กุ้งแชบ๊วย

All posts tagged กุ้งแชบ๊วย

ขนาดและฤดูกาลการแพร่กระจายของกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำป่าชายเลน บริเวณตอนในของอ่าวพังงา

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006634&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพ็ญศรี บุญเรือง; สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์
ชื่อเรื่อง: ขนาดและฤดูกาลการแพร่กระจายของกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำป่าชายเลน บริเวณตอนในของอ่าวพังงา
Article title: Size and seasonal distribution of penaeus merguiensis in mangrove estuarine at inner part of Phang-nga bay
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 122
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS, MANGROVES, DIMENSIONS, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, SEASONS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, ขนาด, การแพร่กระจาย, ฤดูกาล, แม่น้ำ, ป่าชายเลน, อ่าวพังงาตอนใน
บทคัดย่อ: ตัวอย่างกุ้งแชบ๊วยที่ทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี (2535-2536) บริเวณปากแม่น้ำมะรุ่ยและคลองแยกต่างๆ ที่เป็นป่าชายเลน เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมืออวนรุน พบว่ากุ้งแชบ๊วยที่จับได้ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อนเต็มวัย (subadult) มีขนาดความยาวเปลือกหัวเฉลี่ย 14.64 (0.53) และ 14.87 (0.56) มม. ตามลำดับ ฤดูกาลการแพร่กระจายของกุ้งแชบ๊วยพบว่ามีปริมาณความชุกชุมช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคม-ตุลาคม) ของทั้ง 2 ปี การศึกษาการแพร่กระจายของขนาดกุ้งแชบ๊วยในแต่ละสถานี พบกุ้งแชบ๊วยที่มีชนาดใหญ่บริเวณปากแม่น้ำ ส่วนสถานีตอนในมีขนาดที่เล็กกว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง 3 สถานี (p<0.05) ของทั้ง 2 ปีการศึกษา ความเค็มและอุณหภูมิที่ระดับเหนือพื้นทะเลมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน คือมีค่าสูงช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลดต่ำลงช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่าความเค็มและอุณหภูมิที่ระดับเหนือพื้นทะเลเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19-33 เปอร์เซ็นต์o และ 27-31 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกุ้งแชบ๊วยกับความเค็ม พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (r = 0.11 p = 0.40 N = 60) และความสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ระดับเหนือพื้นทะเลก็พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (R=0.20 p=0.13 N = 60)
หมายเลข: 006634 KC3604027
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ความเป็นพิษของไนไตรท์ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005613&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ยนต์ มุสิก; วรรณา รัตนโกสีย์กิจ
ชื่อเรื่อง: ความเป็นพิษของไนไตรท์ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย
Article title: Toxicity of nitrite on Penaeus merguiensis larva
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 409-413
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; NITRITES; TOXICITY; LARVAE
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, ไนไตรท์, ความเป็นพิษ, ระยะการเจริญเติบโต, ความเข้มข้น
บทคัดย่อ: จากการศึกษาพิษเฉียบพลันของไนไตรท์ต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะต่างๆ โดยวิธีชีววิเคราะห์ในระบบน้ำนิ่ง ปรากฏว่า ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ไนไตรท์มีความเป็นพิษต่อลูกกุ้งในระยะ Nauplius สูงกว่าลูกกุ้งในระยะอื่นๆ โดยมีค่า 24 hr LC50 เท่ากับ 6.1, 29.0, 12.8, 125.0, 67.0, 58.0 และ 50.4 mg N/l สำหรับลูกกุ้งในระยะ Nauplius, Protozoea, Mysis, Postlarva 7, Postlarva 12, Postlarva 16 และ Postlarva 25 ตามลำดับ ความเป็นพิษของไนไตรท์ต่อลูกกุ้งในระยะ Postlarva มีแนวโน้มลดลงเมื่อลูกกุ้งโตขึ้น และความเป็นพิษของไนไตรท์ต่อลูกกุ้งแชบ๊วยในระยะ postlarva เพิ่มขึ้นมากเมื่อระยะเวลาสัมผัสเพิ่มขึ้นโดยค่า 96 hr LC50 ของไนไตรท์ต่อลูกกุ้งแชบ๊วยที่ระยะ Postlarva 7, Postlarva 12, Postlarva 16 และ Postlarva 25 มีค่าเท่ากับ 6.1, 6.0, 5.6 และ 4.8 mg-N/I ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่า 24 hr LC50 หลายเท่า
หมายเลข: 005613 KC3104015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ในกระชังแขวนลอย

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005153&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มานพ มิตรสมหวัง; กำจัด รื่นเริงดี
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) ในกระชังแขวนลอย
Article title: Study on monoculture of Penaeus merguiensis in floating net cage
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534
Source title : Proceedings of the 29th Kasetsart University annual conference: Animals, Veterinary Medicine, Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2534
หน้า: หน้า 467-477
จำนวนหน้า: 574 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2534)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; CAGE CULTURE; FEEDS; GROWTH; SURVIVAL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; WATER QUALITY
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, การเลี้ยงในกระชังแขวนลอย, อาหารสัตว์, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, คุณภาพน้ำ
หมายเลข: 005153 KC2904003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยบางชนิดในพื้นที่ดินเค็มภาคะวันออกเฉียงเหนือ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004728&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เอกลักษณ์ รัตนพงศ์เสน; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช; นพดล ภูวพานิช
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยบางชนิดในพื้นที่ดินเค็มภาคะวันออกเฉียงเหนือ
Article title: Study on culture of tiger shrimp (Penaeus monodon), white shrimp (Penaeus merquiensis) and mullet (Liza parsia) in the rock salt-affected area in the northeast of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 461-472
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PENAEUS MERGUIENSIS; MULLETS; PRAWNS AND SHRIMPS; AQUACULTURE; SURVIVAL; AQUATIC ANIMALS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, กุ้งแชบ๊วย, ปลากระบอก, การเลี้ยง, พื้นที่ดินเค็ม, ผลผลิต, อัตราการรอดตาย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลข: 004728 KC2704020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำและแชบ๊วยที่เลี้ยงด้วยไรสีน้ำตาล (Artemia spp.) ต่างสายพันธุ์

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004208&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เรณู ยาชิโร
ชื่อเรื่อง: อัตราการรอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำและแชบ๊วยที่เลี้ยงด้วยไรสีน้ำตาล (Artemia spp.) ต่างสายพันธุ์
Article title: Effect of feeding different strains of Artemia spp. on growth and survival of Penaeus monodon Fab. and Penaeus merguiensis de Man larvae
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 419-429
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PENAEUS MERGUIENSIS; ARTEMIA; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDS; SURVIVAL; GROWTH; NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, กุ้งแชบ๊วย, ไรสีน้ำตาล, อาร์ทีเมีย, ลูกกุ้ง, การเพาะเลี้ยง, อาหาร, สายพันธุ์, อัตราการรอดตาย, การเจริญเติบโต, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 004208 KC2504044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลผลิตกุ้งทะเลตกต่ำ : การแก้ไขโดยวิธีเลี้ยงแบบปล่อยเสริม

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003873&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทวีศักดิ์ ยังวนิชเศรษฐ; วิชิต ฉวีวรรณกร; ขวัญฤทัย ถนอมเกียรติ; ยุทธ ฮั่นโสภา
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตกุ้งทะเลตกต่ำ : การแก้ไขโดยวิธีเลี้ยงแบบปล่อยเสริม
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 323-331
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; AQUACULTURE; LARVAE; FEEDS; WATER QUALITY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, การเลี้ยง, อาหาร, คุณสมบัติของน้ำ, ผลผลิต
หมายเลข: 003873 KC2404039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะเลี้ยงลูกกุ้งทะเลบางชนิด (ให้มีผลผลิตสูง) ในน้ำเค็มจากบ่อเลี้ยงอาร์ทีเมียด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003870&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อภิชาต เมธีกุล; พลพจน์ กิตติสุวรรณ; อนันต์ ตันสุตะพานิช
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะเลี้ยงลูกกุ้งทะเลบางชนิด (ให้มีผลผลิตสูง) ในน้ำเค็มจากบ่อเลี้ยงอาร์ทีเมียด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 302-309
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS; AQUACULTURE; FEEDS; YIELDS; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, กุ้งเหลืองหางฟ้า, การเพาะเลี้ยง, อาหาร, การอนุบาล, ผลผลิต, อัตราการรอด
หมายเลข: 003870 KC2404036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

พิษเฉียบพลันของเบรสเตน-60 ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003836&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศุภชัย ลัมมาวุฒธิ; วรรณา รัตนโกสีย์กิจ
ชื่อเรื่อง: พิษเฉียบพลันของเบรสเตน-60 ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 สาขาประมง 27-29 มกราคม 2529 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ : หมวดพิษวิทยา หมวดโรคพยาธิ หมวดนิเวศวิทยา หมวดอนุกรมวิธาน หมวดชีววิทยาประมง หมวดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมวดสังคม-เศรษฐกิจ
Source title : Proceeding of the 24th Kasetsart University conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 10-17
จำนวนหน้า: 342 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2529)
หมวดหลัก: L74-Miscellaneous animal disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; LARVAE; FUNGICIDES; ACUTE TOXICITY; DEGRADATION
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, เบรสแตน-60, ความเป็นพิษ, พิษเฉียบพลัน, อัตราการสะสม, การสลายตัว
หมายเลข: 003836 KC2404002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชีววิทยาบางประการของ Penaeid shrimps ในนากุ้ง

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003489&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศราวุธ เจะโส๊ะ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีววิทยาบางประการของ Penaeid shrimps ในนากุ้ง
Article title: Preliminary study on some biological aspects of two commercial penaeid shrimps in PSU shrimp farm Pattani campus, Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 347-361
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; PENAEUS MERGUIENSIS; PRAWNS AND SHRIMPS; FARMS; BIOLOGY; SEX RATIO
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, กุ้งแชบ๊วย, นากุ้ง, ชีววิทยา, อัตราส่วนเพศ, การแจกแจงความถี่ของขนาด, ขนาดความแตกต่างเพศ, ประชากรทดแทน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตปัตตานี
หมายเลข: 003489 KC2304032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลเบื้องต้นของการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยวัยรุ่นในน้ำเกลือสินเธาว์

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003469&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พลพจน์ กิตติสุวรรณ; สมศักดิ์ สิงหลกะ; อนันต์ ตันสุตะพานิช
ชื่อเรื่อง: ผลเบื้องต้นของการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยวัยรุ่นในน้ำเกลือสินเธาว์
Article title: Preliminary study on rearing of banana prawn, Penaeus merguiensis de Man juveniles in rock salt water
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 105-113
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MERGUIENSIS; AQUACULTURE; SALINE WATER; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งแชบ๊วย, การเพาะเลี้ยง, น้ำเกลือสินเธาว์, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 003469 KC2304012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: