การเปรียบเทียบพันธุ์

All posts tagged การเปรียบเทียบพันธุ์

การเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศฤดูหนาว

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002187&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิภพ ลำยอง; ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา; มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศฤดูหนาว
Article title: Varietal trials of winter tomatoes
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 9-10
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, VARIETY TRIALS, WINTER, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, การเปรียบเทียบพันธุ์, ฤดูหนาว, ผลผลิต
หมายเลข: 002187 KC1901006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศฤดูร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002054&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศฤดูร้อน
Article title: Yield trials of heat tolerant tomatoes (Solanum esculentum)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, VARIETY TRIALS, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, พันธุ์ทนร้อน, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 002054 KC1801070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นของพริกไร่เม็ดเล็ก

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002053&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิจิตร ขจรมาลี; ประชา ถ้ำทอง; พยนต์ คุ้มภัย; นริศร ขจรผล
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นของพริกไร่เม็ดเล็ก
Article title: Preliminary yield trial of small upland chilli
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 67
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CAPSICUM ANNUUM, VARIETIES, VARIETY TRIALS
อรรถาภิธาน-ไทย: CAPSICUM ANNUUM, พันธุ์, การทดสอบพันธุ์
ดรรชนี-ไทย: พริกไร่เม็ดเล็ก, พันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์
หมายเลข: 002053 KC1801069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วลิสงในฤดูฝนปี 2521 และ 2522

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002026&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทยา บัวเจริญ; บุปผา คงมอญ; ธรรมนูญ ฤทธิมณี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วลิสงในฤดูฝนปี 2521 และ 2522
Article title: Regional yield trials of peanut in rainy season of 1978 and 1979
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 40-40(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, VARIETIES, VARIETY TRIALS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, พันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 002026 KC1801042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วลิสงในฤดูฝนปี 2521 และ 2522

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002026&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทยา บัวเจริญ; บุปผา คงมอญ; ธรรมนูญ ฤทธิมณี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วลิสงในฤดูฝนปี 2521 และ 2522
Article title: Regional yield trials of peanut in rainy season of 1978 and 1979
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 40-40(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, VARIETIES, VARIETY TRIALS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, พันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 002026 KC1801042
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลผลิตของถั่วลิสงเปรียบเทียบพันธุ์

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001885&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาวุธ ณ ลำปาง; เทวา เมาลานนท์; จรัส กิจบำรุง
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตของถั่วลิสงเปรียบเทียบพันธุ์
Article title: Yield potential in certain peanut varieties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 79
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, VARIETY TRIALS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001885 KC1701079
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตอบสนองผลผลิตของถั่วเหลือง 2 พันธุ์ต่อการใช้ปุ๋ยในฤดูฝน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001834&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิทยา มาสร้างสรรค์; น้อย เธียรนันท์
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองผลผลิตของถั่วเหลือง 2 พันธุ์ต่อการใช้ปุ๋ยในฤดูฝน
Article title: Study on the yield responses of two soybean varieties to fertilizers in rainy season
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 28
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, VARIETIES, FERTILIZERS, YIELDS, WET SEASON
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, พันธุ์, การใช้ปุ๋ย, ฤดูฝน, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข: 001834 KC1701028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรืองเพื่อใช้เป็นพืชสีและเป็นไม้ประดับ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001826&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัศจรรย์ สุขธำรง; อมร เพชรสม; สมเพียร เกษมทรัพย์; เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรืองเพื่อใช้เป็นพืชสีและเป็นไม้ประดับ
Article title: Marigold varieties trial using as dye analysis and ornamental plants
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, CUT FLOWERS, ORNAMENTAL PLANTS, SELECTION, BREEDING METHODS, COLOUR
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, พืชสี, ไม้ประดับ, การเปรียบเทียบพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, การสกัดสี, ไม้ตัดดอก, ไม้กระถาง
หมายเลข: 001826 KC1701020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 1

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001816&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัสพร ถาวรสุข
ชื่อเรื่อง: ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 1
Article title: Takfa 1, a new cotton variety
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 10
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, SELECTION, BREEDING METHODS, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, พันธุ์ตากฟ้า 1, การคัดเลือกพันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, คุณภาพเส้นใย
หมายเลข: 001816 KC1701010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทำและคัดพันธุ์เยอบีร่า

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001754&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี; สมเพียร เกษมทรัพย์
ชื่อเรื่อง: การทำและคัดพันธุ์เยอบีร่า
Article title: Introduction and selection of gerbera
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 120
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GERBERA, CUT FLOWER PRODUCTION, VARIETIES, SELECTION, VARIETY TRIALS
ดรรชนี-ไทย: เยอบีรา, การผลิต, การคัดเลือกพันธุ์, การเปรียบเทียบพันธุ์
หมายเลข: 001754 KC1601121
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: