถในการให้ผลผลิตพบว่าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าพันธุ์ที่มีอยู่เดิม
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 140-160 เซนติเมตร ออกดอกประมาณวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน หรือเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม ให้รวง 11-13 รวงต่อต้น ข้าวเปลือกยาว 9.83 มิลลิเมตรหนัก 2.71 กรัมต่อ 100 เมล็ดและ 11.50 กิโลกรัมต่อถังข้าวกล้อง มีสีน้ำตาลอ่อนใสเป็นเลื่อมมันท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี ทำข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวอมัยโลสต่ำ 17.10 เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยึดตัวของเมล็ดข้าวสุกน้อย ข้าวที่หุงสุกแล้วค่อนข้างเหนียวนุ่ม แต่ร่วนกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เล็กน้อย
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ คือในสถานีเฉลี่ย 557 กิโลกรัมต่อไร่ ในนาราษฎร์ 550 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพได้มาตรฐาน มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งและโรคใบหยิกได้ดีกว่าพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และต้านทานแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ :
        ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีในเขตนาน้ำฝนภาคกลางที่มีระดับน้ำไม่เกิน 75 เซนติเมตร
ข้อควรระวัง :
        ไม่เหมาะที่จะปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของโรคไหม้และโรคใบสีส้ม

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : พัทลุง 60

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=73.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  พัทลุง 60
วันที่รับรอง :   30 กันยายน 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ปี พ.ศ.2520-2529 สถานีทดลองข้าวควนกุฎ ผสมพันธุ์ข้าวโดยใช้พันธุ์ กข 13 เป็นพันธุ์แม่ผสมกับพันธุ์ กข 7 เป็นพันธุ์พ่อ ปลูกคัดเลือกแบบรวมหมู่ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงปลูกแบบสืบตระกูล ถึงชั่วที่ 5 และคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรพบว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดี
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวนาสวน ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุปานกลางประมาณ 150-160 วัน ออกดอก 6 ธันวาคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ ต้นกล้าแข็งแรง แตกกอประมาณ 10 ต้นต่อกอ ใบธงค่อนข้างกว้างและตั้งฉากกับลำต้น มีรวงแน่นระแง้ถี่ เมล็ดมาก รวงยาวและใหญ่ คอรวงยาว โผล่พ้นกาบใบธงประมาณ 10 เซนติเมตร ต้นค่อนข้างแข็งล้มยาก ต้นสูงประมาณ 156 เซนติเมตร การร่วงของเมล็ดปานกลาง เมล็ดลีบน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักเมล็ด 100 เมล็ด 3.03 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.98 กิโลกรัม ขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 9.75 มิลลิเมตร กว้าง 2.70 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร ปริมาณอมัยโลส 27-29.1 เปอร์เซ็นต์ อัตราการยืดตัวของข้าวสุก 1.91 เท่า ข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอมข้าวสุกค่อนข้างแข็งและร่วน
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตเฉลี่ย 457 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นข้าวที่มีระบบรากแข็งแรง ตั้งตัวได้เร็ว คอรวงยาวเหมาะที่จะเก็บเกี่ยวด้วยแกระ จำนวนเมล็ดต่อรวงมาก คุณภาพข้าวสุกมีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์ ช่อจังหวัด คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีกว่าพันธุ์ กข 13 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเล็กน้อย เมล็ดมีน้ำหนักดี ทนแล้งได้ดีในระยะแตกกอให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองในสภาพนาน้ำฝนต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
พื้นที่แนะนำ :
        เหมาะสำหรับปลูกในฤดูนาปี และในสภาพแวดล้อมแปรปรวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
ข้อควรระวัง :
        ไม่ต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคใบหงิก

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : ชุมแพ 60

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=72.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  ชุมแพ 60
วันที่รับรอง :   30 กันยายน 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวพันธุ์นี้ได้มาจากการผสมพันธุ์ข้าว ปี พ.ศ.2504-2510 โดยใช้ข้าวพันธุ์ กำผาย 41 เป็นพันธุ์แม่และข้าวพันธุ์ เหลืองทอง 78 เป็นพันธุ์พ่อที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง มีหมายเลขคู่ผสม SPT6118 และได้ทำการศึกษาพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวชุมแพ ปีพ.ศ.2511-2512 และปี พ.ศ.2513-2523 ทำการเปรียบเทียบผลผลิตในสถานี เปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนระหว่างสถานีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 27 ธันวาคม ต้นสูงประมาณ 160 เซนติเมตร ทรงกอตั้งลำต้นแข็งปานกลางใบและกาบใบสีเขียว ใบมีขนใบธงหักลง ช่วงเก็บเกี่ยวใบแห้งหมด รวงยาว แน่นปานกลางระแง้ถี่ คอรวงสั้น ข้าวสีเปลือกฟาง สาแหรกสีน้ำตาล มีขนสั้นบนเปลือกเมล็ด รูปร่างข้าวกล้องยาวเรียว ยาว 7.63 มิลลิเมตร กว้าง 2.35 มิลลิเมตร หนา 1.81 มิลลิเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 3.19 กรัม ปริมาณอมิโลส 31.43 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกร่วนแข็ง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตสูงในที่ลุ่มสภาพนาน้ำฝนและมีเสถียรภาพมากให้ผลผลิต 564 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพเรือนทดลอง ทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพนา ที่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย ตั้งตัวได้เร็วหลังปักดำ และทนทานต่อการทำลายของปู ทนดินเค็ม ปานกลาง
พื้นที่แนะนำ :
        แนะนำให้ปลูกในนาลุ่มสภาพนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อควรระวัง :
        ไม่เหมาะสำหรับที่ดอนไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : เจ้าฮ่อ

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=63.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  เจ้าฮ่อ
วันที่รับรอง :   20 กรกฏาคม 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        สถานีทดลองข้าวพาน ทำการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2522 และทำการปลูกศึกษาพันธุ์ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ระหว่างสถานีภาคเหนือระหว่างปีพ.ศ.2523-2525 และในปีพ.ศ.2526 ทำการปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน เก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ทรงกอตั้งตรง ลำต้นมีขนาดปานกลางค่อนข้างแข็งแรง ความสูงประมาณ 134 เซนติเมตร ใบค่อนข้างยาวและกว้าง แผ่นใบมีขน ก้านใบสีเขียวข้อต่อระหว่างใบและกาบใบสีฟาง รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงโผล่พ้นใบพอดี เมล็ดร่วงปานกลาง เมล็ดอ่อนสีฟางเมล็ดแก่ สีน้ำตาล ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างค่อนข้างป้อม ข้าวเปลืก 100 เมล็ด หนัก 3.31 กรัม ปริมาณอมิโลส 15.8 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอมค่อนข้างนุ่ม
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัมต่อไร่ ลำต้นไม่ล้มง่าย ปรับตัวได้ดีในสภาพไร่ทั่วไป ต้านทานโรคไหม้ต้านทานโรคหูดปานกลาง
พื้นที่แนะนำ :
        สภาพไร่พื้นราบ และสภาพไร่เชิงเขา ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางในภาคเหนือและภาคกลางตอนบนและมีฝนค่อนข้างสม่ำเสมอ ดินอุ้มความชื้นได้ดี
ข้อควรระวัง :
        ไม่ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : หันตรา 60

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=62.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  หันตรา 60
วันที่รับรอง :   20 กรกฏาคม 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวเจ้าหันตรา 60 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ดี ขาวนางเนย 11 ของประเทศไทยและข้าวนาสวนพันธุ์ดี ซี4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปีพ.ศ.2515 ปลูกคัดเลือกถึง ปี พ.ศ.2520 ทดสอบลักษณะสำคัญอื่น ๆ ได้ข้าวสายพันธุ์ SPR7270-18
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุหนักปานกลาง เก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ 20-25 ธันวาคม ทรงต้นสูงปานกลางทรงกอแน่น ความสูงประมาณ 155 เซนติเมตร เมื่อปลูกในสภาพน้ำลึกมีความสามารถในการยึดปล้องได้ปานกลาง ตัวใบแคบค่อนข้างยาว สีเขียวเข้ม มุมใบค่อนข้างแคบ กาบใบสีเขียวอ่อน แตกกอปานกลาง ใบธงตั้งตรง ลักษณะรวงโต ยาว ระแง้ถี่ คอรวงยาว จำนวนเมล็ดต่อรวงประมาณ 140 เมล็ด ฟางค่อนข้างแข็งมักไม่ล้มเมื่อปลูกในสภาพน้ำตื้น
ลักษณะเด่น :
        ผลผลิตประมาณ 425 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพเมล็ดดีกว่าพันธุ์ กข 19 มีปริมาณท้องไข่น้อย เพียง 1.81 มีความสามารถในการทนแล้งได้ดี ต้านทานโรคไหม้ มีปริมาณอมัยโลสต่ำกว่าพันธุ์ กข 19 และคุณภาพข้าวสุกนุ่มกว่า
พื้นที่แนะนำ :
        บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งมีระดับน้ำลึกสูงสุดไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีอัตราการเพิ่มระดับน้ำเป็นไปอย่างช้า ๆ ประมาณ 1-5 เซนติเมตรต่อวัน
ข้อควรระวัง :
        ถ้าปลูกในสภาพน้ำลึกในขณะที่ระดับน้ำในนาลดลงต้นข้าวจะล้มไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคขอบใบแห้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว และแมลงบั่ว

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : น้ำรู

http://it.doa.go.th/cv/view2.php?id=61.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  น้ำรู
วันที่รับรอง :   20 กรกฏาคม 2530
ประเภทพันธุ์ :   พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
        ข้าวเจ้าน้ำรู ได้มาจากชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านน้ำรู ดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในปีพ.ศ.2518 สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง ได้ทำการปลูกศึกษาพันธุ์ถึงปีพ.ศ.2524-2525 ได้นำเข้าทำการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่ของสถานีทดลองเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ และปีพ.ศ.2526 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี
ลักษณะทั่วไป :
        ข้าวไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อนถ้าปลูกในระดับความสูง 1,100-1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล จะเก็บเกี่ยวกลางเดือนตุลาคม ทรงกอค่อนข้างแน่น แตกกอดี จำนวนรวง 174 รวงต่อตารางเมตร ความสูง 141 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียว ตรง ค่อนข้างแข็งไม่ล้มง่าย รวงและคอรวงยาวระแง้ค่อนข้างถี่ข้าวเปลือกสีฟางรูปร่างค่อนข้างป้อมระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ ปริมาณอมิโลส 23.4 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 3.0 กรัม คุณภาพข้าวสุกไม่หอม นุ่มปานกลาง
ลักษณะเด่น :
        ชูรวงและระแง้ถี่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 247 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานปานกลางต่อโรคไหม้และต้านทานโรคเมล็ดด่างได้ดีในสภาพธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในที่มีอากาศหนาวและบนที่สูงตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยสูง
พื้นที่แนะนำ :
        ปลูกในสภาพไร่เจริญเติบโตได้ดีในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,400 เมตร
ข้อควรระวัง :
        ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งใบสีส้มโรคใบหยิกโรคเขียวเตี้ยโรคหูด และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : แก่นจันทร์ ธันวาคม 31, 2010

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  แก่นจันทร์
วันที่รับรอง : 19 ตุลาคม 2526
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าวเจ้าพันธุ์แก่นจันทร์พันธุ์ข้าวพึ้นเมืองของภาคใต้เก็บรวงมาจากนาเกษตรกรในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนองเมื่อปี พ.ศ.2509 ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์นำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรปรากฏว่าต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญบางชนิดและให้ผลผลิตเฉลี่ยดีเท่า ๆ กับข้าวพันธุ์นางพญา 132
ลักษณะทั่วไป :
ข้าวไวต่อช่วงแสงเก็บเกี่ยวระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ลำต้นสูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5-6 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.54 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.2 มิลลิเมตร รูปร่างเรียวลักษณะข้าวสุกร่วนคล้าย กข 13
ลักษณะเด่น :
คุณภาพเมล็ดดีกว่า กข 13 ผลผลิตดีกว่าข้าวนางพญา 132 ต้านทานโรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาลและต้านทานปานกลางต่อเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว
พื้นที่แนะนำ :
เหมาะสำหรับปลูกเป็นข้าวนาสวนในภาคใต้เท่านั้นไม่แนะนำให้ปลูกในภาคอื่น
ข้อควรระวัง :
ไม่ต้านทานโรคไหม้ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : กข 21

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  กข 21
วันที่รับรอง : 17 มิถุนายน 2524
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าว กข 21 เป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ได้จากคู่ผสมข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ นางมลเอส-4 และไออาร์ 26 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีเมื่อปีพ.ศ.2517 ปลูกคัดเลือกได้สายพันธุ์ SPR7419-86-2-5 ซึ่งเป็นพันธุ์แรกที่ต้านทานโรคใบหงิกสามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกแก้ปัญหาในท้องถิ่นที่มีโรคใบหงิกระบาดได้และให้ผลผลิตสูงมากหลังจากนั้นนำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีทดลองข้าวในภาคกลาง
ลักษณะทั่วไป :
ข้าวไวต่อช่วงแสง อายุประมาณ 120-130 วัน ต้นสูง 100-125 เซนติเมตร ลำต้นแข็งไม่ล้มง่ายใบและก้านใบสีเขียว ช่วงเก็บเกี่ยวใบจะแห้ง ระแง้ถี่มาก คอรวงสั้นข้าวกล้องยาวเรียว น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.74 กรัม คุณภาพเมล็ดดีข้าวสุกนุ่ม ปริมาณอมิโลส 15-20 เปอร์เซ็นต์ ระยะพักตัว 4 สัปดาห์
ลักษณะเด่น :
ผลผลิต 700 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการสีดี ข้าวสารสวย ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิกในสภาพธรรมชาติและต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ :
พื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่ควบคุมระดับน้ำได้ทุกภาค
ข้อควรระวัง :
ถ้าใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงต้นข้าวจะล้มไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคกาบใบแห้งโรคไหม้ และหนอนกอ

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : กข 23

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  กข 23
วันที่รับรอง : 17 มิถุนายน 2524
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าว กข 23 เป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวสามทางระหว่าง กข 7 กับ ไออาร์ 32 และ กข 1 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิตได้สายพันธุ์ SPRLR76002-168-1-1 ซึ่งต้านทานโรคใบหงิกและโรคข้าวอื่น ๆ เมล็ดข้าวมีคุณภาพดีและให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า กข 7
ลักษณะทั่วไป :
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกแบบข้าวนาสวน ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุประมาณ 120-130 วันลักษณะลำต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 115-120 เซนติเมตร ต้นและใบสีเขียวอ่อน แตกกอดีใบธงตั้งและค่อนข้างยาว รวงอยู่ใต้ใบ ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลองเฉลี่ยประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.71 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.3 มิลลิเมตร
ลักษณะเด่น :
ผลผลิตสูงทั้งในสภาพที่มีและไม่มีโรคใบหงิกระบาด ต้นเล็กแต่แข็งกว่ากข 21 เมล็ดยาวเรียว ข้าวสารสวยข้าวสุกค่อนข้างร่วนมีความนุ่มพอเหมาะเเละรสดี มีความสามารถในการต้านทานโรคใบหงิกโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ :
พื้นที่ที่มีชลประทานหรือควบคุมระดับน้ำได้โดยเฉพาะแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง :
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้มและโรคไหม้

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : กข 25

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  กข 25
วันที่รับรอง : 17 มิถุนายน 2524
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าว กข 25 เป็นข้าวพันธุ์ผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมคู่ (double cross) ระหว่าง ลูกผสมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ ไออาร์ 2061 และลูกผสมของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ ไออาร์ 26 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนเมื่อ ปี พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท และสถานีทดลองข้าวรังสิตปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีทดลองข้าวต่าง ๆในภาคกลางได้สายพันธุ์ BKNLR75091-CNT-B3-RST-40-2-2 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์เบาเหมาะสำหรับปลูกในฤดูนาปรังซึ่งจะเก็บเกี่ยวทันเวลาก่อนที่น้ำเค็มจะไหลบ่าเข้ามาในเขตที่น้ำเค็มเข้าถึง
ลักษณะทั่วไป :
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อายุประมาณ 100 วัน ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ 100 เซนติเมตร ทรงกอตั้งตรง ฟางค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวเข้ม รวงอยู่ใต้ใบ ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.76 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.4 มิลลิเมตร รูปร่างเรียว ลักษณะข้าวสุกร่วนแต่ค่อนข้างนุ่ม
ลักษณะเด่น :
ปลูกเป็นข้าวนาปรังในเขตที่มีน้ำเค็มเข้าถึงทำให้เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำเค็มจะไหลบ่าเข้านามีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และต้านทานหนอนกอปานกลาง ให้ผลผลิตเฉลี่ยจากแปลงทดลอง 650 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่แนะนำ :
พื้นที่ที่มีการชลประทานหรือควบคุมระดับน้ำได้และต้องการปลูกปีละหลายครั้ง
ข้อควรระวัง :
เมล็ดข้าวเป็นท้องไข่มากน้อยแปรปรวนไปตามแหล่งปลูก ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคไหม้ทั้งระยะกล้าและระยะคอรวง และเนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น จึงควรใช้กล้าอายุ 20 วันไม่ควรใช้กล้าแก่ปักดำ

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : กข 27

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  กข 27
วันที่รับรอง : 17 มิถุนายน 2524
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าวเจ้า กข 27 ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวขาวตาอู๋ กับ ขาวตาแห้ง 17 โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีกสิกรรมบางเขนเมื่อปี พ.ศ.2504 ทำการปลูกคัดเลือก และปลูกเปรียบเทียบผลผลิต คัดได้จากสายพันธุ์ BKN 6113-79 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ผสมต้นสูงที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและมีคุณภาพเมล็ดดีข้าวสารไม่มีท้องไข่
ลักษณะทั่วไป :
ข้าวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10 ธันวาคม ลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่ สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ต้นและใบสีเขียว ทรงกอค่อนข้างตั้ง ต้นใหญ่และใบยาวเหมือนข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั่วไป ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7-8 สัปดาห์ ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนัก 100 เมล็ด 3.01 กรัมเมล็ดข้าวกล้องยาว 7.5 มิลลิเมตร รูปร่างยาวเรียว ลักษณะข้าวสุกร่วนแต่ค่อนข้างนุ่ม
ลักษณะเด่น :
ผลผลิตเก็บเกี่ยวจากแปลงทดลอง เฉลี่ยประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ ทนน้ำท่วมได้ดีพอสมควรหลังปักดำประมาณเดือนครึ่งข้าวสารมีคุณภาพดีข้าวที่หุงสุกแล้วนุ่มคล้าย กข 7 ต้านทานโรคใบหงิกโรคกาบใบแห้งโรคไหม้ระยะคอรวงในสภาพธรรมชาติ
พื้นที่แนะนำ :
พื้นที่นาน้ำฝนภาคกลางระดับน้ำลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร
ข้อควรระวัง :
ไม่ต้านทานโรคใบสีส้มโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

ข้าวเจ้า ชื่อพันธุ์ : กข 17

ผ่านทางรายชื่อพันธุ์พืชรับรอง.

ข้าวเจ้า
ชื่อพันธุ์ :  กข 17
วันที่รับรอง : 07 ธันวาคม 2522
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ข้อมูลทั่วไป :
ประวัติ :
ข้าวเจ้า กข 17 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์ 262 จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างชาติประเทศฟิลิปปินส์ กับพันธุ์ ปิ่นแก้ว 56 โดยทำการผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ปี พ.ศ.2512 และทำการคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง และสถานีทดลองข้าวหันตรา ทำการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวต่าง ๆ ในภาคกลางได้สายพันธุ์ BKN 6986-66-2
ลักษณะทั่วไป :
ข้าวเจ้าขึ้นน้ำ ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 140 วัน รูปทรงต้นดี สูงประมาณ 130 เซนติเมตร หรือขึ้นกับระดับน้ำ ลำต้นและกาบใบสีเขียวอ่อน ใบธงตั้ง ใบสีเขียว ค่อนข้างสั้นและแคบ มุมใบและมุมต้นเเคบ แตกกอดี รวงอยู่ใต้ใบ มีความสามารถในการยืดตัวปานกลาง เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟางระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ น้ำหนัก 100 เมล็ด 2.23 กรัม เมล็ดข้าวกล้องยาว 7 มิลลิเมตร รูปร่างเรียว ลักษณะข้าวสุกร่วนและค่อนข้างแข็ง
ลักษณะเด่น :
เมล็ดยาวเรียวผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 640 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ทนน้ำท่วมได้ประมาณ 1 อาทิตย์ เมื่อต้นข้าวจมอยู่ใต้ผิวน้ำ (ใส)ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ฟื้นตัวได้เร็วหลังจากน้ำท่วม ต้านทานโรคขอบใบ แห้งปานกลาง ต้านทานแล้งปานกลาง
พื้นที่แนะนำ :
ฤดูนาปีในที่ลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ที่มีการใส่ปุ๋ยและแถบริมฝั่งแม่น้ำโขง
ข้อควรระวัง :
ให้ระวังความเสียหายจากการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,029 other followers

%d bloggers like this: