การใช้

All posts tagged การใช้

การใช้ดาลาพอนก่อนและหลังปลูกในมันสำปะหลัง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002062&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ; สินชัย สวัสดิชัย
ชื่อเรื่อง: การใช้ดาลาพอนก่อนและหลังปลูกในมันสำปะหลัง
Article title: Application of dalapon as pre- and post-planting treatment in cassava
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 76
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, HERBICIDES, APPLICATION METHODS, GERMINATION, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, ดาลาพอน, การใช้, ระยะก่อนปลูก, ระยะหลังปลูก, การงอก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002062 KC1801078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์กับยางพารา

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000627&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิชัย นพอมรบดี; สุรัตน์ ศรีวรวิทย์; ดำเกิง ชาลีจันทร์
ชื่อเรื่อง: การทดลองใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์กับยางพารา
Article title: Fertilizer experiment for para rubber
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 17-18
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, INORGANIC FERTILIZERS, USES, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, ปุ๋ยวิทยาศาสตร์, การใช้, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 000627 KC0601009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศไทย

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000626&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Brookson, C.W.
ชื่อเรื่อง: อุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศไทย
Article title: Natural rubber industry in Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 13-17
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: E21-Agro-industry
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ, การผลิต, การใช้, การลดลงของราคา, ศักยภาพการผลิต
หมายเลข: 000626 KC0601008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของการใช้ปุ๋ย NPK ระดับต่างๆ กันกับต้นยางนา

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000439&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สง่า สรรพศรี; สนิท อักษรแก้ว
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ปุ๋ย NPK ระดับต่างๆ กันกับต้นยางนา
Article title: Effects of different levels of NPK fertilizers upon the growth of dipterocarpus alatus
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 337-340
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIPTEROCARPUS, NPK FERTILIZERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางนา, ปุ๋ย NPK, ระดับปุ๋ย, การใช้, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000439 KC0401100
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของไม้ไทยบางชนิดในการทำเยื่อกระดาษ

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000395&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศรี อรัณยภูติ; ถนอม เปรมรัศมี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของไม้ไทยบางชนิดในการทำเยื่อกระดาษ
Article title: Preliminary study on suitability of Thai timbers for pulp and paper
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 170-180
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: K50-Processing of forest products
ดรรชนี-ไทย: ไม้, เยื่อกระดาษ, การใช้, การผลิต, โรงงานกระดาษ, วัตถุดิบ, ไม้รวก, ไม้งิ้ว, ไม้มะกอก, ไทย
หมายเลข: 000395 KC0401056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

ยอดใช้น้ำมันพุ่งหลังวิกฤติคลี่คลาย

Published กรกฎาคม 15, 2010 by SoClaimon

7 กรกฎาคม 2553, 05:00 น.

ผ่านทางยอดใช้น้ำมันพุ่งหลังวิกฤติคลี่คลาย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_94305 ยอดใช้น้ำมันเดือน มิ.ย.พุ่ง  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ชี้สถานการณ์บ้านเมืองปกติ ทำกลไกเศรษฐกิจดีขึ้น คาดแนวโน้มการใช้น้ำมันใน 6 เดือนหลัง จะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยถึงปริมาณการใช้น้ำมันในเดือน มิ.ย.ว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งเบนซินและดีเซลในรอบ 1-2 เดือน โดยการใช้น้ำมันเบนซินทุกชนิดมีปริมาณอยู่ที่ 20.87 ล้านลิตร/วัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. อยู่ที่วันละ 19.32 ล้านลิตร ในขณะที่การใช้ดีเซลทุกชนิดอยู่ที่วันละ 51.6 ล้านลิตร เทียบกับเดือน พ.ค. อยู่ที่วันละ 51.2 ล้านลิตร ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้น้ำมันขยายตัวมาจากเดือน มิ.ย. สถานการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้กลไกทางเศรษฐกิจมีการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกที่ขยายตัว

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้เชื่อว่า แนวโน้มการใช้น้ำมันจะมีการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจถือเป็นสัญญาณที่ดีของ ประเทศ หลังจากตั้งแต่ต้นปี ยอดการใช้น้ำมันชะลอตัวลง ส่งผลให้ค่าการตลาดน้ำมันของบริษัทน้ำมันปรับลดลงตามไปด้วย สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันแยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่าการใช้ น้ำมันเบนซิน 95 อยู่ที่วันละ 131,000 ลิตร/วัน ลดลงจากเดือน พ.ค.อยู่ที่วันละ 168,000 ลิตร เนื่องจากผู้ใช้น้ำมันหันมาเติมแก๊สโซฮอล์ 95 ที่มียอดการใช้ เดือน มิ.ย.วันละ 7.47 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.อยู่ที่วันละ 7.02 ล้านลิตร ส่วนเบนซิน 91 ยอดการใช้อยู่ที่วันละ 8.46 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.อยู่ที่วันละ 7.74 ล้านลิตร ขณะที่ยอดการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ยอดการใช้อยู่ที่วันละ 4.27 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.อยู่ที่วันละ 4.05 ล้านลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 ยอดการใช้อยู่ที่วันละ 377,000 ลิตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.อยู่ที่วันละ 337,000 ลิตร และแก๊สโซฮอล์อี 85 ยอดการใช้วันละ 5,000 ลิตร

สำหรับค่าการตลาดน้ำมันโดยเฉลี่ยเดือน มิ.ย. อยู่ที่ 1.32 บาท/ลิตรซึ่งยังเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าการตลาดมาตรฐานที่ควรจะได้รับในระดับ 1.50 บาท/ ลิตร ทำให้บริษัทน้ำมันส่วนใหญ่จะพยายามหาธุรกิจเสริม.

%d bloggers like this: