การให้อาหาร

All posts tagged การให้อาหาร

อาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006455&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ ภูพิพัฒน์; สมศรี งามวงศ์ชน; นันทิยา อุ่นประเสริฐ; ยงยุทธ ทักษิณ
ชื่อเรื่อง: อาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลากดหลวงขนาด 1 ถึง 3 นิ้ว
Article title: Appropriate feed for the rearing of channel catfish (Ictalurus punctatus) fingerling
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 78-86
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ICTALURUS; FEEDS; PELLETS; POWDERS; PROTEIN; FEEDING; STOCKING DENSITY; GROWTH RATE; SURVIVAL; COSTS
ดรรชนี-ไทย: ปลากดหลวง, อาหารสัตว์, การอนุบาล, การให้อาหาร, สูตรอาหาร, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, ต้นทุน
บทคัดย่อ: การทดลองอนุบาลลูกปลากดหลวงจากขนาด 1 นิ้ว ให้เป็นขนาด 3 นิ้ว โดยใช้อาหารทดลอง 5 ชนิด คือ อาหารปลาดุกวัยอ่อนเอกชนชนิดผง, อาหารปลาดุกวัยอ่อนเอกชนชนิดเม็ดลอย, อาหารปลาดุกขนาดเล็กเอกชนชนิดเม็ดลอย และอาหารผสมโปรตีน 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักแห้ง) อีก 2 ชนิด การทดลองใช้ลูกปลาที่มี น.น.เริ่มต้นเฉลี่ย 0.32 กรัม/ตัว ความยาวเฉลี่ย 1 นิ้ว ปล่อยปลาอัตราหนาแน่น 100 ตัว/ตร.ม. ในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 3.14 ตร.ม. ใช้ระบบน้ำไหลแผ่วๆ พบว่าอาหารผสมโปรตีน 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการอนุบาลให้เป็นขนาด 3 นิ้ว 25 วัน ต้นทุนการอนุบาล 1.53 และ 1.78 บาท/ตัว ตามลำดับ ส่วนอาหารผงเอกชนใช้เวลา 28 วัน ต้นทุนการอนุบาล 2.18 บาท/ตัว อาหารปลาดุกวัยอ่อนเม็ดลอยและอาหารปลาดุกขนาดเล็กเม็ดลอยใช้เวลา 49 วัน ต้นทุนการอนุบาล 4.22 และ 2.79 บาท/ตัวตามลำดับ อัตรารอดตายมีค่าอยู่ระหว่าง 89.7 ถึง 98.4 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006455 KC3504010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006454&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย ศีลอุดม; บรรจง เทียนส่งรัศมี
ชื่อเรื่อง: แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20
Article title: New feeding concept for sustainable shrimp culture beyond the year 2000
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 68-77
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; FEEDING SYSTEMS; FEEDING FREQUENCY; FEEDING LEVEL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงในบ่อดิน, การให้อาหาร, พฤติกรรมการกินอาหาร, ระยะเวลา, จำนวนครั้ง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, ต้นทุนค่าอาหาร
บทคัดย่อ: การให้อาหารตามแนวความคิดใหม่ เป็นการให้อาหารตามพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งและความสามารถในการกินอาหารของกุ้งบนพื้นฐานความจริงที่ว่า กุ้งตัวหนึ่งจะกินอาหารไม่เกิน 3 เม็ดในเวลา 2 ชั่วโมง ในระยะ 15 วันแรกลูกกุ้งส่วนใหญ่จะกินอาหารธรรมชาติที่มีอุดมสมบูรณ์ในบ่อ แต่จะให้อาหารเม็ดสองเวลาที่เวลา 06.00 น.และเวลา 18.00 น.เป็นอาหารเสริมและเพื่อหัดให้กุ้งคุ้นเคยกับอาหารเม็ด หลังจาก 15 วันจะให้อาหารตามความสามารถในการกินอาหารของกุ้งโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากยออาหาร ระยะนี้จะให้อาหารวันละ 6 เวลาคือ ที่เวลา 06.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 18.00 น. 22.00 น. และ 02.00 น. การให้อาหารแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารสูงถึงร้อยละ 78 ขณะที่การให้อาหารแบบเดิมมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 59 สำหรับบ่อขนาด 3 ไร่ที่ปล่อยกุ้งในอัตรา 30 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน จะสามารถประหยัดปริมาณอาหารได้มากกว่าร้อยละ 19 หรือคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 21,000 บาท/รุ่น สามารถผลิตกุ้งได้ 1,231 กก./ไร่/รุ่น นอกจากนี้ข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้กุ้งแต่ละวัน ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการบ่อเกี่ยวกับ การประเมินความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องตีน้ำ อัตรารอดของกุ้ง ปริมาณอาหารที่ต้องใช้ เวลาที่ควรจับกุ้ง และผลผลิตของในบ่อแต่ละรุ่นด้วย
หมายเลข: 006454 KC3504009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าว และใบกระถินป่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในกระชัง

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005620&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิจิตร พันธ์ศรี; เกษม เชตะวัน
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าว และใบกระถินป่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในกระชัง
Article title: Comparative study on the utilization of coconut meal and leucaena leaf meal as a protein supplement for common silver barb (Puntius ganionotus Bleeker) production in the cage
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 473-480
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS; COCONUTS; LEUCAENA; FEED MEALS; SUPPLEMENTS; CAGE CULTURE; FEEDING; INGREDIENTS; GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, กากมะพร้าว, ใบกระถินป่น, อาหารเสริมโปรตีน, การใช้ประโยชน์, การให้อาหาร, สูตรอาหาร, อัตราการเจริญเติบโต, ต้นทุนค่าอาหาร
บทคัดย่อ: เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าวและใบกระถินป่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ทดลองโดยแบ่งปลาออกเป็น 3 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 3 กระชัง ๆ ละ 20 ตัว เลี้ยงด้วยอาหารเสริมโปรตีนที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ 1 ใช้อาหารข้นเสริมกากมะพร้าว กลุ่มที่ 2 ให้อาหารข้นเสริมใบกระถินป่น กลุ่มที่ 3 ให้อาหารข้นสูตรควบคุม ใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมด 2 เดือน ตลอดการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของปลาที่ได้รับอาหารทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR.) แตกต่างกัน ค่า FCR. ของการเลี้ยงในระยะ 1 เดือนแรกต่ำกว่า FCR. เมื่อเลี้ยงครบ 2 เดือน อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ในระยะ 1 เดือนแรก ปลาที่ได้รับอาหารข้นสูตรควบคุมจะมีค่า FCR. ต่ำสุดคือ 1.69 ส่วนกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นเสริมใบกระถินป่นและอาหารข้นเสริมกากมะพร้าวจะมีค่า FCR. สูงขึ้นตามลำดับ คือ 1.93 และ 2.37 เมื่อเลี้ยงครบ 2 เดือน ค่า FCR. ของปลาทั้ง 3 กลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน คือ 2.97, 2.3 และ 2.44 ตามลำดับ ข้อมูลจากงานทดลองครั้งนี้ ให้ข้อเสนอแนะได้ว่า ใบกระถินป่นมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนสำหรับเลี้ยงปลาตะเพียนขาวที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้กากมะพร้าวป่น
หมายเลข: 005620 KC3104022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของความถี่ในการให้อาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดตลาด

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003673&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุชาติ เตชะนราวงศ์; สุพจน์ จึงแย้มปิ่น; วิชัย วัฒนกุล
ชื่อเรื่อง: ผลของความถี่ในการให้อาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดตลาด
Article title: Effects of feeding frequency on the growth of sea bass, Lates calcarifer (Bloch), cultured for marketable size in floating net cages
ชื่อเอกสาร : รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of the 24th national conference : Poster session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 1-7
จำนวนหน้า: 675 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2529)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LATES CALCARIFER; CAGE CULTURE; FEEDING; GROWTH; FEED CONVERSION EFFICIENCY; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลากะพงขาว, การเลี้ยงในกระชัง, การให้อาหาร, ความถี่, การเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 003673 KC2404041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ปริมาณมาก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003518&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธิดา เพชรมณี
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ปริมาณมาก
Article title: Mass culture of rotifer Brachionus plicatilis
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
Source title : Proceedings of the 23rd national conference : Poster session Volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 17-25
จำนวนหน้า: 386 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2528 ล.2)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRACHIONUS; AQUACULTURE; FEEDING; SALINITY; GROWTH; POPULATION GROWTH
ดรรชนี-ไทย: โรติเฟอร์, การเพาะเลี้ยง, วิธีการ, การให้อาหาร, ความเค็มของน้ำ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 003518 KC2304040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองขุนวัวแบบโกเบ 1. การขุนระยะเวลาสั้นโดยเปรียบเทียบระหว่างวัวพื้นเมืองกับวัวลูกผสมพื้นเมือง-ซีบู

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000243&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สวัสดิ์ อาตมางกูร; เสรี เอมะศิริ
ชื่อเรื่อง: การทดลองขุนวัวแบบโกเบ 1. การขุนระยะเวลาสั้นโดยเปรียบเทียบระหว่างวัวพื้นเมืองกับวัวลูกผสมพื้นเมือง-ซีบู
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาสัตวบาลและโรคสัตว์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings annual meeting on Animal Production and Health volume II
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 144-158
จำนวนหน้า: 334 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 K3 2503 v.2)
หมวดหลัก: L02-Animal feeding
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CATTLE; FATTENING; MALES; BREEDS (ANIMALS); ANIMAL FEEDING; FEEDS; CARCASS COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: โค, การขุนระยะสั้น, พันธุ์พื้นเมือง, พันธุ์ลูกผสม, การให้อาหาร, คุณภาพซาก
หมายเลข: 000243 KC0202014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการทดลองเพาะพันธุ์หอยสองฝาบางชนิด

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003468&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Wichit Chawiwannakorn; Kom Silapajarn; Jintana Nugranad; Sabaithip Amornjaruchit; Arunee Chindanonda; Songchai Sahavacharin
ชื่อเรื่อง: ผลการทดลองเพาะพันธุ์หอยสองฝาบางชนิด
Article title: Experiment on induced breeding of some bivalves
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 91-104
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BIVALVIA; BREEDING METHODS; TEMPERATURE; OVA; DEVELOPMENTAL STAGES; FEEDS; FEEDING
ดรรชนี-ไทย: หอยสองฝา, การเพาะพันธุ์, อุณหภูมิ, การผสมพันธุ์, ไข่, การพัฒนา, อาหาร, การให้อาหาร
หมายเลข: 003468 KC2304011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การสำรวจและวิจัยการเลี้ยงปลาดุกในจังหวัดพระนคร

Published กุมภาพันธ์ 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000547&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและวิจัยการเลี้ยงปลาดุกในจังหวัดพระนคร
Article title: Surveys of some Pladuk farms in Bangkok
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 338-339
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS, AQUACULTURE, FISH PONDS, STOCKING DENSITY, WATER QUALITY, FEEDS, FEEDING, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การเลี้ยง, การเตรียมบ่อ, อัตราการปล่อย, คุณภาพน้ำ, อาหาร, การให้อาหาร, ผลผลิต, จ.กรุงเทพฯ
หมายเลข: 000547 KC0501080
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: