การให้ปุ๋ย

All posts tagged การให้ปุ๋ย

อิทธิพลของปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตและความเข้มของสีของดอกอัญชัน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001827&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วารุณี วารัญญานนท์; สมเพียร เกษมทรัพย์; ธีระ ภิญโญ; มนู โป้สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตและความเข้มของสีของดอกอัญชัน
Article title: Influence of spacing and fertilizer on production of butterfly pea using as a dye plant
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 21
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLITORIA TERNATEA, FERTILIZERS, SPACING, FERTILIZER APPLICATION, YIELDS, COLOUR
ดรรชนี-ไทย: อัญชัน, ปุ๋ย, ระยะปลูก, การให้ปุ๋ย, ผลผลิต, ดอก, ความเข้มของสี
หมายเลข: 001827 KC1701021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปลูกข้าวฟ่างในปัจจุบัน

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000929&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จินดา จันทร์อ่อน
ชื่อเรื่อง: การปลูกข้าวฟ่างในปัจจุบัน
Article title: Sorghum cultivation in the present
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 108-129
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: H10-Pests of plants
H20-Plant diseases
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, การปลูก, ฤดูปลูก, วัชพืช, การให้ปุ๋ย, การให้น้ำ, การเก็บเกี่ยว, พันธุ์, ผลผลิต, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด
หมายเลข: 000929 KC0901019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาอิทธิพลตกค้างของปุ๋ยฟอสเฟตหลังจากการปลูกข้าวโพดแล้วครั้งหนึ่ง

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000339&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ถวิล ครุฑกุล; สรสิทธิ์ วัชโรทยาน; ดำรง มุขลาย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลตกค้างของปุ๋ยฟอสเฟตหลังจากการปลูกข้าวโพดแล้วครั้งหนึ่ง
Article title: Study of the residual effects of phosphate after one corn planting
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 116
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: T01-Pollution
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ยฟอสเฟต, ผลตกค้าง, การให้ปุ๋ย
หมายเลข: 000339 KC0301073
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีบางอย่างของต้นกล้าข้าวในสภาพดินน้ำท่วมและดินแห้งในการทดลองในกระถาง

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000091&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิศิษฐ์ โชลิตกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีบางอย่างของต้นกล้าข้าวในสภาพดินน้ำท่วมและดินแห้งในการทดลองในกระถาง
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 101-102
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, SEEDLINGS, CHEMICAL COMPOSITION, FLOODED RICE, DRY FARMING, FERTILIZER APPLICATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ต้นกล้า, องค์ประกอบทางเคมี, ดินน้ำท่วม, ดินแห้ง, การให้ปุ๋ย
หมายเลข: 000091 KC0101092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: