การออกดอก

All posts tagged การออกดอก

การสืบพันธุ์ของต้นอากาเว่

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002198&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิศ ปัณยาลักษณ
ชื่อเรื่อง: การสืบพันธุ์ของต้นอากาเว่
Article title: Agave americana
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 24-25
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AGAVE, REPRODUCTION, FLOWERS, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: อากาเว่, การสืบพันธุ์, ดอก, การออกดอก
หมายเลข: 002198 KC1901017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมถั่วเหลือง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002020&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดวงพลอย; มานพ ซับซ้อน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมถั่วเหลือง
Article title: Genetic study of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi Syd.) resistance
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 35
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, RUSTS, DISEASE RESISTANCE, HERITABILITY, FLOWERING, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, โรคราสนิม, ความต้านทานโรคพืช, การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, การออกดอก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002020 KC1801036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการออกดอกและติดผลของท้อพันธุ์ Flordabelle

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001996&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นิรันดร์ จันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อการออกดอกและติดผลของท้อพันธุ์ Flordabelle
Article title: Effects of time of pruning on flowering and fruit setting of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 12
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, PRUNING, TIME, FLOWERING, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, พันธุ์ FLORDABELLE, การตัดแต่งกิ่ง, ระยะเวลา, การออกดอก, การติดผล
หมายเลข: 001996 KC1801012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระยะเวลาการชักนำให้ใบร่วงต่อการออกดอกและการติดผลของท้อพันธุ์ Flordared

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001995&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; นิรันดร์ จันทวงศ์
ชื่อเรื่อง: ระยะเวลาการชักนำให้ใบร่วงต่อการออกดอกและการติดผลของท้อพันธุ์ Flordared
Article title: Effects of time of defoliation on flowering and fruit setting of Prunus persica var. Flordared
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRUNUS PERSICA, ETHEPHON, PARAQUAT, DEFOLIATION, TIME, FLOWERING, FRUITING
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ETHEPHON, PARAQUAT, พันธุ์ FLORDARED, การชักนำให้ใบร่วง, ระยะเวลา, การออกดอก, การติดผล
หมายเลข: 001995 KC1801011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกของลิ้นจี่

Published กรกฎาคม 1, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001853&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; สุวิทย์ สิทธิชัยเกษม; ธวัชชัย ไชยตระกูลทรัพย์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกของลิ้นจี่
Article title: Effects of some environmental factors on flowering of Litchi chinensis Sonn.
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 47
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F40-Plant ecology
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LITCHI CHINENSIS, ENVIRONMENTAL FACTORS, FLOWERING, COLD, DROUGHT STRESS
ดรรชนี-ไทย: ลิ้นจี่, สภาพแวดล้อม, การออกดอก, อุณหภูมิต่ำ, ความเครียดน้ำ
หมายเลข: 001853 KC1701047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอ 4 พันธุ์

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001840&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฉลองชัย แบบประเสริฐ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; สิริกุล วะสี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอ 4 พันธุ์
Article title: Study on some characters of 4 papaya (Carica papaya L.) varieties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 34
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA, VARIETIES, AGRONOMIC CHARACTERS, FLOWERING, HEIGHT
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ, พันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์, พันธุ์โกโก้, พันธุ์แขกดำ, พันธุ์สายน้ำผึ้ง, พันธุ์ LINE 10 SOLO, การออกดอก, ความสูง, เปอร์เซ็นต์น้ำตาล, ความแน่นเนื้อ
หมายเลข: 001840 KC1701034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การออกดอกและการผสมเกสรของไม้ป่า

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001526&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมคิด สิริพัฒนดิลก; เลิศ จันทนภาพ
ชื่อเรื่อง: การออกดอกและการผสมเกสรของไม้ป่า
Article title: Flowering and fertilization of forest tree
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PINUS KESIYA, TECTONA GRANDIS, FLOWERING, POLLINATION, FLOWERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สนสามใบ, สัก, การออกดอก, การผสมเกสร, ดอก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001526 KC1501033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การบังคับการออกดอกของสับปะรดด้วยสารเคมี

Published เมษายน 4, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001387&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมทรง เล็กสกุล
ชื่อเรื่อง: การบังคับการออกดอกของสับปะรดด้วยสารเคมี
Article title: Chemical control of the flowering of pineapple
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 248-259
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANANAS COMOSUS, INDUCED FLOWERING, PLANT GROWTH SUBSTANCES, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: สับปะรด, การบังคับการออกดอก, สารเคมีเร่งการออกดอก, การออกดอก
หมายเลข: 001387 KC1401025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ข้อสังเกตการใช้สารเคมีช่วยการออกดอกของสับปะรด

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000946&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัมพร สุวรรณเมฆ
ชื่อเรื่อง: ข้อสังเกตการใช้สารเคมีช่วยการออกดอกของสับปะรด
Article title: Observation on chemical induction of flowering in pineapple
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 229-230
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANANAS COMOSUS, NAA, ACETYLENE, INDUCED FLOWERING, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: สับปะรด, NAA, ACETYLENE, CEPA, การออกดอก
หมายเลข: 000946 KC0901036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตอบสนองของพันธุ์ข้าวฟ่างเฮการี่ที่มีต่อช่วงแสง

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000927&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สว่าง พฤกษาชีวะ; บรรเจิด บุญซื่อ
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองของพันธุ์ข้าวฟ่างเฮการี่ที่มีต่อช่วงแสง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 106
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, VARIETIES, PHOTOPERIODICITY, GROWTH, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, พันธุ์เฮการี่, พันธุ์, การตอบสนองต่อช่วงแสง, การเจริญเติบโต, การออกดอก
หมายเลข: 000927 KC0901017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: