การเลี้ยงในบ่อดิน

All posts tagged การเลี้ยงในบ่อดิน

แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006454&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย ศีลอุดม; บรรจง เทียนส่งรัศมี
ชื่อเรื่อง: แนวความคิดใหม่การให้อาหารกุ้งกุลาดำในบ่อดินแบบยั่งยืนหลังศตวรรษที่ 20
Article title: New feeding concept for sustainable shrimp culture beyond the year 2000
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 68-77
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON; FEEDING SYSTEMS; FEEDING FREQUENCY; FEEDING LEVEL; FEED CONVERSION EFFICIENCY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, การเลี้ยงในบ่อดิน, การให้อาหาร, พฤติกรรมการกินอาหาร, ระยะเวลา, จำนวนครั้ง, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, ต้นทุนค่าอาหาร
บทคัดย่อ: การให้อาหารตามแนวความคิดใหม่ เป็นการให้อาหารตามพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งและความสามารถในการกินอาหารของกุ้งบนพื้นฐานความจริงที่ว่า กุ้งตัวหนึ่งจะกินอาหารไม่เกิน 3 เม็ดในเวลา 2 ชั่วโมง ในระยะ 15 วันแรกลูกกุ้งส่วนใหญ่จะกินอาหารธรรมชาติที่มีอุดมสมบูรณ์ในบ่อ แต่จะให้อาหารเม็ดสองเวลาที่เวลา 06.00 น.และเวลา 18.00 น.เป็นอาหารเสริมและเพื่อหัดให้กุ้งคุ้นเคยกับอาหารเม็ด หลังจาก 15 วันจะให้อาหารตามความสามารถในการกินอาหารของกุ้งโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากยออาหาร ระยะนี้จะให้อาหารวันละ 6 เวลาคือ ที่เวลา 06.00 น. 10.00 น. 14.00 น. 18.00 น. 22.00 น. และ 02.00 น. การให้อาหารแบบใหม่มีประสิทธิภาพในการใช้อาหารสูงถึงร้อยละ 78 ขณะที่การให้อาหารแบบเดิมมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 59 สำหรับบ่อขนาด 3 ไร่ที่ปล่อยกุ้งในอัตรา 30 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน จะสามารถประหยัดปริมาณอาหารได้มากกว่าร้อยละ 19 หรือคิดเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 21,000 บาท/รุ่น สามารถผลิตกุ้งได้ 1,231 กก./ไร่/รุ่น นอกจากนี้ข้อมูลปริมาณอาหารที่ให้กุ้งแต่ละวัน ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการบ่อเกี่ยวกับ การประเมินความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องตีน้ำ อัตรารอดของกุ้ง ปริมาณอาหารที่ต้องใช้ เวลาที่ควรจับกุ้ง และผลผลิตของในบ่อแต่ละรุ่นด้วย
หมายเลข: 006454 KC3504009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: