การเลี้ยง

All posts tagged การเลี้ยง

การคัดเลือกสายพันธุ์และการเลี้ยงยีสต์ที่มีโปรตีนสูงในน้ำทิ้งจากขบวนการแปรรูปอาหารถั่วเหลือง

Published มกราคม 31, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001876&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นภา โล่ห์ทอง; ปราโมทย์ ศิริโรจน์
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกสายพันธุ์และการเลี้ยงยีสต์ที่มีโปรตีนสูงในน้ำทิ้งจากขบวนการแปรรูปอาหารถั่วเหลือง
Article title: Selection and cultivation of high protein yeast in soybean waste
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 70
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: YEASTS, SELECTION, CULTURE TECHNIQUES, WASTES
ดรรชนี-ไทย: ยีสต์, การคัดเลือกสายพันธุ์, การเลี้ยง, น้ำทิ้ง, การแปรรูปอาหาร, ถั่วเหลือง
หมายเลข: 001876 KC1701070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อาหารราคาถูกสำหรับเลี้ยงไรโซเบียมบางสายพันธุ์เป็นอุตสาหกรรม

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001744&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: คนึงนิจ สุวรรณรงค์; สายพิณ พรทวีวัฒน์; สมศักดิ์ วังใน
ชื่อเรื่อง: อาหารราคาถูกสำหรับเลี้ยงไรโซเบียมบางสายพันธุ์เป็นอุตสาหกรรม
Article title: Economic growth media for mass production of some strains of Rhizobium japonicum
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 110
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, MASS REARING, CULTURE MEDIA, GLYCINE MAX, VARIETIES, YEASTS
ดรรชนี-ไทย: ไรโซเบียม, อาหารเลี้ยงเชื้อ, การเลี้ยง, ถั่วเหลือง, สายพันธุ์, ยีสต์
หมายเลข: 001744 KC1601111
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

นิสัยความเป็นอยู่และผลผลิตของผึ้งไทยที่ทดลองเลี้ยง ณ ดอยอ่างขาง

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001736&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วาลุลี โรจนวงศ์; สุธรรม อารีกุล
ชื่อเรื่อง: นิสัยความเป็นอยู่และผลผลิตของผึ้งไทยที่ทดลองเลี้ยง ณ ดอยอ่างขาง
Article title: Natural habits and yields of the indian honey bee investigation at Doi Ang Khang
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 102-102(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
หมวดรอง: L20-Animal ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HONEY BEES, ANIMAL HUSBANDRY, BEHAVIOUR, PEST INSECT, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ผึ้ง, การเลี้ยง, พฤติกรรม, แมลงศัตรู, โรคท้องร่วง, ผลผลิต
หมายเลข: 001736 KC1601103
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวเพื่อใช้เป็นอาหารโปรตีนสูง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001647&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิเชียร ยงมานิตชัย
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวเพื่อใช้เป็นอาหารโปรตีนสูง
Article title: Mass cultivation of green algae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 14-14(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUACULTURE, CHLOROPHYCEAE, FOODS, PROTEIN CONTENT, GROWTH, PLANT NUTRITION
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายสีเขียว, อาหารโปรตีนสูง, การเลี้ยง, การเจริญเติบโต, ธาตุอาหาร
หมายเลข: 001647 KC1601014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเลี้ยงหนอนกระทู้ยาสูบด้วยอาหารเทียม

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001133&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีดา สุวรรณศรี
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงหนอนกระทู้ยาสูบด้วยอาหารเทียม
Article title: Rearing of tobacco caterpillars on an artificial media
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 584-593
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HELIOTHIS, AGROTIS, SPODOPTERA, LARVAE, MASS REARING, DIET, LIFE CYCLE
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้ยาสูบ, การเลี้ยง, อาหารเทียม, วงจรชีวิต
หมายเลข: 001133 KC1001070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเลี้ยงหนอนเจาะสมอฝ้ายด้วยอาหารเทียม

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001132&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีชา อารีกุล; โสธร ประเสริฐผล
ชื่อเรื่อง: การทดลองเลี้ยงหนอนเจาะสมอฝ้ายด้วยอาหารเทียม
Article title: Mass rearing of cotton bollworm on artificial diet
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 583
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, HELICOVERPA ARMIGERA, MASS REARING, DIET, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, หนอนเจาะสมอฝ้าย, การเลี้ยง, อาหารเทียม, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001132 KC1001069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เปรียบเทียบการเลี้ยงไหมโดยวิธีให้ใบหม่อนเป็นใบกับวิธีใช้เลี้ยงทั้งกิ่ง

Published มีนาคม 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001131&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมบัติ สุภาภา
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการเลี้ยงไหมโดยวิธีให้ใบหม่อนเป็นใบกับวิธีใช้เลี้ยงทั้งกิ่ง
Article title: Study on the comparison of silk yield by feeding oil silkworms with individual picking leaf and shooting method
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 580-582
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: L01-Animal husbandry
หมวดรอง: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SILKWORMS, ANIMAL HUSBANDRY, BREEDS (ANIMALS), MORUS ALBA, FEEDING, LEAVES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ไหม, การเลี้ยง, ใบหม่อน, กิ่งหม่อน, พันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001131 KC1001068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001006&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Damrong Silapachai
ชื่อเรื่อง: Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition
Article title: Production and food conversion of Clarias batrachus Linn. (Clariidae) under intensive feeding condition
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 470-471
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, AQUACULTURE, FEEDS, STOCKING DENSITY, SURVIVAL, FEED CONVERSION EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, การเลี้ยง, อาหาร, อัตราการปล่อย, อัตราการตาย, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
หมายเลข: 001006 KC0901096
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001003&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประเสริฐ สีตะสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำและผลผลิตในบ่อปลาดุกที่จังหวัดสมุทรปราการ
Article title: Study on the chemical condition of water and production of Pla Duk Clariasus batrachus in ponds
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 466
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: P10-Water resources and management
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS BATRACHUS, FISH PONDS, WATER QUALITY, AQUACULTURE, FEED CONVERSION EFFICIENCY, SURVIVAL, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุก, บ่อเลี้ยงปลา, คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ, การเลี้ยง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, อัตราการรอดตาย, ผลผลิต
หมายเลข: 001003 KC0901093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกอุย Clarias macrocephalus Gunther ที่เลี้ยงด้วยปลาหมอเทศบด

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001000&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ สุรนีรนาถ; เวียง เชื้อโพธิ์หัก
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกอุย Clarias macrocephalus Gunther ที่เลี้ยงด้วยปลาหมอเทศบด
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 460-462
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS, AQUACULTURE, FEEDS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย, การเลี้ยง, อาหาร, ปลาหมอเทศบด, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001000 KC0901090
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: