การเพาะโดยวิธีธรรมชาติ

All posts tagged การเพาะโดยวิธีธรรมชาติ

การทดลองเบื้องต้นในการเพาะพันธุ์ปลาช่อน (Channa striatus Fowler)

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003475&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อเรื่อง: การทดลองเบื้องต้นในการเพาะพันธุ์ปลาช่อน (Channa striatus Fowler)
Article title: Preliminary experiment of breeding of snakehead (Channa striatus Fowler)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 157-165
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHANNA STRIATUS; BREEDING METHODS; ARTIFICIAL INSEMINATION; GROWTH; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาช่อน, การเพาะพันธุ์, การผสมเทียม, การเพาะโดยวิธีธรรมชาติ, การเจริญเติบโต, อัตราการรอด
หมายเลข: 003475 KC2304018
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: