การแยกเชื้อ

All posts tagged การแยกเชื้อ

การศึกษาเชื้อราในซีอิ๊ว

Published เมษายน 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001668&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง; พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์; กณิษฐา สุวรรณเมนะ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเชื้อราในซีอิ๊ว
Article title: Study on fungi in soy-sauce fermentation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 35-35(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, SOYFOODS, FUNGI, FERMENTATION, MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ซีอิ๊ว, เชื้อรา, การหมัก, การแยกเชื้อ, การเลี้ยงเชื้อ
หมายเลข: 001668 KC1601035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาชนิดของเชื้อ Erwinia spp. สาเหตุโรคเน่าเละของผัก 10 ชนิด ตามลักษณะพืชอาศัย

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001513&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุดฤดี มารมย์; ศักดิ์ สุนทรสิงห์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดของเชื้อ Erwinia spp. สาเหตุโรคเน่าเละของผัก 10 ชนิด ตามลักษณะพืชอาศัย
Article title: Studies on different strains of Erwinia spp. isolated from 10 vegetables by host relationships
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRASSICA, RAPHANUS SATIVUS, ALLIUM, SOLANUM TUBEROSUM, ZEA MAYS, ROTS, ERWINIA, ISOLATION TECHNIQUES, SPECIES
ดรรชนี-ไทย: กะหล่ำปลี, กะหล่ำดอก, ผักกาดขาว, ผักกาดหัว, หอมแบ่ง, หอมใหญ่, ผักกาดเขียวกวางตุ้ง, มันฝรั่ง, ข้าวโพด, ผักกาดเขียวปลี, โรคเน่าเละ, ERWINIA, การแยกเชื้อ, ชนิด
หมายเลข: 001513 KC1501020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีการบางอย่างที่ใช้ในการศึกษาเห็ดหูหนู

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001021&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
ชื่อเรื่อง: วิธีการบางอย่างที่ใช้ในการศึกษาเห็ดหูหนู
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 513
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: U30-Research methods
หมวดรอง: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, ISOLATION TECHNIQUES, CULTURE TECHNIQUES, SPORES, FUNGAL MORPHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหูหนู, การแยกเชื้อ, การเพาะเลี้ยง, สปอร์, สัณฐานวิทยา
หมายเลข: 001021 KC0901111
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางไวรัสวิทยาของปลาที่ป่วยด้วยโรคระบาด

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006458&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Frerichs, G.N.; สุปราณี ชินบุตร; กมลพร ทองอุไทย; สมเกียรติ์ กาญจนาคาร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางไวรัสวิทยาของปลาที่ป่วยด้วยโรคระบาด
Article title: Virological study on epizootic ulcerative syndrome-diseased fishes
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 103-117
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHANNA, FISH RHABDOVIRUSES, EPIDEMICS, VIROLOGY, AETIOLOGY, MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: ปลา, โรคระบาด, ไวรัสวิทยา, การแยกเชื้อ, เชื้อสาเหตุ
บทคัดย่อ: โรคระบาดปลาที่เกิดขึ้นกับปลาหลายชนิดในทวีปเอเซีย สันนิษฐานว่าเกิดจากตัวเชื้อโรคหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน เชื้อไวรัสก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่พบในปลาป่วย แต่การแยกเชื้อไวรัสในอดีตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร การศึกษาเพิ่มเติมในรายงานฉบับนี้ สามารถแยกเชื้อ Rhabdovirus ได้จำนวน 9 เชื้อ จากปลาที่ป่วยด้วยโรคระบาดในปี 2536-2537 โดยใช้เซลล์ BF-2 SSN-1 และ HCK และแยกเชื้อได้เฉพาะตัวอย่างปลาที่เก็บในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเกิดโรคระบาด ตัวอย่างที่เก็บจากปลาป่วยที่มีชีวิตจะให้ผลดีในการแยกเชื้อไวรัส ไม่สามารถแยกเชื้อไวรัสจากปลาป่วยที่เก็บในช่วงสัปดาห์ที่ 5 ของโรคระบาด และปลาที่หายจากการป่วย ไม่สามารถแยกเชื้อไวรัสจากปลาป่วยโดยใช้ เซลล์ EPC การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เชื้อ Rhabdovirus พบอยู่ในตัวอย่างปลาป่วย และแยกออกมาเลี้ยงให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้จากปลาที่ป่วยในระยะ 2 สัปดาห์แรกของการเกิดโรคระบาด ซึ่งอาจจะเป็นตัวเชื้อที่มีความสำคัญตัวหนึ่งในกลุ่มเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
หมายเลข: 006458 KC3504013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อระบบพัฒนา

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006446&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กุลวรา แสงรุ่งเรือง; วารินทร์ ธนาสมหวัง; ลิลา เรืองแป้น
ชื่อเรื่อง: แบคทีเรียในกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อระบบพัฒนา
Article title: Bacterial flora of intensively cultured black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 3-10
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; VIBRIO; PSEUDOMONAS; INTENSIVE FARMING; CELL COUNTING; SPECIES
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, แบคทีเรีย, VIBRIO SPP., PSEUDOMONAS SPP., การแยกเชื้อ, ชนิด, ปริมาณ
บทคัดย่อ: ชนิดและปริมาณแบคทีเรียในตับและตับอ่อน ลำไส้ และเลือดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ได้ศึกษาโดยการเก็บตัวอย่างกุ้งในระยะ 30, 50, 70, 90 และ 120 วัน หลังจากปล่อยลงเลี้ยงในบ่อระบบพัฒนาอาหารที่ใช้แยกแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio และแบคทีเรียรวมเป็นอาหารวุ้น Thiosulfate Citrate Bile salts Sucrose และ Zobell’s 2216 e ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรีย Vibrio และแบคทีเรียรวมที่แยกได้จากตับและตับอ่อน ของกุ้งมีปริมาณเฉลี่ยขึ้นลงตลอดระยะการเลี้ยง โดยอยู่ในช่วง 7.6*10**(2) – 1.8*10**(4), 5.5*10**(3) – 2.2*10**(5) เช่นเดียวกับปริมาณที่ขึ้นลงของแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งอยู่ในช่วง 2.1*10**(3) – 1.7*10**(6), 5.1*10**(5) – 2.7*10**(8) เซลล์/ก ตามลำดับ สำหรับในเลือดพบว่ามีปริมาณเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.0*10 – 3.5*10**(2) และ 4.7*10 – 7.6*10**(2) เซลล์/มล. ตามลำดับ แบคทีเรียที่มีปริมาณอยู่ในสัดส่วนที่สูงตลอดระยะการตรวจสอบได้แก่ Pseudomonas spp. และ Vibrio spp. ชนิดของ Vibrio ที่แยกได้มี 7 ชนิด ได้แก่ V. alginolyticus, V. cholerae (non 01), V. damsela, V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. vulnificus และ Vibrio spp.
หมายเลข: 006446 KC3504001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การค้นคว้าเรื่องบักเตรีในแหนม

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000478&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรูญ คำนวนตา; ทวี ญาณสุคนธ์
ชื่อเรื่อง: การค้นคว้าเรื่องบักเตรีในแหนม
Article title: Investigation of bacteria in Thai fermented pork
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 29-30
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PORK, FERMENTED FOODS, BACTERIA, ISOLATION TECHNIQUES, SPECIES
อรรถาภิธาน-ไทย: เนื้อหมู; อาหารบูด; BACTERIA; ไอโซเลชั่น เทคนิค; ชนิด
ดรรชนี-ไทย: แหนม, แบคทีเรีย, การแยกเชื้อ, ชนิด
หมายเลข: 000478 KC0501008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: