การเพาะพันธุ์

All posts tagged การเพาะพันธุ์

การเพาะพันธุ์ปลาทรงเครื่อง Labeo bicolor H.M. Smith

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001011&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ สุรนีรนาถ; เวียง เชื้อโพธิ์หัก; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาทรงเครื่อง Labeo bicolor H.M. Smith
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 477-478
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LABEO, BREEDING METHODS, HORMONES, INJECTION, OVIPOSITION, HATCHERIES, FEEDING, GROWTH, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาทรงเครื่อง, การเพาะพันธุ์, การฉีดฮอร์โมน, การวางไข่, การฟักออกเป็นตัว, การกินอาหาร, การเจริญเติบโต, การอนุบาล
หมายเลข: 001011 KC0901101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสวาย

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000673&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาสวาย
Article title: Induced spawning of pond-reared Pla Swai Pangasius pangasius (Hamilton) by pituitary injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 140-152
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PANGASIUS PANGASIUS, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, PITUITARY GLAND, AQUACULTURE, FEEDS, SURVIVAL, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ปลาสวาย, การเพาะพันธุ์, การวางไข่, การฉีดฮอร์โมน, ต่อมใต้สมอง, การเลี้ยง, อาหาร, การรอดตาย, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000673 KC0601055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ

Published มีนาคม 18, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000672&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เวียง เชื้อโพธิ์หัก; วิทย์ ธารชลานุกิจ; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ
Article title: Induced spawning of chinese silver carp Hypophthalmichthys molitrix (C & V) by hormone injections
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2510
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural Sciences sixth session : Plant and Biological Sciences, Animal Science, and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2510
หน้า: หน้า 129-140
จำนวนหน้า: 646 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2510)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX, INDUCED OVULATION, HORMONES, INJECTION, ARTIFICIAL INSEMINATION, PITUITARY GLAND, FEEDS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาเมืองจีนลิ่นฮื้อ, การเพาะพันธุ์, ฮอร์โมน, การวางไข่, ต่อมใต้สมอง, การผสมเทียม, อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
หมายเลข: 000672 KC0601054
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลการใช้ LHRHa และสาร Clomiphene Citrate ต่อการเพาะพันธุ์ปลาสลิด

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006646&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรศักดิ์ ชมเชย; ศรีน้อย ชุ่มคำ; อรพินท์ จินตสถาพร
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้ LHRHa และสาร Clomiphene Citrate ต่อการเพาะพันธุ์ปลาสลิด
Article title: Effect of LHRHa and Clomiphene Citrate on snake skinned gourami (Trichogaster pectoralis) breeding
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 134
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TRICHOGASTER, DRUGS, ANIMAL BREEDING, ARTIFICIAL INSEMINATION
ดรรชนี-ไทย: ปลาสลิด, LH-RHA, CLOMIPHENE CITRATE, การเพาะพันธุ์, การผสมเทียม
บทคัดย่อ: ผลการใช้ Buserelin acetate (Bus) ซึ่งเป็น LHRHa และ Clomiphene citrate (Clom) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้เป็นยากระตุ้นการหลั่งของ Gn ร่วมกับการให้ Domperidone (Dom) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการยับยั้งการหลั่งของสาร Dopamine โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 11 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ำ กลุ่มควบคุมจะเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบการถ่ายเทน้ำเป็นตัวกระตุ้น กลุ่มที่ 2 ให้ได้รับ Dom 10 มก/กก เพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3-6 ได้รับ Bus ในปริมาณ 5, 10, 20 และ 30 มคก/กก ตามลำดับ ร่วมกับ Dom 10 มก/กก ในทุกกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 7 ได้รับ Bus 10 มคก/กก เว้น 6 ชั่วโมง ได้รับ Bus 30 มคก/กก ร่วมกับ Dom 10 มก/กก ทั้ง 2 ครั้ง กลุ่มที่ 8-10 ได้รับ Clom 100, 200 และ 300 มคก/กก ตามลำดับร่วมกับ Dom 10 มก/กก ในทุกกลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ 11 ได้รับ Clom 100 มคก/กก เว้น 6 ชั่วโมง ได้รับ Clom 300 มคก/กก ร่วมกับ Dom 10 มก/กก ทั้ง 2 ครั้ง แม่ปลาเริ่มวางไข่ 24-36 ชั่วโมงหลังการฉีด จากการทดลองพบว่า กลุ่มควบคุมไม่มีแม่ปลาวางไข่ ส่วนกลุ่มที่ได้รับ Dom อย่างเดียว แม่ปลาวางไข่เพียงตัวเดียวและเป็นไข่เสียทั้งหมด กลุ่มที่มีแม่ปลาวางไข่มากที่สุดคือกลุ่มที่ได้รับ Bus และ Clom 2 ครั้งคือเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) จำนวนไข่เสียและจำนวนลูกปลาอายุ 1 วัน/แม่ปลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่ต้นทุนในการผสมเทียมแต่ละครั้งของกลุ่มที่ได้รับ Clom 2 ครั้งจะต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับ Bus 2 ครั้งอยู่ 40.43 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006646 KC3604039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาน้ำเงินจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006643&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดาราวรรณ สิทธาจารุวัฒน์; กาญจนรี พงษ์ฉวี; สนธิพันธ์ ผาสุขดี
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาน้ำเงินจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
Article title: Breeding of common sheatfish (Kryptopterus aponon) from the broodstock reared in cement tank
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 131
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHES, ANIMAL BREEDING, BREEDING STOCK, AQUACULTURE, TANKS, CEMENT, FERTILIZATION, HATCHING
ดรรชนี-ไทย: ปลาน้ำเงิน, การเพาะพันธุ์, อัตราการปฏิสนธิ, อัตราการฟัก
บทคัดย่อ: สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยนาทประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาน้ำเงิน (Kryptopterus apogon Bleeker) จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ โดยเข็มที่ 1 ฉีด LH-RHa 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ Domperidone (motilium) 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เข็มที่ 2 ฉีด LH-RHa 60 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ Domperidone (motilium) 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมห่างจากเข็มแรก 6 ชั่วโมง หลังจากนั้น 8-9 ชั่วโมง ทำการรีดไข่และน้ำเชื้อผสมกันแล้วนำไปฟักในถังไฟเบอร์ขนาด 2 ตัน ไข่มีอัตราการปฏิสนธิ 92-95 เปอร์เซ็นต์ และอัตราฟัก 98 เปอร์เซ็นต์ ไข่ปลาน้ำเงินฟักออกเป็นตัวหลังจากผสมเป็นเวลา 34-36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ำ 27-28 องศาเซลเซียส
หมายเลข: 006643 KC3604036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาเค้าดำ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006040&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมคิด ดำดัส; เทียนทอง อยู่เวชวัฒนา; สง่า ลีสง่า
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาเค้าดำ
Article title: Induce spawning of Wallagonia miostoma (Vaillant)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 16-22
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; OVIPOSITION; INDUCED OVULATION; HORMONES; APPLICATION RATES; AQUACULTURE; GROWTH RATE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาเค้าดำ, การเพาะพันธุ์, ฮอร์โมนสังเคราะห์, ยาเสริมฤทธิ์, การกระตุ้น, การอนุบาล
บทคัดย่อ: การทดลองใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Motilium) ฉีดกระตุ้นให้แม่ปลาเค้าดำวางไข่โดยแบ่งการฉีดออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกในอัตรา Suprefact 5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับ Motilium 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เว้นระยะ 6 ชั่วโมง จึงทำการฉีดฮอร์โมนครั้งที่ 2 ในอัตรา Suprefact 15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับ Motilium 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และหลังจากฉีดฮอร์โมนครั้งที่ 2 ประมาณ 4-8 ชั่วโมง ก็สามารถรีดไข่ผสมกับน้ำเชื้อได้โดยไข่ปลาเค้าดำจะใช้เวลาในการฟักประมาณ 28-32 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ำ 27-28 องศาเซลเซียส
หมายเลข: 006040 KC3304003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเพาะพันธุ์สาหร่ายวุ้น (Polycavernosa fisheri)

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005385&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุชาติ เตชะนราวงศ์; ไพโรจน์ พรหมานนท์
ชื่อเรื่อง: การทดลองเพาะพันธุ์สาหร่ายวุ้น (Polycavernosa fisheri)
Article title: Study on seed production of Polycavernosa fisheri
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2535
Source title : Proceedings of the 30th Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Veterinary Science and Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2535
หน้า: หน้า 569-585
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2535)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ALGAE; SEAWEED CULTURE; AQUACULTURE EQUIPMENT
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายวุ้น, การเพาะพันธุ์, วัสดุการยึดเกาะ, ผลผลิต
บทคัดย่อ: การทดลองเพาะพันธุ์สาหร่ายวุ้น ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2533 ที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา โดยใช้วัสดุต่างๆ รองรับการเกาะของสปอร์ เพื่อเจริญพันธุ์เป็นสาหร่ายอ่อน ซึ่งปรากฏผลโดยสรุปดังต่อไปนี้ คือ สาหร่ายอ่อนอายุประมาณ 58 วัน ขนาด 1-2 มิลลิเมตร จากการทดลองใช้เชือกโพลีให้ผลผลิตพันธุ์สาหร่ายจำนวนประมาณ 1,860 ต้น/20 เมตร เชือกเส้นใยมะพร้าวประมาณ 660 ต้น/20 เมตร อวนโพลี 850 ต้น/1 ชุดทดลอง และผลผลิตจากวัสดุประเภทสาหร่ายเทียม ประมาณ 10,000 ต้น/ 1 ชุดทดลอง สำหรับคุณสมบัติที่สำคัญบางประการของน้ำ และสภาพแวดล้อมในการศึกษา มีรายละเอียดปรากฏในรายงานฉบับนี้ด้วยแล้ว
หมายเลข: 005385 KC3004007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมกับปลาดุกอุยและดุกเทศ

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004938&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรัชชัย วีรสิทธิ์; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; สุจินต์ หนูขวัญ
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมกับปลาดุกอุยและดุกเทศ
Article title: Back crossing experiment of hybrids between Clarias macrocephalus and clarias gariepinus
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29 – 31 มกราคม 2533 รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2533
หน้า: หน้า 529-544
จำนวนหน้า: 629 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2533)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS; CROSSBREDS; RECIPROCAL CROSSING; ANIMAL BREEDING; ARTIFICIAL INSEMINATION; HORMONES; FERTILITY; SURVIVAL; GROWTH; FEEDING HABITS; FEED CONVERSION EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกลูกผสม, ปลาดุกอุย, ปลาดุกเทศ, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์, การผสมเทียม, การฉีดฮอร์โมน, อัตราการผสม, เปอร์เซ็นต์การฟัก, การรอดตาย, การเจริญเติบโต, พฤติกรรมการกินอาหาร, อัตราการแลกเนื้อ
หมายเลข: 004938 KC2804008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004717&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อภิรัตนา คุ้มเณร; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; สุจินต์ หนูขวัญ; สมศักดิ์ ล้วนปรีดา; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
Article title: Breeding and culturing of climbing perch (Anabas testudineus)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 347-354
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FRESHWATER FISHES; FISH CULTURE; SURVIVAL; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ปลาหมอไทย, ปลาดุกอุย, การเพาะเลี้ยง, การเพาะพันธุ์, อัตราการรอด, ผลผลิต
หมายเลข: 004717 KC2704009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน

Published มีนาคม 4, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004716&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ ศรีชุมพวง; สุจินต์ หนูขวัญ; สมศักดิ์ ล้วนปรีดา; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน
Article title: Fry nursing of Puntius gonionotus in earthen-ponds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ ประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2532
หน้า: หน้า 335-345
จำนวนหน้า: 526 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2532)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PUNTIUS GONIONOTUS; ANIMAL BREEDING; FISH CULTURE; NURSERY GROUNDS; SURVIVAL; FERTILITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาตะเพียนขาว, การเพาะพันธุ์, การอนุบาล, ฮอร์โมนผสมเทียม, อัตราการรอด, การผสมติด
หมายเลข: 004716 KC2704008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: