การใช้ประโยชน์ได้

All posts tagged การใช้ประโยชน์ได้

การศึกษาโภชนาการของปลาดุกลูกผสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาสำเร็จรูป

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006041&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์; พิศมัย สมสืบ; วิมล จันทรโรทัย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโภชนาการของปลาดุกลูกผสม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาสำเร็จรูป
Article title: Nutritional studies in hybrid clarias catfish for developing of complete catfish feed
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 23-31
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: Q54-Feed composition
หมวดรอง: L51-Animal physiology – Nutrition
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS; HYBRIDS; FEEDS; FORMULATIONS; NUTRITIVE VALUE; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, อาหารปลาสำเร็จรูป, สูตรอาหาร, องค์ประกอบ, ระดับโภชนะ, อัตราการเจริญเติบโต, การใช้ประโยชน์ได้
บทคัดย่อ: การศึกษาถึงระดับที่เหมาะสมของโภชนะ ซึ่งได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดไขมัน W6 และ W3 ในอาหารปลาดุกลูกผสมในห้องปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ในตู้กระจก หรือถังไฟเบอร์ โดยการให้อาหารทดลองสูตรต่างๆ อย่างเต็มที่ เป็นเวลา 60-84 วัน ปรากฏผลว่า อาหารปลาดุกลูกผสมควรมีโปรตีนระหว่าง 35-40 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 4-10 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรตดิบ 37-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบเท่าคาร์โบไฮเดรตสุก 28-39 เปอร์เซ็นต์ กรดไขมัน W6 1.0-1.5 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมัน W3 จากสัตว์ทะเล 0.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งระดับโภชนะดังกล่าวทำให้ปลาดุกลูกผสมมีอัตราการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์จากอาหารได้สูงสุด
หมายเลข: 006041 KC3304004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: