การเพาะเลี้ยง

All posts tagged การเพาะเลี้ยง

สายใบ-สาหร่ายเศรษฐกิจของไทย

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001570&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Ogawa, H.; กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ชื่อเรื่อง: สายใบ-สาหร่ายเศรษฐกิจของไทย
Article title: Porphyra-an economic seaweed of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 77
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PORPHYRA, SPECIES, LIFE CYCLE, SEASONS, SEAWEED, AQUACULTURE, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: สายใบ, จีฉ่าย, PORPHYRA, ชนิด, แหล่งที่พบ, ฤดูกาล, วงจรชีวิต, การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 001570 KC1501077
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

สาหร่ายสีเขียว

Published มีนาคม 31, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001288&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุหลัน พิทักษ์พล
ชื่อเรื่อง: สาหร่ายสีเขียว
Article title: Green algae
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 236-241
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHLOROPHYCEAE, SEAWEED CULTURE, VARIETIES, ENVIRONMENT, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายสีเขียว, การเพาะเลี้ยง, พันธุ์, อาหารเพาะเลี้ยง, อุณหภูมิ, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001288 KC1301036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Unicellular algal protein production using domestic wastewater

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001108&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: McGarry, M.G.
ชื่อเรื่อง: Unicellular algal protein production using domestic wastewater
Article title: Unicellular algal protein production using domestic wastewater
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 356-365
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ALGAE, SINGLE CELL PROTEIN, SEAWEED CULTURE, WASTEWATER, HOUSEHOLD WASTES, MANAGEMENT, YIELDS, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: สาหร่าย, โปรตีนเชิงเดี่ยว, น้ำเสียจากบ้านเรือน, การเพาะเลี้ยง, ผลผลิต, คุณค่าทางอาหาร
หมายเลข: 001108 KC1001045
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีการบางอย่างที่ใช้ในการศึกษาเห็ดหูหนู

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001021&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
ชื่อเรื่อง: วิธีการบางอย่างที่ใช้ในการศึกษาเห็ดหูหนู
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 513
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: U30-Research methods
หมวดรอง: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI, ISOLATION TECHNIQUES, CULTURE TECHNIQUES, SPORES, FUNGAL MORPHOLOGY
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหูหนู, การแยกเชื้อ, การเพาะเลี้ยง, สปอร์, สัณฐานวิทยา
หมายเลข: 001021 KC0901111
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Study on the growth of albino and normal nile tilapia, Tilapia nilotica Linn

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001012&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ
ชื่อเรื่อง: Study on the growth of albino and normal nile tilapia, Tilapia nilotica Linn
Article title: Study on the growth of albino and normal nile tilapia, Tilapia nilotica Linn
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 479-480
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TILAPIA,GENUS, SPECIES, GROWTH, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลานิลเผือก, ปลานิลธรรมดา, การเจริญเติบโต, การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 001012 KC0901102
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลเผือกกับปลานิลธรรมดา

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001010&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ
ชื่อเรื่อง: ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลเผือกกับปลานิลธรรมดา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 475-476
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: L52-Animal physiology – Growth and development
M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TILAPIA, GENUS, SPECIES, GROWTH RATE, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลานิลเผือก, ปลานิลธรรมดา, อัตราการเจริญเติบโต, การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 001010 KC0901100
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่สถานีประมงทะเลสงขลา

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000995&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทรงชัย สหวัชรินทร์; ไพโรจน์ พรหมานนท์
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่สถานีประมงทะเลสงขลา
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 431-456
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MACROBRACHIUM ROSENBERGII, AQUACULTURE, LARVAE, FEEDS, EGG HATCHABILITY, WATER QUALITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: กุ้งก้ามกราม, การเพาะเลี้ยง, วัยอ่อน, อาหาร, อัตราการฟักเป็นตัว, คุณภาพน้ำ, สถานีประมงทะเลสงขลา
หมายเลข: 000995 KC0901085
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เรื่องเทคนิคการเลี้ยงแมลงบั่วในห้องปฏิบัติการและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับชีวประวัติ

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000787&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อมรรัตน์ พันธุฟัก; ประกอบ เลื่อมแสง
ชื่อเรื่อง: เรื่องเทคนิคการเลี้ยงแมลงบั่วในห้องปฏิบัติการและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับชีวประวัติ
Article title: Rearing technique of rice gall midge in laboratory and some notes on it’s biology
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 161-164
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
ดรรชนี-ไทย: บั่ว, แมลงศัตรูพืช, การเพาะเลี้ยง, วงจรชีวิต, รูปร่างลักษณะ, ข้าว
หมายเลข: 000787 KC0701061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

Published มีนาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000772&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำพล พงศ์สุวรรณ; ไพโรจน์ พรหมานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน
Article title: Preliminary study on the early developmental stages of Macrobrachium rosenbergii de man
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 สาขาพืช และ ชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2511
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences seventh session : Plant and Biological Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2511
หน้า: หน้า 129-130
จำนวนหน้า: 164 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2511)
หมวดหลัก: L52-Animal physiology – Growth and development
ดรรชนี-ไทย: กุ้งก้ามกราม, ลูกกุ้ง, การเจริญเติบโต, ชั้นการวิวัฒนาการ, การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 000772 KC0701046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะปลาสวายโดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000670&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อารีย์ สิทธิมังค์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะปลาสวายโดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียม
Article title: Artificial breeding of Pla Sawai, Pangasius sutchi, by pituitary hormone injection
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 126-128
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS, ARTIFICIAL INSEMINATION, ANIMAL BREEDING, PITUITARY HORMONES, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, การเพาะเลี้ยง
หมายเลข: 000670 KC0601052
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: